Stedsanalyser

En stedsanalyse kan være en fin måte å komme i gang med arbeidet på, og som samtidig gir kommunen et viktig grunnlag for arbeidet. Gjennom slike analyser systematiseres kunnskap om stedets historie, situasjon og fremtidsmuligheter.

kulturhistorisk stedsanalyse illustrasjon

Det finnes mange former for stedsanalyser. Hvilket analyseverktøy som velges må baseres på den oppgaven som skal løses. Stedsavgrensning, metode og omfang henger nøye sammen med formålet med arbeidet og den prosessen arbeidet skal inngå i. Ofte kan det være hensiktsmessig å kombinere ulike analyseverktøy.

Stedsanalysene brukes som underlag for kommunal arealplanlegging, som ledd i lokalsamfunnsutvikling og som selvstendige diskusjons- og kunnskapsgrunnlag. En stedsanalyse gir gjerne forslag til nye måter å se på sentrumsområder, og kan inneholde en idekatalog for fremtidige utviklingsgrep og designkatalog for stedet.

Stedet som fysisk form

De "tradisjonelle" stedsanalysene med basis i arkitektfagene, tar utgangspunkt i stedet som fysisk form. Slike analyser bør omfatte kunnskap om stedets historiske utvikling, natur og landskap, bebyggelsens organisering, samt bygninger og andre enkeltelementer.

Stedet som sosial og kulturell konstruksjon

Sosiokulturelle stedsanalyser retter søkelyset mot at ulike aktører har forskjellig forhold til stedlige omgivelser, bruker dem til ulike formål og har sammenfallende eller ulike interesser knyttet til hva slags stedsutvikling som bør prioriteres. Sentrale begrep i slike analyser er; stedsbruk, stedsbilder og stedsinteresser. Sosiokulturelle stedsanalyser kan gi verdifull kunnskap til bruk i arbeid med stedsutvikling og større planleggingsarbeid. De kan også brukes som grunnlag for en mer aktiv omdømmebygging og strategisk profilering av steder, byer eller regioner.

Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE) er en kulturmiljøanalyse for landskap, byer og steder. Analysen er en kreativ, kritisk og medvirkningsbasert arbeidsprosess, og kan brukes i samfunnsplanlegging, kommunal og regional arealplanlegging, kulturminne- og landskapsforvaltning, konsekvensutredninger, prosjektutvikling med mer.

Målet med DIVE er å bidra til at stedets kulturhistoriske kvaliteter og muligheter ivaretas og aktiveres som fellesgoder i stedsutviklingen. Gjennom fire, målrettede trinn omdannes historisk informasjon fra passiv til operasjonell kunnskap. I løpet av prosessen belyses analyseområdets kulturhistoriske karakter, betydning, muligheter og handlingsrom, gjennom en serie beskrivende, fortolkende, vurderende og aktiverende arbeidsledd.

Nyttig å kjenne til