Begrunnelser for endring av covid-19-forskriften - endring av kapittel 5B

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet endringer i kapittel 5B i covid-19-forskriften.

1 Forskriftsendringer i kraft 22. januar 2021

1.1 Innreiseregistreringssystemet

Personer som ankommer Norge fra et område som medfører karanteneplikt skal før innreise registrere opplysninger som er nødvendige for å sikre etterlevelse av karanteneplikten, for å styrke smittevernarbeidet og bidra til bedre smitteoppsporing. Det skal, på fastsatt skjema, registreres nærmere bestemte opplysninger. Det er særskilte unntak fra registreringsplikten.

Departementet er gitt myndighet til å endre forskriften, jf. § 20.

Departementet har fått tilbakemeldinger om at det er behov for å gjøre enkelte endringer i covid-19-forskriften § 5b. Endringene er av en slik karakter at det, etter departementets syn, ikke er behov for høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd og utredningsinstruksen § 3-3 andre ledd tredje strekpunkt (må anses som åpenbart unødvendig).

Språk

Helsedirektoratet har etablert et nasjonalt telefonsenter for å kunne følge opp personer registrert i innreiseregistreringssystemet. Språk er identifisert som en utfordring knyttet til etterlevelse og oppfølging av karanteneplikten. For å vite hvilket språk personellet ved telefonsenteret skal bruke overfor de innreisende, er det behov for at reiseregistreringsskjema også omfatter denne informasjonskategorien.

Departementet har, på denne bakgrunn derfor besluttet at covid-19-forskriften § 5b første ledd bokstav a endres slik at også hvilket språk den innreisende kan kontaktes på, registreres.

Norsk skjermet militært personell

I forskriften § 5b andre ledd bokstav f og g er det gitt unntak for registrering for utenlandsk militært personell, skjermingsverdig personell i politi, Politiets sikkerhetstjenenste, Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Det er imidlertid ikke unntak for norsk skjermet militært personell. Dette skyldes en inkurie.

Departementet har, på denne bakgrunn derfor besluttet at norsk skjermet militært personell inntas i unntaksbestemmelsen § 5b andre ledd bokstav g.

Endringsforskriften ble vedtatt og trådte i kraft 22. januar 2021.