Plankart i stedsutvikling

Kapittel 2 i plan- og bygningsloven omhandler krav om kartgrunnlag, stedfestet informasjon og lagring av planer i et digitalt planregister.

Kapittel 2 i plan- og bygningsloven omhandler krav om kartgrunnlag, stedfestet informasjon og lagring av planer i et digitalt planregister.

Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften) utdyper dette nærmere. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en side www.regjeringen.no/kartforskriften som samler blant annet standarder for tegning av plankart.

Temakart er et godt hjelpemiddel for å kunne avgrense områder på plankartet som juridisk bindende arealformål (§ 11-7 og § 12-5) og hensynssoner for hensyn angitt i § 11-8 og § 12-6 i pbl.

Norge Digitalt har egne sider for plandata.