Aktuelt om korona

Nyheter, taler og innlegg om regjeringens tiltak i arbeidet med koronaviruset (Covid-19).

Viser 41-60 av 509 treff.

 • – Ei folkehelsemelding som utjamnar sosiale helseforskjellar

  31.03.2023 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  - Forskjellane i landet vårt er for store, også når det gjeld helse. Vi tar grep som fremjar helse i heile befolkninga, uansett inntekt og bakgrunn, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

 • Prøvesvar blir tilgjengelig digitalt

  31.03.2023 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet foreslår lovendringer som vil gi helsepersonell og pasienter trygg og sikker tilgang til laboratorie- og radiologisvar i nasjonal kjernejournal.

 • Endret sammensetning av Etikkrådet

  31.03.2023 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag gjenoppnevnt Cecilie Hellestveit og oppnevnt Egil Matsen som medlemmer av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU). Samtidig er medlemmene Svein Richard Brandtzæg og Siv Helen Rygh Torstensen utpekt som henholdsvis ny leder og nestleder.

 • Vil få opp deltakelsen i barne- og ungdomsorganisasjonene

  24.03.2023 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  - Barne- og ungdomsorganisasjonene er så viktige for fellesskap, mestring og kompetanseutvikling. Pandemien var nådeløs for alle, men den gikk spesielt hardt ut over barn og unges muligheter til å treffes og ha en meningsfull hverdag, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

 • Eldre og sykehjemsbeboere anbefales ny oppfriskningsdose mot covid-19

  17.03.2023 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har besluttet at sykehjemsbeboere og personer som er 75 år eller eldre anbefales en ny oppfriskningsdose mot covid-19 hvis det har gått mer enn seks måneder siden forrige dose.

 • Forlenger mellombels lov om rekonstruksjon

  17.03.2023 Nyheit Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringa legg i dag fram ein lovproposisjon med forslag om å vidareføre den mellombelse lova om rekonstruksjon fram til 1. juli 2025. Samstundes jobbast det med forslag til permanente reglar som blei sendt på høyring i januar 2023.

 • Mandat for kjernegruppen for et bedre kunnskapssystem for håndtering av kriser

  03.03.2023 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kjernegruppen for et bedre kunnskapssystem for håndtering av kriser skal bidra til at norske myndigheter har mest mulig og raskest mulig pålitelig kunnskap til støtte for beslutninger i fremtidige kriser. Hovedprinsipper for beredskap i Norge om ansvar, likhet, nærhet og samvirke skal ligge til grunn for kjernegruppens arbeid.

 • Ny avtale bedrer norsk helseberedskap

  21.02.2023 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Norge kan lagre opptil 1,2 millioner flere vaksinedoser mot covid-19. Det er resultatet av en ny avtale mellom Norge og Sverige.

 • Sverdrup-feltets andre byggetrinn offisielt åpnet

  13.02.2023 Nyhet Energidepartementet

  Med Johan Sverdrup - andre byggetrinn i produksjon er feltet blitt det tredje største på norsk sokkel. Olje- og energiminister Terje Aasland foretok den offisielle åpningen i en tid der Europa trenger mer energi.

 • Pressemelding fra Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser

  06.02.2023 Nyhet Finansdepartementet

  Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser gir i dag en uttalelse om langsiktig bærekraft i statsfinansene. Utvalget har i sitt mandat å gi faglige vurderinger og råd om langsiktig bærekraft i statsfinansene og om finanspolitikken er forenelig med slike hensyn, samt gi en årlig, kort uttalelse om disse vurderingene.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 6

  03.02.2023 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 6, 2023.

 • Forslag til endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven sendt på høring

  03.02.2023 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven. Hensikten er å sikre forsvarlige beredskapshjemler også etter 1. juli 2023.

 • Statsministerens redegjørelse for Stortinget om krigen i Ukraina og dens følger

  02.02.2023 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  President, vi nærmer oss årsdagen for Russlands angrep på Ukraina. Et skjebneår med krig og krigsforbrytelser, ødeleggelser og drap i et omfang vi ikke har sett på vårt kontinent siden andre verdenskrig.

  Av: Statsminister Jonas Gahr Støre Stortinget

 • Norge bidrar i internasjonal studie om covid-19

  30.01.2023 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Det avgis 1000 behandlinger av covid-19-legemiddelet paxlovid til norsk deltakelse i den internasjonale PANORAMIC-studien.

 • Ny nasjonal luftfartsstrategi: Regjeringen ønsker å ta grep for å ivareta og utvikle norsk luftfart

  27.01.2023 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Luftfarten er viktig for folk i et langstrakt land som Norge, og den er viktig for næringslivet for å kunne skape muligheter i hele landet. Regjeringen vil ha på plass rammevilkår som bidrar til å ivareta og utvikle norsk luftfart i fremtiden, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

 • Regjeringen setter ned utvalg som skal se på frontfagsmodellen

  27.01.2023 Pressemelding Finansdepartementet, Statsministerens kontor

  Etter ønske fra partene i arbeidslivet har regjeringen i dag oppnevnt et utvalg som skal se på utfordringer for den tradisjonelle norske lønnsdannelsen. Utvalget skal vurdere om det er utviklingstrekk i økonomien som kan svekke oppslutningen om frontfagsmodellen.

 • Fylkesnytt fra Agder 1/2023

  25.01.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Agder er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, med blant annet en artikkel om Sørlandssamlinga.

 • Norges oppfølging av koordinerte koronatiltak i Europa

  16.01.2023 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Folkehelseinstituttet skal fortsette med god overvåkning. FHI overvåker avløpsvann fra Gardermoen og analyserer virusvarianter hos sykehusinnlagte og personer med reisehistorikk som en del av dette. Regjeringen har besluttet at det ikke skal innføres testkrav for innreisende fra Kina.

 • Foreslår nye reglar om rekonstruksjon for å unngå unødvendige konkursar

  13.01.2023 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringa sender no ut forslag til permanente reglar om rekonstruksjon i konkursloven på høyring. I byrjinga av koronapandemien vedtok Stortinget ei mellombels lov om rekonstruksjon for å hjelpe levedyktige verksemder som vart råka av akutt svikt i inntektene. Den mellombelse lova vart vidareført mens ein arbeidde med forslag til permanente reglar.

 • Norge støtter en koordinert tilnærming i Europa

  04.01.2023 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Norge deltok onsdag i et møte i EUs krisehåndteringsmekanisme, IPCR, for å drøfte koordinering av tiltak relatert til koronapandemien og situasjonen i Kina. Norge støtter en koordinering av tiltak i Europa.

 • Side 3 av 26
 • Side 3 av 26