Forsiden

Begrunnelse for endringsforskrifter – covid-19-forskriften 18. mars 2021 registrering av d-nummer og hjelpenummer og videreformidling av opplysninger til kommunelegene

Formålet med endringene er å bidra til en effektiv registrering og gjennomføring av testingen på grensen, etterfølgende oppfølging av karantene og den enkeltes innsyn i egne testresultater. Ved å endre covid-19-forskriften § 5b slik at både testpersonell og folkeregistermyndigheten gis tilgang til å oppdatere Innreiseregistreringssystemet (IRRS) vil folkeregistermyndigheten kunne undersøke om registrerte personer allerede har et d-nummer uten at det er oppgitt i IRRS, og gis anledning til å registrere dette før testing.

Registrering av d-nummer og hjelpenummer i innreiseregistreingssystemet

Den enkelte reisende skal registrere seg elektronisk før ankomst til riket. Dette omfatter blant annet registrering av fødselsnummer, d-nummer eller eventuell annen unik identifikator, jf. covid-19-forskriften § 5b første ledd bokstav a. Denne registreringen kan være den første kontakt den innreisende har med norske myndigheter og det er ikke gitt at vedkommende på dette tidspunktet er tildelt d-nummer. Vedkommende vil uansett ikke være kjent med tildelt nasjonalt hjelpenummer. Det kan imidlertid være at vedkommende har d-nummer fra tidligere, men ikke har et bevisst forhold til dette.

Innreiseregistreringssystemet (IRRS)  er etablert for "å sikre etterlevelse av karanteneplikten, for å styrke smittevernarbeidet og bidra til bedre smitteoppsporing", jf. covid-19-forskriften § 5b første ledd. Gode grunner taler for å se registrering i IRRS i sammenheng med Folkeregisteret og kravet til testing på grensen. Et fødselsnummer, d-nummer eller eventuell annen unik identifikator, herunder nasjonalt hjelpenummer vil gjøre det mulig å koble informasjon fra IRRS og andre TISK-relevante systemer. D-nummer og felles nasjonalt hjelpenummer er, på linje med fødselsnummer, en viktig nøkkel for oppslag i TISK-systemer. Dette kan bidra til at kommunelegene i større grad kan få oversikt over hvilke personer som er i innreisekarantene og oppholder seg i kommunen. Unik identifikator er viktig for å kunne følge disse på en forsvarlig måte, herunder få tilgang til testsvar på covid-19-relevante prøver.

Utlevering av opplysninger fra IRRS er regulert i covid-19-forskriften § 5b fjerde ledd. Det følger av denne bestemmelsen at folkeregistermyndigheten vil kunne få lesetilgang til registeret når formålet er at personer som skal testes tildeles et d-nummer. Folkeregistermyndighetens arbeid vil bidra til å sikre et bedre grunnlag og registreringen vil dermed indirekte bidra til etterlevelse av karanteneplikten og smittesporing. Også helsepersonellet (testpersonellet) som sørger for gjennomføring av covid-19-testene har lesetilgang til IRRS.

Det er imidlertid ønskelig at de opplysningene den innreisende selv har oppgitt, kan suppleres med opplysninger om unik identifikator fra folkeregistermyndigheten og testpersonellet. For testpersonellets del gjelder dette primært mulighet til å registrere felles nasjonalt hjelpenummer. Dette innebærer at IRRS vil kunne berikes med opplysninger som gjør det enklere å gjenfinne de aktuelle personene i øvrige TISK-systemer.

Dersom den registrerte har et d-nummer fra før vil personen kunne registrere selv, forutsatt at personen har et bevisst forhold til hva et d-nummer er, og hvilket nummer vedkommende har. Dersom personen har registrert feil, har ikke den registrerte adgang til å gjøre korrigeringer selv. Skattekontoret på grensen vil da kunne være behjelpelig med å rette feilen. Den innreisende vil ikke ha kjennskap til "sitt" hjelpenummer i forkant.

Ved å endre covid-19-forskriften § 5b slik at både testpersonell og folkeregistermyndigheten gis tilgang til å oppdatere IRRS vil folkeregistermyndigheten kunne undersøke om registrerte personer allerede har et d-nummer uten at det er oppgitt i IRRS, og gis anledning til å registrere dette før testing. Formålet er å bidra til en effektiv registrering og gjennomføring av testingen på grensen, etterfølgende oppfølging av karantene og den enkeltes innsyn i egne testresultater.

Registreringsadgang og adgang til å gjøre korrigeringer i IRRS vil etter forslaget innebære en kvalitetsheving av registeret, og vil således innebære bedre ivaretakelse av personvernet enn dagens løsning.

Departementet beslutter å endre bestemmelsen slik at også testpersonell og folkeregistermyndigheten gis direkte tilgang for å oppdatere registeret, herunder registrere fødselsnummer, d-nummer eller eventuell annen unik identifikator og rette feil.

Endringer i § 5c videreformidling av opplysninger til kommunelegene

Helsedirektoratet har foreslått at covid-19-forskriften § 5c endres, slik at det presiseres at direktoratet kan videreformidle opplysninger fra beredskapsregisteret til kommunelegene.

Helsedirektoratet er behandlingsansvarlig for nasjonalt kontrollsenter for innreisende, og har i medhold av covid-19 forskriften § 5 c, jf. smittevernloven § 2-2 åttende ledd, hjemmel til å innhente opplysninger om smittedata fra MSIS-labdatabase og opplysninger registrert i medhold av § 5b fra innreiseregisteret. Med hjemmel i helseberedskapsloven § 2-4 har Helsedirektoratet etablert et beredskapsregister (Nasjonalt kontrollregister for innreisende) for registrering og videre behandling av person- og helseopplysninger som er innhentet fra innreiseregisteret og opplysninger fra den innreisende selv, som registreres av nasjonalt kontrollsenter for innreisende. Opplysninger i et beredskapsregister kan behandles uten samtykke fra den registrerte og tilgjengeliggjøres uten hinder av lovbestemt taushetsplikt dersom det er nødvendig for å oppnå registerets formål, jf. § 2-4 tredje ledd.

Person- og helseopplysninger i beredskapsregisteret kan utleveres ved tilgjengeliggjøring til kommuneleger og Arbeidstilsynet, jf. covid-19-forskriften § 5c tredje ledd.

Covid-19-forskriften § 5c tredje ledd gir imidlertid kun hjemmel til å videreformidle opplysninger til kommunelegene for å sikre "etterlevelse av karanteneplikten".

Kommunelegene kan allerede med hjemmel i smittevernloven § 2-2 åttende ledd, jf. § 3-6, kreve de aktuelle opplysninger utlevert til smittesporingsformål, både fra MSIS, innreiseregisteret og fra beredskapsregisteret. Det følger også av covid-19-forskriften § 5b at opplysninger kan utleveres til kommunelegen til smittesporingsformål. Helsedirektoratet anbefaler at covid-19-forskriften § 5c tredje ledd endres slik at også smittesporing inngår som en del av det formålet opplysninger kan tilgjengeliggjøres til kommunelegen for.

Departementet er av den oppfatning at endringsforslaget strengt tatt ikke er nødvendig ettersom kommunelegene allerede har hjemler til å få utlevert de aktuelle opplysningene fra beredskapsregisteret. Departementet beslutter likevel å endre bestemmelsen av pedagogiske årsaker.

Forskrift: