Om stedsutvikling

God og langsiktig by- og tettstedsutvikling fremmer livskvalitet, næringsutvikling og et bedre miljø. Fylkeskommunen er ofte en viktig støttespiller for kommunene i arbeidet med å lage planer og gjennomføre tiltak.

Hvorfor stedsutvikling?

God stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og ivaretakelse av miljøhensyn. Kommuner som lykkes med å utvikle attraktive og levende byer og tettsteder kjennetegnes ved å være aktive samfunnsutviklere, har et helhetlig og langsiktig grep på arbeidet, og spiller på lag med innbyggere og lokalt næringsliv.

Forum for stedsutvikling

Forum for stedsutvikling er en faglig samarbeidsarena for statlige institusjoner som arbeider med by- og tettstedsutvikling. Formålet med forumet er å bidra til å øke den kommunale kompetansen på feltet, bedre det tverrfaglige samarbeidet mellom sektorer og forvaltningsnivåer, samt å fremme de positive, samfunnsmessige effektene av å satse på by- og tettstedsutvikling.

Fylkeskommunenes rolle

Fylkeskommunene kan gi verdifull støtte til kommunenes stedsutviklingsarbeid gjennom sin kompetanse og sitt generelle veiledningsansvar overfor kommunene. Les mer her om fylkeskommunens rolle og se oversikt over deres kontaktpersoner for stedsutvikling. Noen har også egne nettsider for stedsutvikling.