Visualisering av geografiske data

God klassisk kartografi og moderne metoder for animasjon er nyttige for å formidle stedsutviklingsprosjekter.

Kartografi

Kartforståelsen baserer seg på menneskers evne til å gjenkjenne mønstre, sammenhenger og forskjeller. Dette oppnås ved bruk av seks kartografiske virkemidler: størrelse, gråtone/tetthet, farge, form, tekstur og orientering. Forskjellene i disse virkemidlene assosieres med ulike egenskapsverdier som for eksempel varierende befolkningstetthet. Størrelse, tetthet og farge dekker de fleste praktiske behov og er derfor de mest benyttede kartografiske virkemidlene.

God kartografi gjør at kartbrukeren forstår dagens situasjon og bidrar til å formidle innholdet i kartet på en god måte. Det er viktig å være bevisst på at kartbrukerne spenner over et stort spekter, fra fagpersoner på ulike områder til interesseorganisasjoner, næringsdrivende og menigmann. Det finnes ikke innebygget «kartografi-intelligens» i GIS-programvaren og kartforståelse må læres.
Det kan være en utfordring å vise mange temaer som ligger oppå hverandre. I Kommuneplanarbeidet i Kristiansand har de løst dette ved å lage 3 arealplankart for hensynssoner.

kart
Kristiansand kommunes arealdel består av 3 plankart. Kart 1 viser arealbruk og hensynssoner for nedslagsfelt, angitte hensyn, gjennomføringssoner og båndleggingssone. Kart 2 viser hensynsoner for fareområder, mens kart 3 viser støysoner. I tillegg er det laget egne temakart for hver hensynssone som vedlegg til kommuneplanen.

Animasjoner og annen visualisering
Tradisjonelle kart har sine begrensninger, de er statiske og kan sette høye krav til brukerne. I mange tilfeller kan de derfor effektivt suppleres med andre virkemidler.

Alternativer til vanlige kart kan være:

  • 3D-terrengmodeller kombinert med 3D-bygninger
  • Drapering av ulike typer flybilder, som ortofoto og skråbilder på terrengoverflaten, og drapering av bilder på bygninger
  • Interaktiv vandring i 3D-modeller/VR-modell som gir ulike fugleperspektiv, eller for eksempel vandring langs planlagte nye vegtraseer
  • Geografisk animasjon, som for eksempel lange tidsserier som viser endring av arealbruk eller endring i befolkningstetthet

Ortofoto Skudeneshavn
Ortofoto er lett å forstå for alle. Vaholmen i Skudeneshavn fra www.norgeibilder.no. 

3D-modeller bør etableres tidlig i prosessen, og kan da fungere som skisseverktøy i mulighetsstudier. En kan da i hele prosessen kommunisere ved hjelp av illustrasjoner for å synliggjøre konsekvenser av tiltak. Arbeidsmodeller etableres med enkle 3D-terreng og 3D-bygninger. Naturtroe teksturer kan etterhvert legges på både terreng og bygninger, supplert med syntetiske detaljer som trær biler, etc. Fotoverktøy kan brukes i kombinasjon med 3D-modeller for å lage svært naturtroe illustrasjoner. Det finnes i dag ulike teknikker for animasjon og generering av film fra 3D-modeller.

Det er mulig å vise hvordan omgivelsene ser ut fra forskjellige vinkler, for eksempel øyehøyde på bakkenivå eller utsikten fra en takterrasse. Det er også mulig å lage animasjon av hva man ser når man beveger seg gjennom området. For å gjøre det hele mer levende kan man legge inn bevegelige elementer i modellen, som biler som kjører eller mennesker som beveger seg.

Som en del av arbeidet med mer digitale planprosesser har Kommunal- og moderniseringsdepartementet opprettet en nettside om arbeidet med digitale romlige arealplaner med bestemmelser. Det pågår mange lokale forsøk med utprøving av 3D i plansammenheng.

modell Ørland

Arbeidsmodell med 3D terreng og bygninger, stedsutviklingsprosjekt Brekstad, Ørland kommune. (Asplan Viak)
Illustrasjon fra videoanimasjon, stedsutviklingsprosjekt Brekstad, Ørland kommune. (Asplan Viak)

Eksempler på visualiseringsverktøy

  • Google Fusion Tables er en webtjeneste levert av Google for datahåndtering som kan brukes til å samle, visualisere og dele datatabeller. Du kan visualisere data med kakediagrammer, linjediagrammer, linjeplater, scatterplots, tidslinjer og geografiske kart. I Fusion Tables Example Gallery kan du se noen eksempler på visualisering av data i fusion tables.
  • Esri Story Maps lar deg kombinere kart med fortellende tekst, bilder og multimedia innhold på en enkel måte. Eksempler på bruk av story maps.
  • Tableau er et visualiseringsprogramvare som viser kart og grafer.
  • My Maps er en tjeneste fra Google som lar brukerne opprette egendefinerte kart for personlig bruk eller deling. Brukere kan legge til punkt, linjer og flater og annen informasjon på toppen av kart fra Google.