Fylkeskommunenes rolle

Fylkeskommunene kan gi verdifull støtte til kommunenes stedsutviklingsarbeid gjennom sin kompetanse og sitt generelle veiledningsansvar overfor kommunene. Les mer her om fylkeskommunens rolle og se oversikt over deres kontaktpersoner for stedsutvikling. Noen har også egne nettsider for stedsutvikling.

Fylkeskommunene har en sentral rolle som regional utviklingsaktør. Mange har stedsutvikling som strategi i fylkesplanen og andre regionale planer, og har satt av midler til dette gjennom regionale utviklingsprogram. Fylkeskommunen kan støtte opp om lokalt stedsutviklingsarbeid gjennom sin kompetanse og sitt veiledningsansvar overfor kommunene. Dette gjelder både for prosjekt- og prosessarbeid, men også faglige spørsmål knyttet til blant annet planlegging, miljø, kultur og næringsutvikling. Fylkeskommunene tildeles også regionale utviklingsmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

Mange fylkeskommuner har etablert læringsnettverk med andre aktører på regionalt nivå, og med fagmiljøer innenfor og utenfor fylket. Slike nettverk er viktige for å støtte opp om kommunenes arbeid. Fylkeskommunene kan også arrangere kurs, samlinger og andre møteplasser der kommuner får anledning til å utveksle erfaringer, praktiske metoder og kunnskap. Slike læringsarenaer kan være et godt redskap i arbeidet med stedsutvikling.

Alle fylkeskommunene har pekt ut en egen stedsutviklingskontakt som du kan kontakte dersom du lurer på noe. Om vedkommende ikke selv kan besvare spørsmålet ditt, kan du få hjelp til å finne frem til rett person. Mange fylkeskommuner har også egne hjemmesider om stedsutvikling hvor du kan finne mye nyttig informasjon. Fylkeskommunene er den viktigste samarbeidspartneren for Forum for stedsutvikling.

Andre regionale aktører som blant andre Fylkesmannen, regionale vegkontorer, Husbankens regionkontorer og Innovasjon Norge innehar også høy, faglig kompetanse innen sine ansvarsområder. Ta gjerne kontakt med dem for å undersøke mulighetene for faglig støtte.

Akershus fylkeskommune   Eli Lundquist
Aust-Agder fylkeskommune   Kari Huvestad
Buskerud fylkeskommune   Kjersti Morseth Hallerud  
Finnmark fylkeskommune   Annbjørg Løvik
Hedmark fylkeskommune   Tove Krattebøl
Hordaland fylkeskommune   Liz Eva Tøllefsen
Møre og Romsdal fylkeskommune   Ingvild Gjerdset
Nordland fylkeskommune   Heidi Ramsvik
Nord-Trøndelag fylkeskommune   Anne Caroline Haugan
Oppland fylkeskommune   Kari Klynderud Sundfør
Rogaland fylkeskommune   Per Anda
Sogn og Fjordane fylkeskommune   Mona Steinsland
Sør-Trøndelag fylkeskommune   Vegard Hagerup
Telemark fylkeskommune   Lene Hennum
Troms fylkeskommune   Anne Øvrejorde
Vest-Agder fylkeskommune   Kristin Syvertsen
Vestfold fylkeskommune   Hilde Hanson
Østfold fylkeskommune      Linda Iren Karlsen Duffy
Til toppen