Forsiden

Begrunnelse for endringer fra 25. mars 2021 – dåp og utendørs lavterskeltilbud i områder regulert av kapittel 5A

Regjeringen Solberg endrer tiltaksnivå A, det strengeste tiltaksnivået, på to punkter. Det åpnes for utendørs lavterskel idretts- og fritidsaktiviteter for personer med rusproblemer eller alvorlig psykisk sykdom. Det gis også adgang til å gjennomføre dåp.

Nyhetssak 25. mars 2021:

Begrunnelse

Etatene anbefalte at det i kommuner omfattet av et særlig høyt tiltaksnivå i covid-19-forskriften kapittel 5A burde åpnes for utendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for personer med rusproblemer. Det ble vist til at aktivitetstilbud kan være viktig for å forebygge forverring av rus- og psykisk helseproblemer og at det uten slike organiserte aktivitetstilbud er risiko for at flere samles uorganisert, med lavere oppmerksomhet på smitteverntiltak. Regjeringen vektla at det ville være behov for organiserte aktivitetstilbud også for personer med alvorlig psykisk sykdom, og inkluderte åpning for dette.

Regjeringen besluttet å åpne for dåp i kommuner regulert av kapittel 5A av hensyn til tros- og livssynsfriheten og erfaringen med at reguleringen ville være gjeldende over lengre tid i mange kommuner. Det var også av betydning at Oslo kommune allerede hadde innført unntak for dåp med få personer til stede og at det lå til rette for samordnet regulering. Etatene ble ikke bedt om å vurdere behovet for unntak for dåp, gitt det lave antall dåpsseremonier, innretningen på unntaket og at dette var begrunnet i sterke menneskerettslige hensyn.

Etatenes anbefalinger:

Forskrift: