Plankart i stedsutvikling

Kapittel 2 i plan- og bygningsloven omhandler krav om kartgrunnlag, stedfestet informasjon og lagring av planer i et digitalt planregister.

Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften) utdyper dette nærmere. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en side www.regjeringen.no/kartforskriften som samler blant annet standarder for tegning av plankart for kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner. Les mer om planlegging etter plan- og bygningsloven på www.planlegging.no. 

Temakart er et godt hjelpemiddel for å kunne avgrense områder på plankartet som juridisk bindende arealformål (§ 11-7 og § 12-5) og hensynssoner for hensyn angitt i § 11-8 og § 12-6 i pbl.

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige geodata som skal gi et nødvendig geografisk informasjonsgrunnlag for oppgaver etter plan- og bygningsloven.

På geonorge.no kan du finne oversikt over hvilke datasett som inngår i DOK.

Kartverkets sider om arealplan og planregister har veiledere, lenker og tips om hvordan man lager arealplaner og forvalte planregister.

Norge Digitalt har egne sider for plandata.