Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskuddsordninger for stedsutviklingsprosjekter

For å finansiere stedsutviklingsprosjekter kan det lønne seg å søke om midler fra ulike offentlige og private tilskuddsordninger. Under følger en alfabetisk oversikt over et utvalg nasjonale tilskuddsordninger som kommunen kan søke på. I tillegg kan du kontakte fylkeskommunen eller fylkesmannen for å høre om det finnes regionale tilskuddsordninger. Midler til regional utvikling forvaltes av fylkeskommunene og gis over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

Se også vår side om finansiering av stedsutviklingsprosjekter under veiledningen om prosess og verktøy.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tilskuddsordningen "Kompetansetiltak" har som mål å øke kompetansen innen, planlegging, kart og geodata. Dette skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på den lokale planleggingen etter plan- og bygningsloven. Kompetansetiltakene skal komme aktører i planprosesser etter denne loven til gode, så som innbyggere, beslutningstakere, planleggere, organisasjon og næringsliv. Tiltaket kan gjerne skje i samarbeid med en offentlig aktør, men ordningen retter seg primært mot sivil sektor; organisasjons- og næringsliv. En nærmere omtale av ordningen ligger ute på departementets hjemmesider under overskriften "Tilskudd". Det er satt av inntil 3,8 mill. kr. til fordeling etter søknad i 2019. Oppdatert informasjon om vilkår, frister mm. legges ut senest ila. februar hvert år. Tilskuddet er også omtalt i Prop. 1 S (2018 – 2019) for Kommunal - og moderniseringsdepartementet under kap. 590 "Planlegging og byutvikling", post 81.

Merkur for butikken og bygda er et utviklingsprogram for butikker i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk tilgang til nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Programmet forvalter fire støtteordninger for dagligvarebutikker; investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, utviklingssstøtte, investeringsstøtte til drivstoffanlegg og servicestøtte til de aller minste butikkene. Bokhandler kan få støtte til å utvikle bokhandelen som en sosial og kulturell arena.

Skjønnsmidler skal kompensere kommuner og fylkeskommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. Midlene fordeles hvert år av fylkesmannen til kommunene i fylket som en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. En del av skjønnsrammen kan gis som støtte til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene for å prøve ut nye løsninger på sine utfordringer. Prosjektenes formål må være å styrke kommunen i rollene som tjenesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller som samfunnsutvikler. 

Kultur- og kirkedepartementet

Kunst i det offentlige rom (KORO) er statens fagorgan for kunst i offentlige rom og landets største kunstprodusent. Gode prosjekt der kunst er brukt bevisst og som en integrert del av stedsutvikling, kan få støtte gjennom en egen ordning kalt URO. 

Helsedirektoratet

Karl Evang-prisen deles hvert år ut til en person eller organisasjon som har gjort en særlig innsats for folkehelse, sosiale forhold eller barnevern. Helsefremmende stedsutviklingsarbeid kan omfattes av prisen – dersom det kommer forslag om det.

Husbanken

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling skal bidra til å bedre de fysiske omgivelsene, stimulere til økt deltakelse i nærmiljøet og motvirke negativ utvikling i et bestemt område. Ordningen skal blant annet bidra til å nå målene om økt botrygghet og økt boligsosial kompetanse og skal være med å forbedre bomiljøet og løse lokale utfordringer i boligområder. Tilskuddet kan i 2016 kun gis til tiltak i Groruddalen i Oslo, indre Oslo øst og områder i Bergen og Trondheim som har særlige dokumenterte miljømessige og sosiale utfordringer.

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet skal fremme utvikling og bruk av nye løsninger og metoder i bolig- og byggsektoren. Tilskuddet skal bidra til flere miljøvennlige og universelt utformede boliger, bygg og uteområder, og til å heve kompetansen om bærekraftige kvaliteter. I 2015 prioriteres prosjekter som fokuserer på oppgradering av eksisterende bebyggelse. Pilotprosjekter med høye energi- og klimaambisjoner og/eller til universell utforming som går vesentlig ut over dagens regelverk og forbereder næringen på fremtidige krav vil også prioriteres. Målgruppen for tilskuddet er kommuner, bransje og forsknings-, utviklings- og undervisningsmiljø, og andre aktører som har prosjekt med fokus på boligkvalitet.

Tilskudd til utleieboliger skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Det kan gis tilskudd til kommunalt disponerte utleieboliger for vanskeligstilte ved oppføring av nye boliger, kjøp av boliger, utbedring av bolig som bidrar til økt kvalitet (særlig med hensyn til universell utforming og energi/miljø) og etablering av utleieboliger ved at kommunen sikres tildelingsrett. Det gis ikke tilskudd til ordinært vedlikehold og rehabilitering av utleieboliger. Tilskudd kan gis til kommuner, stiftelser og andre som bidrar til etablering av kommunalt disponerte utleieboliger.

Tilskudd til studentboliger skal sikre etablering av boliger for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Dette skal bidra til en mer forutsigbar og rimelig bosituasjon for studenter, og være et supplement til det private boligmarkedet. Det kan gis tilskudd til oppføring av studentboliger, kjøp og ombygging av eksisterende bygningsmasse til studentboliger, og i særlige tilfeller rehabilitering av eksisterende studentboliger Tilskuddsmidler til bygging av studentboliger fordeles årlig av Kunnskapsdepartementet. 

Innovasjon Norge

Utvikling av lokalmat og opplevelser er en ordning for å hjelpe tilbydere av lokalmat- og drikke, matopplevelser med lokal identitet, reiselivsopplevelser, Inn på Tunet, Innlandsfiske, m.fl med å vokse, styrke kompetanse, bygge omdømme og danne nyttige nettverk. 

Miljødirektoratet

Klimasats er en 5-årig støtteordning for klimasatsing i norske kommuner. Formålet er klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet. Det er satt av 200 millioner kroner til ordningen i statsbudsjettet for 2019. Søknadsfrist er 15. februar og tildeling i juni. Kommuner og fylkeskommuner kan søke, enten sammen eller hver for seg. kKommunene må bidra med egeninnsats, i form av penger og/aller arbeidstid. Mesteparten av pengene gis til konkrete tiltak som reduserer klimagassutslipp og gir omstilling, herunder ekstra klimavennlig areal- og transportplanlegging. Det gis også tilskudd til planlegging og utredning av klimatiltak, og til kompetanseheving i nettverk. Tiltakene må være politisk forankret i kommunen.

Tilskudd til klimatilpasning er en ordning hvor kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til kunnskapsoppbygging og utredninger om konkrete klimatilpasningstiltak. Midlene skal brukes til tiltak som gjør kommunene bedre rustet til å møte klimaendringene. Dette omfatter kunnskap og kompetanseheving om hvordan klimaendringene berører kommunens/fylkeskommunenes ansvarsområder, og/eller utredinger om hvilke tiltak kommunen må sette i verk for å møte klimaendringene. Midlene kan ikke brukes til gjennomføring av fysiske klimatilpasningstiltak f.eks. etablering av regnbed, grønne tak etc. Det er for 2019 satt av 6,4. mill. kroner til ordningen. Søknadsfrist er 15. februar 2019.

Friluftslivsaktivitet er en tilskuddsordning som lag og organisasjoner på lokalt og sentralt nivå kan søke på for å bidra til  friluftslivsaktivitet. Målet er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen. Tiltak i nærmiljøet og innsats mot barn, unge og grupper som er lite aktive har høy prioritet. 

Sikring av friluftslivsområder er en ordning der kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke staten om økonomisk medvirkning til sikring av friluftslivsområder. Områder i nærmiljøet og områder som kan brukes av mange er prioritert. Det kan søkes om støtte til kjøp av områder og til inngåelse av langvarige avtaler (servituttavtale) med grunneiere. Ordningen gir bidrag til både nasjonale, regionale og lokale friluftslivsområder.

Tilrettelegging av statlig sikrede friluftslivsområder er en ordning for å bidra til at de statlige friluftsområdene er tilgjengelige, attraktive og at natur- og miljøverdier ivaretas. I mange områder vil dette stille krav til tilretteleggingstiltak. Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om støtte til tilrettelegging. 

Friluftslivsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn er en tilskuddsordning med mål om å øke deltakelsen i friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn, og med dette også bidra til økt integrering. Ordningen gir støtte til friluftslivsaktivitet for tiltak der personer med innvandrerbakgrunn er hovedmålgruppen.  

Nasjonale Turiststier er en tilskuddsordning som gir tilskudd til tilrettelegging og sikkerhetstiltak på stier som har svært stort besøk, og der internasjonale turister utgjør en stor andel.

Norsk kulturminnefond

Kulturminnefondets tilskudd gis til tiltak som fører til vern og sikring av kulturminner og kulturmiljøer og til prosjekt som fremmer verdiskaping, næringsvirksomhet og aktivitet i lokalsamfunnet. Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud for private eiere av verneverdige kulturminner. Søknadsfristen er løpende, og elektronisk søknad sendes gjennom Kulturminnefondets nettsider www.kulturminnefondet.no.

Tilskuddsoversikter

Til toppen