Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ofte stilte spørsmål

 1. Jeg vet om en sak som jeg gjerne vil gjøre rådet oppmerksom på. Hvordan kan jeg gjøre dette?
 2. Hva er forholdet mellom Etikkrådet, Norges Bank og Finansdepartementet?
 3. I korte trekk, hvordan kan et selskap bli utelukket?
 4. Hva er produktbasert utelukkelse?
 5. Hva er det som bestemmer om et selskap bør utelukkes på grunn av sin atferd?
 6. Hvilke kriterier kan danne grunnlag for utelukkelse?
 7. Hvor mange selskaper er fondet investert i?
 8. Hvilke selskaper er for tiden utelukket fra fondet?
 9. Med over 8,000 selskaper i porteføljen, hvordan prioriterer Etikkrådet sitt arbeid?
 10. ”Alle” vet at selskapet X er ”uetisk”. Hvorfor er det ikke ekskludert fra fondet?
 11. Hvorfor utelukkes ikke selskaper som andre investorer har utelukket?
 12. Hvorfor forklarer ikke Etikkrådet hvor et bestemt selskap er i denne prosessen når det blir bedt om å gjøre det av journalister og andre?
 13. Hva skjer etter at Etikkrådet har anbefalt utelukkelse?
 14. Må Finansdepartementet følge Etikkrådets anbefalinger?
 15. Er utelukkelse fra Fondet permanent?
 16. Hvilken type kilder bruker Etikkrådet når det undersøker et selskap?
 17. På hvilket stadium tar Etikkrådet kontakt med selskapet?
 18. Hvorfor anbefaler ikke rådet for eksempel at mer penger investeres i ”grønne” selskaper?
 19. Hva menes med å sette et selskap til observasjon?


______________________

 

 

 

1. Jeg vet om en sak som jeg gjerne vil gjøre rådet oppmerksom på. Hvordan kan jeg gjøre dette?

Etikkrådet er avhengig av innspill fra enkeltpersoner, organisasjoner og andre. Vennligst følg denne linken for å komme til vår kontaktinformasjon.

 • Før du kontakter rådet, vennligst sjekk om ditt spørsmål allerede er besvart her.
 • Det er mer sannsynlig at påstander om normbrudd i et selskap vil bli fulgt opp dersom de er understøttet av pålitelig dokumentasjon. Vi oppfordrer alle til å vise til verifiserbare fakta og kildegrunnlag der dette er mulig.

Tilbake til toppen

______________________

 

2. Hva er forholdet mellom Etikkrådet, Norges Bank og Finansdepartementet?

Finansdepartementet har som eier av fondet ansvaret for å fastsette den overordnede strategien for arbeidet med ansvarlig investeringer og kriterier for produkt- og atferdsbasert utelukkelse av selskaper. Det er også Finansdepartementet som, etter råd fra Etikkrådet, beslutter om et selskap skal utelukkes, eventuelt settes på en observasjonsliste.

Norges Bank er fondets forvalter og har ansvaret for arbeidet med eierskapsutøvelsen.

Etikkrådet overvåker fondets portefølje med sikte på å avdekke om selskaper bør utelukkes og gir råd om utelukkelse av konkrete selskaper til Finansdepartementet.

Tilbake til toppen

______________________

 

3. I korte trekk, hvordan kan et selskap bli utelukket?

Fondet skal unngå investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at fondet medvirker til grove normbrudd. Etikkrådet har som oppgave å overvåke porteføljen med sikte på å avdekke om selskaper bør utelukkes fra fondets investeringsmuligheter og gi råd om dette til Finansdepartementet. Dersom departementet følger rådets anbefaling, vil departementet pålegge Norges Bank å selge sine aksjer eller obligasjoner i selskapet.

Handlinger som kan føre til utelukkelse er angitt i de etiske retningslinjene og omfatter grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, alvorlig miljøskade, grov korrupsjon, alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner eller andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer.

Tilbake til toppen

______________________

 

4. Hva er produktbasert utelukkelse?

De fleste selskapene som er utelukket fra fondets investeringsmuligheter, er utelukket fordi de produserer bestemte produkter i strid med de etiske retningslinjene. Selskaper som produserer sentrale komponenter til våpen som ved normal bruk bryter med grunnleggende humanitære prinsipper, utelukkes fra fondet. Dette omfatter blant annet kjernevåpen, klasevåpen og antipersonellminer. Etter evalueringen av de etiske retningslinjene i 2009 ble også produksjonen av tobakk et kriterium for utelukkelse. Selskaper som selger militært materiell til den burmesiske stat, skal også utelukkes fra porteføljen.

Tilbake til toppen

______________________

 

 

5. Hva er det som bestemmer om et selskap bør utelukkes på grunn av sin atferd?

Enkeltselskaper kan utelukkes fra fondet hvis fondet løper en uakseptabel risiko for å medvirke til grovt uetisk aktivitet ved å investere i selskapet. Rådet vil blant annet vurdere:

 • Om normbrudd er omfattet av fondets etiske retningslinjer
 • Om det er mulig å etablere en tydelig forbindelse mellom selskapets handlinger og normbrudd
 • Om normbrudd kan anses å være et enkeltstående tilfelle, eller en indikasjon på nåværende og fremtidig praksis
 • Om normbrudd er grove eller systematiske
 • Om normbrudd vil føre til langsiktig eller permanent skade for folk eller miljø
 • Om det finnes tilstrekkelig dokumentasjon for å underbygge påstander om normbrudd
 • Om selskapet har iverksatt tiltak for å forebygge eller bøte på normbrudd.

Tilbake til toppen 

______________________

 

  

6. Hvilke kriterier kan danne grunnlag for utelukkelse?

Som angitt i de etiske retningslinjene, vil følgende føre til at et selskap blir utelukket fra fondets investeringsmuligheter:

 • Produksjon av våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper;
 • Produksjon av tobakk;
 • Salg av våpen eller militært materiell til stater nevnt i punkt 3.2 i de utfyllende retningslinjene for forvaltning av fondet (Burma).

Samtidig kan følgende atferd føre til at et selskap blir ekskludert fra fondet:

 • grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid og annen utbytting av barn ;
 • alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner;
 • alvorlig miljøskade;
 • grov korrupsjon;
 • andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer.

Tilbake til toppen

______________________

 

  

7. Hvor mange selskaper er fondet investert i?

Hvert år publiserer Norges Bank Investment Management (NBIM) beholdningslister på sine hjemmesider. Per 31.12.2010 omfatter listen over 8,300 selskaper.

Tilbake til toppen

______________________

 

8. Hvilke selskaper er for tiden utelukket fra fondet?

Følg linken for å se Etikkrådets tilrådninger og listen over selskaper som for tiden er utelukket.

Tilbake til toppen

______________________

 

 

9. Med over 8,000 selskaper i fondets portefølje, hvordan prioriterer Etikkrådet sitt arbeid?

Etikkrådet legger mye ressurser både i å velge ut selskaper og å innhente informasjon om disse. Rådet har engasjert et konsulentselskap som gjennomfører internettbaserte daglige, nyhetssøk på samtlige selskaper i fondets portefølje. Konsulentene sender hver måned en rapport til rådet med oversikt over selskaper som anklages for alvorlig miljøskade, medvirkning til menneskerettighetsbrudd, korrupsjon eller andre normbrudd. Sekretariatet foretar med utgangspunkt i rapportene en første vurdering av hvor alvorlige eller systematiske normbruddene synes å være. Ofte beskyldes flere selskaper for liknende normbrudd i månedsrapportene. For å identifisere de alvorligste normbruddene, forsøker rådet å se slike saker i sammenheng. I tillegg til månedsrapportene mottar Etikkrådet henvendelser fra personer eller organisasjoner som ber rådet om å vurdere temaer eller enkeltselskaper. Disse henvendelsene behandles på lik linje med opplysninger som kommer fram gjennom rådets nyhetssøk. Jo mer konkrete slike henvendelser er, jo lettere er det for Etikkrådet å ta tak i disse sakene.

Rådet vurderer også selskaper på eget initiativ. Særlig hvis det oppstår en situasjon som tilsier at rådet bør vise en særlig årvåkenhet med hensyn på en sektor eller et land, kan det være naturlig å sette i gang en utredning uten at det nødvendigvis bygger på opplysninger om konkrete selskaper.

Finansdepartementet ber i enkelte tilfeller rådet om å se på enkeltselskaper. Rådet prioriterer disse henvendelsene, og avgir alltid en tilrådning i disse sakene, også når rådet ikke finner grunnlag for å tilrå utelukkelse av et selskap.

Tilbake til toppen

______________________

 

10. “Alle” vet at selskapet X er ”uetisk”. Hvorfor er det ikke ekskludert fra fondet?

Det finnes en rekke mulige forklaringer på dette. Det er for eksempel mulig at selskapet for tiden er til vurdering i rådet, men at ingen avgjørelse har blitt tatt ennå. Noen ganger følger Etikkrådet utviklingen i saker over tid, og det kan da ta flere år før rådet har tatt en beslutning. Det er også mulig at en tilrådning er avgitt til Finansdepartementet. Dersom departementet følger Etikkrådets anbefaling, vil det pålegge Norges Bank å selge seg ut av selskapet. Etter dette blir Etikkrådets tilrådning offentliggjort. Enda en mulighet er at den uetiske handlingen er så ny at rådet ikke har hatt anledning til å vurdere det ennå. Til sist er det ofte tilfellet at saken har vært vurdert av rådet uten at dette har ført til tilrådning om utelukkelse. Dette offentliggjøres normalt ikke blant annet fordi dette kan virke som et godkjenningsstempel på selskaper.

Tilbake til toppen

______________________

 

11. Hvorfor utelukkes ikke selskaper som andre investorer har utelukket?

Etikkrådet vurderer forholdene uavhengig av andre investorers valg og må forholde seg til fondets etiske retningslinjer. Andre fond kan ha andre retningslinjer. Se spørsmål 6 for en omtale av over mulige forhold som rådet kan legge til grunn i sine vurderinger.

Tilbake til toppen

______________________

 

12. Hvorfor forklarer ikke Etikkrådet hvor et bestemt selskap er i denne prosessen når det blir bedt om å gjøre det av journalister og andre?

Etikkrådets oppgave er å avgi tilrådninger til Finansdepartementet. Selv om rådet gjerne tar imot innspill og informasjon fra enkeltpersoner og interesseorganisasjoner, kommenterer det normalt ikke vurderinger og saksgang før en eventuell tilrådning foreligger.

Finansdepartementet har lagt opp til at Etikkrådet ikke skal kommentere hvilke selskaper rådet vurderer, se avsnitt 4.2.6 om Offentlighet i arbeidet med de etiske retningslinjene i Finansdepartementets St. meld. nr. 24 (2006-2007) “Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2006.”

Det er flere grunner til at Etikkrådet bør være forsiktig med å kommentere sitt arbeid med selskaper der det ikke er offentliggjort en tilrådning. Fordi uttalelser fra Etikkrådet kan ha stor betydning både for et selskaps omdømme og potensielt også aksjekursen, bør rådet bare uttale seg på et solid grunnlag. En annen grunn til at rådet er forsiktig med å med å uttale seg er at dette i noen tilfeller kan bli oppfattet som en form for godkjenning fra Etikkrådet av en praksis som er tvilsom, men likevel ikke når opp til terskelen for uttrekk. Dette er også et spørsmål om prioritering av Etikkrådets ressurser. Saker som neppe vil føre til utelukkelse legges bort uten at det lages noen sluttrapport som egner seg for offentliggjøring.

Tilbake til toppen

______________________

 

13. Hva skjer etter at Etikkrådet har anbefalt utelukkelse?

Finansdepartementet beslutter å utelukke selskaper fra fondets investeringsmuligheter etter tilrådning fra Etikkrådet. Før departementet beslutter å utelukke selskapet, vurderer departementet blant annet om andre virkemidler kan være mer egnet til å redusere risikoen for normbrudd. Finansdepartementet kan be om Norges Banks uttalelse i saken, herunder om Norges Banks eierskapsutøvelse kan være et mer effektivt virkemiddel enn utelukkelse. Tilrådningen og beslutningen om utelukkelse offentliggjøres så snart Norges Bank har gjennomført salget av verdipapirer i det aktuelle selskapet. Et nedsalg vil normalt gjennomføres over en periode på to måneder.

Tilbake til toppen

______________________

 

14. Må Finansdepartementet følge Etikkrådets anbefalinger?

Nei. Ifølge retningslinjenes § 2, punkt fire:

I vurderingen av om selskapet skal utelukkes etter tredje ledd, kan departementet bl.a. legge vekt på sannsynligheten for framtidige normbrudd, normbruddets alvor og omfang, forbindelsen mellom normbruddene og selskapet fondet er investert i, om selskapet gjør det som med rimelighet kan forventes for å redusere risikoen for framtidige normbrudd innenfor en rimelig tidshorisont, selskapets retningslinjer for og arbeid med ivaretakelse av god selskapsstyring, miljø og sosiale forhold og om selskapet bidrar i positiv retning overfor dem som rammes eller tidligere har blitt rammet av selskapets atferd.

Tilrådningen blir offentliggjort når aktuelle verdipapirer er avhendet eller når departementet har fattet endelig beslutning om ikke å følge den.

Tilbake til toppen

______________________

 

15. Er utelukkelse fra fondet permanent?

Nei. Etikkrådet vurderer rutinemessig om grunnlaget for utelukkelse av et selskap fortsatt er til stede. Hvis ny informasjon tilsier at grunnlaget for utelukkelse har falt bort, anbefaler rådet å oppheve utelukkelsen.

Tilbake til toppen

______________________

 

16. Hvilken type kilder bruker Etikkrådet når det undersøker et selskap?

Etikkrådet baserer sitt arbeid på en rekke ulike kilder. Hovedregelen er at informasjonen som legges til grunn, må være etterprøvbar. For å skaffe informasjon er Etikkrådet gjerne i kontakt med interesseorganisasjoner, lokale og nasjonale myndigheter, internasjonale organisasjoner, lokale og internasjonale eksperter og selskapet selv. Viktig informasjon kan omfatte dokumentasjon som fag- og forskningsrapporter, rettslige kilder, miljøkonsekvensanalyser, rapporter fra interesseorganisasjoner eller internasjonale organisasjoner, selskapets egne dokumenter, og liknende. Rådet har ikke mandat til å stevne noen eller beordre utlevering av dokumenter. I enkelte tilfeller engasjerer Etikkrådet eksterne eksperter for å gjøre feltstudier eller andre studier hvis dette er nødvendig for å dokumentere normbrudd tilstrekkelig.

I rådets tilrådninger er kilder i hovedsak angitt, selv om noen i enkelte tilfeller kan bli utelatt av hensyn til kildens personlig sikkerhet.

Tilbake til toppen

______________________

 

17. På hvilket stadium tar Etikkrådet kontakt med selskapet?

Retningslinjenes § 5, punkt 3 sier følgende om rådets kontakt med selskapet:

Et selskap som vurderes for utelukkelse, skal gis mulighet til å framlegge informasjon og synspunkter for Etikkrådet tidlig i prosessen. Rådet skal i denne sammenheng klargjøre overfor selskapet hvilke forhold som kan danne grunnlag for utelukkelse. Vurderer rådet å tilrå utelukkelse, skal utkast til tilrådning forelegges selskapet til uttalelse.

Etikkrådets primære formål med selskapskontakten er alltid å fastslå om grunnlaget for utelukkelse er til stede.

Tilbake til toppen

______________________

 

18. Hvorfor anbefaler ikke rådet for eksempel at mer penger investeres i ”grønne” selskaper?

Det faller utenfor Etikkrådets mandat å anbefale hvor fondet bør investere. Rådet skal bare avgi tilrådninger om utelukkelse eller observasjon av selskapet fra fondet.

Tilbake til toppen

______________________

 

19. Hva menes med å sette et selskap til observasjon?

I noen tilfeller kan det være tvil om vilkårene for utelukkelse er oppfylt eller om hvordan et selskaps atferd vil utvikle seg framover i tid. I slike tilfeller har Finansdepartementet anledning til å sette et selskap til observasjon. Departementet kan sette et selskap til observasjon både etter tilrådning om observasjon og utelukkelse fra Etikkrådet. Når et selskap settes til observasjon, vil det bli lagt en plan for hvordan observasjonen skal foregå, og både Etikkrådet og Norges Bank kan spille en rolle i observasjonen av selskapet.

Tilbake til toppen

Til toppen