Forum for stedsutvikling

Forum for stedsutvikling er en faglig samarbeidsarena for statlige institusjoner som arbeider med by- og tettstedsutvikling. Formålet med forumet er å bidra til å øke den kommunale kompetansen på feltet, bedre det tverrfaglige samarbeidet mellom sektorer og forvaltningsnivåer, samt å fremme de positive, samfunnsmessige effektene av å satse på by- og tettstedsutvikling.

Forum for stedsutvikling har arrangert en mengde konferanser siden 2006

Miljøverndepartementet, Statens Vegvesen, Riksantikvaren, Husbanken og Norsk Form var de første deltakerne, da Forum for stedsutvikling ble etablert i 2006. Senere ble Kommunal- og regionaldepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Kulturdepartementet, Kompetansesenteret for distriktsutvikling og Helsedirektoratet også med i samarbeidet. Et par av deltakerne har i ettertid valgt å forlate forumet. For en oversikt over deltakere per 2020 og kontaktpersoner, se nederst på siden.

Forumet har ingen pålagte forvaltningsoppgaver og arbeidet drives innenfor rammene av deltakernes ansvarsområder, slik de er nedfelt i styringsdokumenter og budsjetter. De fleste deltakerne har likevel bidratt årlig med noe økonomiske midler til å gjennomføre felles, kompetansegivende tiltak.

Konferanser og nettverkssamlinger

Forum for stedsutvikling bidrar til kompetanseoverføring gjennom nasjonale og regionale konferanser, og nettverkssamlinger rettet mot kommuner og andre lokale aktører. Siden etableringen av forumet i 2006 er det gjennomført nærmere 40 arrangementer, hvorav de fleste i samarbeid med fylkeskommunene.

Oversikt over tidligere arrangementer og planlagte tiltak

stedsutvikling.no

Forum for stedsutvikling etablerte i fellesskap nettportalen stedsutvikling.no. Portalen har som mål å spre idéer, kunnskap, råd og gode eksempler til kommuner, fylkeskommuner og alle andre som arbeider med by- og tettstedsutvikling. Ved omleggingen av regjeringen.no ved årsskiftet 2014/2015, ble det besluttet å innarbeide innholdet i portalen i den nye malen under temaet ”By- og stedsutvikling” under ”Kommuner og regioner” på regjeringen.no. 

Fylkeskommunene

Forumets viktigste samarbeidspartnere er fylkeskommunene. I tillegg til å samarbeide om konferanser, seminarer og nettbasert kunnskapsformidling, møtes forumet og fylkeskommunene årlig til en nettverkssamling om by- og tettstedsutvikling.

Deltakere i forumet per 1. januar 2019