Forsiden

Begrunnelse for videreføring fra 11. februar 2021 av tiltak etter utbrudd i Nordre-Follo og Halden

Smittesituasjonen er uoversiktlig, og det blir stadig funnet tilfeller av mer smittsomme virusvarianter. Derfor videreføres i stor grad tiltakene som skal begrense smittespredningen i forbindelse med Nordre Follo-utbruddet og Halden-utbruddet. Nordre Follo og Ås flyttes fra ring 1 til ring 2, og får noen lettelser i tiltaksnivået. Enebakk, Frogn, Nesodden og Vestby tas ut av ordningen med forsterkede nasjonale tiltak.

Pressemelding 9. februar 2021:

1. Smittesituasjonen og behovet for tiltak

Det anses fortsatt nødvendig å redusere den samlede mobiliteten i regionen for å hindre spredning av den engelske varianten. Erfaringene med tiltakene så langt viser at de samlet sett har effekt, og har bidratt til å hindre spredning. Erfaringer fra andre land viser at de nye variantene har betydelig og raskt spredningspotensiale.

Det blir stadig funnet flere tilfeller av mer smittsomme virusvarianter i kommunene omfattet av covid-19 forskriften kapittel 5C og 5D. Det er ikke full oversikt over mulig utbredelse, og det er ukjent smittevei til flere av de smittede. Det er derfor usikkert når og hvor de nye virusvariantene ble introdusert, og det er uklart hvilken utbredelse de kan ha fått. Situasjonen er uoversiktlig, og i rask utvikling.

Regionen er preget av til dels overlappende arbeidsmarked, og kjennetegnes av tett kontakt mellom mennesker, både når det gjelder boforhold og utenfor hjemmet idet innbyggerne bruker tilbud på tvers av kommunene i regionen. Det er stor intern mobilitet, både gjennom arbeid og for barn og unge i skole og fritidsaktiviteter. Det er stor bruk av offentlig transport.

Oslo har omfattende utveksling av personer med kommunene rundt, særlig på grunn av arbeid og hovedtransportårer ut og inn av byen. Disse forholdene øker risikoen for smittespredning i regionen, noe som er særlig alvorlig når utbruddene i regionen er knyttet til den engelske varianten. Det kan være fare for omfattende utbrudd i større deler av Oslo og Viken, og det anses viktig å forlenge tiltak for å avverge dette. Helsedirektoratet legger vekt på at det er nye utbrudd i regionen med antatt engelsk variant, sist i Nittedal og Asker.

Etter smittevernloven § 4-1 annet ledd kan Helsedirektoratet treffe vedtak om tiltak for hele landet eller for deler av landet ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom og når det er avgjørende å få satt tiltak i verk raskt for å motvirke overføring av sykdommen. Helsedirektoratets vurdering er at vilkårene i smittevernloven § 4-1 er oppfylt. Den nye virusvarianten er mer smittsom og er påvist i utbrudd i bla. Halden, Ås, Oslo og Nordre Follo. Hvis virusvarianten får etablert seg vil den etter hvert ta over og dominere. Det er fortsatt helt avgjørende å begrense spredning av denne varianten slik at man forsinker utbredelsen av den. Hvis den mer smittsomme varianten får fotfeste på Østlandet, vil den spre seg til resten av landet. Dette kan medføre at man må ha strengere tiltak i hele landet og over lenger tid for å holde epidemien under kontroll. Det er fortsatt behov for å raskt koordinere kontakt- og mobilitetsreduserende tiltak i utbruddskommunene og deres nabokommuner. De regionene som er omfattet av covid-19 forskriften kap. 5C og 5D anses å være regioner med høy mobilitet på tvers av kommunegrenser, og med betydelig pendleraktivitet til og fra Oslo kommune. Dette tilsier fortsatt koordinering av tiltak gjeldende likt for regionene.

Etatenes anbefalinger:

2. Anbefalte justeringer av tiltak for enkeltkommuner

Helsedirektoratet omtaler tre ulike utbruddsområder. Kommunene, statsforvalteren, FHI og Helsedirektoratet er enige om de følgende anbefalingene om tiltaksnivåer.

Helsedirektoratet anbefaler følgende for Nordre-Follo, Ås, Oslo og omkringliggende områder

  • Nordre Follo og Ås flyttes fra kapittel 5C til kapittel 5D, begrunnet med at tiltakene har ført til at situasjonen nå er oversiktlig og under kontroll, samt at kommunene ligger tett, og bør ha samme tiltaksnivå for å unngå uheldig mobilitet.
  • Oslo kommune fortsatt skal ha tiltak regulert i kapittel 5C. Det legges vekt på at det fortsatt er behov for tiltak på dette nivået og at kommunen har hatt en positiv utvikling i smittepress, selv om kommunen over tid har hatt høyt smittetrykk.
  • Asker, Bærum og Indre Østfold fortsatt skal omfattes av kap. 5 D
  • Kommunene Enebakk, Nesodden, Frogn og Vestby tas ut av forskriften, og kan fatte lokale forsterkede vedtak ved behov. Det legges vekt på at kommunene over tid har hatt lite smittepress og opplever selv å ha god kapasitet på smittesporing og høy etterlevelse av smittevernstiltak.

Helsedirektoratet anbefaler ingen endring av tiltaksnivå for Halden, Sarpsborg og omkringliggende områder. Det legges vekt på at situasjonen ikke har endret seg vesentlig, at det er forholdsmessig å fortsette med tiltak til situasjonen er mer avklart og at det er kortere tid siden Halden utbruddet enn fra utbruddet i Nordre Follo. Uten tiltak må det forventes å være høy mobilitet i befolkningen i denne regionen, noe som gjør faren for større utbrudd av den engelske varianten mer sannsynlig dersom den ikke er slått tilstrekkelig ned. Dette innebærer at

  • Halden og Sarpsborg fortsatt skal ha tiltak regulert i kap. 5C.
  • Hvaler, Fredrikstad, Moss, Rakkestad, Råde, Skiptvet og Våler fortsatt skal omfattes av kap. 5 D.

Helsedirektoratet anbefaler ingen endringer for kommunene nord for Oslo. Det legges vekt på at situasjonen ikke har endret seg vesentlig og at det uten tiltak må forventes å være høy mobilitet i befolkningen i denne regionen. Det er likevel usikkerhet knyttet til et utbrudd med engelsk variant i Nittedal kommune. Kommunen opplyser å ha delvis kontroll og det er satt inn målrettede tiltak mot barn og unge. Folkehelseinstituttet slutter seg til Nittedal kommune sin vurdering. Helsedirektoratet følger situasjonen, og viser til at det kan bli aktuelt med et høyere tiltaksnivå dersom situasjonen forverrer seg. Dette innebærer at Lillestrøm, Lunner. Lørenskog, Rælingen og Nittedal fortsatt skal omfattes av kap. 5 D.

Helsedirektoratet foreslår at gjeldende anbefalinger videreføres, samt at kommuner med utbrudd i barne- og ungdomsmiljøer treffer målrettede tiltak mot denne gruppen på lokalt nivå.

3. Regjeringens vurdering

Regjeringen har lagt vurderingene fra Helsedirektoratet til grunn for beslutning om tiltaksnivå i de enkelte kommunene og tilhørende vedtak av endringer i covid-19-forskriften.

Tiltakene anses å oppfylle de grunnleggende vilkårene til medisinskfaglig begrunnelse, nødvendighet og forholdsmessighet etter smittevernloven § 1-5, gitt behovet for å forsinke en alvorlig smitteutvikling med muterte varianter. De alternative negative konsekvensene for landet som helhet, og de berørte kommunene spesielt, tilsier at strenge tiltak videreføres nå og at tiltakene ikke er mer inngripende enn nødvendig. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og kommunene er samstemte. Det er lagt vekt på at tiltakene revurderes jevnlig og at flere beslutningsnivåer er involvert i vurderingene. Kommunenes anmodning om å bli inkludert i forskriftens ulike kapitler forutsettes også å bygge på en grunnleggende vurdering av hvilke tiltak som anses forholdsmessige lokalt.

Forskrift: