Tilrådning 24. mai 2006 om opphevelse av beslutning om uttrekk av KerrMcGee Corporation

Tilrådning om opphevelse av beslutning om uttrekk av KerrMcGee Corporation (”KerrMcGee”)

Til Finansdepartementet

Åpne som PDF

Oslo 24. mai 2006

1 Bakgrunn

Petroleumsfondets etiske råd, nå Etikkrådet for Statens Pensjonsfond – Utland (”Etikkrådet”), ga 12. april 2005 Finansdepartementet tilrådning om utelukkelse av selskapet KerrMcGee fra det daværende Petroleumsfondets, nå Statens Pensjonsfond – Utland, investeringsunivers.

Selskapet drev, ved sitt datterselskap KerrMcGee du Maroc Ltd., lete- og kartleggingsvirksomhet knyttet til mulige olje- og gassforekomster på kontinentalsokkelen utenfor Vest-Sahara. Av de grunner som fremkommer i tilrådningen om uttrekk, vurderte Etikkrådet disse aktivitetene å være i strid med de etiske retningslinjenes punkt 4.4. siste kulepunkt ”andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer”.1

Finansdepartementet tok Etikkrådets tilrådning til følge og ga 29. april 2005 Norges Bank instruks om at KerrMcGee skulle utelukkes fra Petroleumsfondets investeringsunivers. Nedsalget ble deretter gjennomført og Finansdepartementets beslutning ble offentliggjort 6.juni 2005.2

Den 3. mai 2006 tilskrev Etikkrådet KerrMcGee med spørsmål om hvorvidt selskapets virksomhet på kontinentalsokkelen utenfor Vest-Sahara var avsluttet.

I brev av 10. mai 2006 bekreftet KerrMcGee at selskapet har avsluttet sine aktiviteter på Boujdour-feltet og at den letetillatelsen som de tidligere aktivitetene var basert på utløp i april d.å..

2 Rådets vurdering

I de etiske retningslinjenes punkt 4.6 heter det:

Rådet skal rutinemessig vurdere om grunnlaget for utelukkelse er tilstede og kan på bakgrunn av ny informasjon anbefale Finansdepartementet at en beslutning om utelukkelse oppheves”.

I henhold til de nye opplysningene som Etikkrådet har mottatt, er de aktivitetene som utgjorde grunnlaget for Etikkrådets innstilling om utelukkelse av selskapet, nå avsluttet. Etikkrådet finner derfor at grunnlaget for utelukkelse av KerrMcGee fra Statens Pensjonsfond – Utlands investeringsunivers ikke lenger er til stede.

3 Rådets tilrådning

Etikkrådet tilrår Finansdepartementet å oppheve beslutningen om å utelukke selskapet KerrMcGee fra Statens Pensjonsfond – Utlands investeringsunivers. Tilrådningen foretas i henhold til de etiske retningslinjenes punkt 4.6, som hjemler anbefaling om opphevelse av beslutning om utrekk når grunnlaget for uttrekk ikke lenger er til stede.

Tilrådningen er avgitt 24. mai 2006 av Etikkrådet for Statens Pensjonsfond – Utland:

Gro Nystuen

(Leder)

Andreas Føllesdal

(sign)

Anne Lill Gade

(sign)

Ola Mestad

(sign)

Bjørn Østbø

(sign)


 

1 Tilrådningen om uttrekk av KerrMcGee Corporation datert 12. april 2005 er tilgjengelig på http://odin.dep.no/etikkradet/norsk/dokumenter/099001-990062/dok-bn.html
2 Finansdepartementets pressemelding er tilgjengelig på http://odin.dep.no/fin/norsk/tema/statens_pensjonsfond/p30005696/pressemeldinger/006071-070638/dok-bn.html
Til toppen