Forankring og organisering

Erfaringer viser at kommuner som lykkes best med sin stedsutvikling har forankret arbeidet godt hos politisk og administrativ ledelse og i kommuneorganisasjonen for øvrig. Aller helst bør det være tverrpolitisk enighet om satsingen siden arbeidet vil gå over mange år og kreve kontinuitet uavhengig av politiske skifter i kommunen.

Det er også nødvendig å sikre eierskap og forankring i lokalsamfunnet; hos næringsliv, lag og foreninger, og ”folk flest”. I konkurransen om oppmerksomhet og midler internt i kommunen er det viktig med bred oppslutning om stedsutviklingen, som en strategi for utvikling av hele kommunen. En slik forankring gir grunnlag for mobilisering og målrettet bruk av energi og ressurser.

Stedsutvikling er et langsiktig arbeid som favner bredt tematisk sett. Resultatet blir derfor gjerne best hvis det inngår som en integrert del av arbeidet i kommunens ulike etater og koples til beslektede aktiviteter i kommunen. Lederansvaret må være tydelig og bør plasseres sentralt i organisasjonen, gjerne hos rådmannen. Det må også etableres faste og forpliktende samarbeidslinjer mellom etatene. På denne måten kan det oppnås synergieffekter og man får en mer robust organisering. Det er også viktig å bygge arbeidet på erfaringer og resultater fra tidligere planleggings- og utviklingsarbeid, samt kompetanse som allerede finnes i organisasjonen.

Noen kommuner velger å organisere stedsutviklingsarbeidet som et prosjekt ”på utsiden” av kommunen med ekstern prosjektleder. En slik modell kan også fungere godt, blant annet fordi man kan få større frihet og fleksibilitet i arbeidet. Samtidig blir arbeidet mer sårbart fordi man i større grad blir avhengig av enkeltpersoner. Personskifter gir som regel et tilbakeslag for framdrift og gjennomføringskraft. Særlig har stabilitet og kontinuitet i lederfunksjonen vist seg å være viktig. En annen ulempe ved en slik ekstern prosjektorganisering er at kommunens administrasjon i mindre grad blir involvert i arbeidet og dermed også går glipp av verdifull læring og erfaring til bruk i annet utviklingsarbeid.

Men den viktigste forutsetning for å lykkes er at arbeidet gis oppmerksomhet og blir tilstrekkelig prioritert - uansett hvordan det er organisert.