Nasjonale tilskuddsordninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tilskuddsordningen Lokal kompetanse og universell utforming - plan, kart og geodata skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på den lokale planleggingen etter plan- og bygningsloven. Ordningen retter seg mot søkere innen organisasjonsliv, virksomheter og faglige nettverk. Tiltaket kan gjerne skje i samarbeid med en offentlig aktør. En nærmere omtale av ordningen vil bli lagt ut på departementets hjemmesider med det første. Det er satt av 4 millioner til formålet i 2017. Søknadsfrist er foreløpig ikke fastsatt, men blir senest 1. juni 2017.

Merkur for byen og bygda er et utviklingsprogram for butikker i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk tilgang til nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Programmet forvalter tre støtteordninger for distriktsbutikker; investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, utviklings- og aktivitetsstøtte, samt investeringsstøtte til drivstoffanlegg. 

Skjønnsmidler skal kompensere kommuner og fylkeskommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. Midlene fordeles hvert år av fylkesmannen til kommunene i fylket som en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. En del av skjønnsrammen kan gis som støtte til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene for å prøve ut nye løsninger på sine utfordringer. Prosjektenes formål må være å styrke kommunen i rollene som tjenesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller som samfunnsutvikler. 

Kultur- og kirkedepartementet

Kunst i det offentlige rom (KORO) er statens fagorgan for kunst i offentlige rom og landets største kunstprodusent. Gode prosjekt der kunst er brukt bevisst og som en integrert del av stedsutvikling, kan få støtte gjennom en egen ordning kalt URO. 

Husbanken

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling skal bidra til å bedre de fysiske omgivelsene, stimulere til økt deltakelse i nærmiljøet og motvirke negativ utvikling i et bestemt område. Ordningen skal blant annet bidra til å nå målene om økt botrygghet og økt boligsosial kompetanse og skal være med å forbedre bomiljøet og løse lokale utfordringer i boligområder. Tilskuddet kan i 2016 kun gis til tiltak i Groruddalen i Oslo, indre Oslo øst og områder i Bergen og Trondheim som har særlige dokumenterte miljømessige og sosiale utfordringer.

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet skal fremme utvikling og bruk av nye løsninger og metoder i bolig- og byggsektoren. Tilskuddet skal bidra til flere miljøvennlige og universelt utformede boliger, bygg og uteområder, og til å heve kompetansen om bærekraftige kvaliteter. I 2015 prioriteres prosjekter som fokuserer på oppgradering av eksisterende bebyggelse. Pilotprosjekter med høye energi- og klimaambisjoner og/eller til universell utforming som går vesentlig ut over dagens regelverk og forbereder næringen på fremtidige krav vil også prioriteres. Målgruppen for tilskuddet er kommuner, bransje og forsknings-, utviklings- og undervisningsmiljø, og andre aktører som har prosjekt med fokus på boligkvalitet.

Tilskudd til utleieboliger skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Det kan gis tilskudd til kommunalt disponerte utleieboliger for vanskeligstilte ved oppføring av nye boliger, kjøp av boliger, utbedring av bolig som bidrar til økt kvalitet (særlig med hensyn til universell utforming og energi/miljø) og etablering av utleieboliger ved at kommunen sikres tildelingsrett. Det gis ikke tilskudd til ordinært vedlikehold og rehabilitering av utleieboliger. Tilskudd kan gis til kommuner, stiftelser og andre som bidrar til etablering av kommunalt disponerte utleieboliger.

Tilskudd til studentboliger skal sikre etablering av boliger for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Dette skal bidra til en mer forutsigbar og rimelig bosituasjon for studenter, og være et supplement til det private boligmarkedet. Det kan gis tilskudd til oppføring av studentboliger, kjøp og ombygging av eksisterende bygningsmasse til studentboliger, og i særlige tilfeller rehabilitering av eksisterende studentboliger Tilskuddsmidler til bygging av studentboliger fordeles årlig av Kunnskapsdepartementet. 

Innovasjon Norge

Utvikling av lokalmat og opplevelser er en ordning for å hjelpe tilbydere av lokalmat- og drikke, matopplevelser med lokal identitet, reiselivsopplevelser, Inn på Tunet, Innlandsfiske, m.fl med å vokse, styrke kompetanse, bygge omdømme og danne nyttige nettverk. 

Miljødirektoratet

Klimasats er en 5-årig støtteordning for klimasatsing i norske kommuner. Opptil 100 millioner kroner skal deles ut i 2016, med første søknadsfrist 23. juni og tildeling i september. Penger fra Klimasats kan gis til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser. Kommuner og fylkeskommuner kan søke, enten sammen eller hver for seg. Det forutsettes at kommunene selv må bidra med egeninnsats. Mesteparten av pengene vil bli prioritert til tiltak som faktisk reduserer klimagassutslipp. Det kan også gis tilskudd til planlegging og utredning av klimatiltak, og til kompetanseheving i nettverk. Tiltakene må være politisk forankret i kommunen.

Stimulering til friluftslivsaktivitet er en ordning som lag og organisasjoner på lokalt og sentralt nivå kan søke på for å stimulere til friluftslivsaktivitet. Målet er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen. Tiltak i nærmiljøet og innsats mot barn, unge og grupper som er lite aktive har høy prioritet.

Sikring av friluftslivsområder er en ordning der kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke staten om økonomisk medvirkning til sikring av friluftslivsområder. Det kan søkes om støtte til kjøp av grunn til regionale og lokale friluftslivsområder og til inngåelse av langvarig avtale (servituttavtale).

Tilrettelegging av friluftslivsområder er en ordning for å bidra til at de statlige friluftsområdene er tilgjengelige, attraktive og naturpreget. I mange områder vil dette stille krav til tilretteleggingstiltak. Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søkeom støtte til tilrettelegging.

Norsk kulturminnefond

Kulturminnefondets tilskudd gis til tiltak som fører til vern og sikring av kulturminner og kulturmiljøer og til prosjekt som fremmer verdiskaping, næringsvirksomhet og aktivitet i lokalsamfunnet. 1/3 av fondsmidlene skal nyttes til fredete kulturminner og kulturmiljø. Frist for søknad om midler til kulturminnetiltak er 1. november hvert år. 

Statens Vegvesen

Tilskuddsordning for økt sykkelbruk skal bidra til raskere gjennomføring av tiltak som øker fremkommeligheten for gående og syklende, gjennom å stimulere kommuner og fylkeskommuner til å prioritere tiltak for økt sykkelbruk. Bedre fremkommelighet og reduserte avstandskostnader er ett av hovedmålene i Nasjonal transportplan 2014-2023.  Alle kommuner og fylkeskommuner kan i utgangspunktet søke. Kommuner og fylkeskommuner som har inngått forpliktende avtale om økt sykkelsatsing vil imidlertid bli prioritert. Ordningen kan finansiere inntil 50 % av godkjente kommunale og fylkeskommunale tiltak/prosjekter og det kreves en lokal egenandel på minst 50 % av tiltakets totale kostnad. 

Tilskuddsoversikter