Forsiden

Begrunnelser for endring av covid-19-forskriften - forsterkede lokale tiltak for Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås

Regjeringen Solberg har etter råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gjort endringer i covid-19-forskriften innført forsterkede lokale tiltak for kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås. Endringene trådte i kraft lørdag 23. januar kl. 12.00.

1 Forskriftsendringer i kraft 23. januar 2021

Pressemeldinger 23. januar 2021:

1.1 Smittesituasjonen og behovet for tiltak – Nordre Follo kommune m.fl.

Folkehelseinstituttet varslet kvelden 21. januar 2021 Helsedirektoratet om to tilfeller av mutert variant av SARS-CoV 2 i Nordre Follo (omtalt som B 1.1.7, varianten som har spredt seg i Storbritannia og flere andre land i Europa). Pågående utbrudd av mutasjonen kan ikke spores direkte til innreisende fra Storbritannia, noe som så langt har vært tilfellet når denne varianten av viruset har blitt oppdaget ved gensekvensering i Norge. Dette medfører en svært usikker og uoversiktlig situasjon med behov for omfattende tiltak i mange kommuner i området rundt.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet vurderte at det var usikkert i hvor stor grad mutasjonen hadde spredt seg til andre kommuner. Situasjonen var derfor uoversiktlig. Dersom virusmutasjonen sprer seg i Oslo, vil det være svært vanskelig å stanse spredning til resten av landet. Grunnet høy mobilitet i regionen, og et stort antall pendlere fra Nordre Follo til Oslo hver dag, anså etatene at det var nødvendig å iverksette tiltak i kommuner med mye kontakt til Nordre Follo. Dette gjaldt også nabokommunene Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Frogn, Enebakk og Moss og Våler kommuner på grunn av smittekobling.

Det vil få svært alvorlige konsekvenser dersom virusmutasjonen sprer seg og får større utbredelse i Norge. Helsedirektoratet sluttet seg til Folkehelseinstituttets vurdering av at alle nødvendige tiltak må iverksettes så raskt som mulig for å stanse spredning av mutasjonen. Målet er å forsinke spredning til nabokommuner og resten av landet.

Det ble i løpet av fredag 22. januar 2021 avholdt møter med kommunene i det berørte området, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, statsforvalteren i Oslo og Viken, Viken fylkeskommune, Oslo kommune og kommuner i Viken, der det ble redegjort for situasjonen. Nordre Follo kommune innførte samme dag omfattende tiltak med støtte fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Det ble avholdt eget møte med særlig berørte kommuner om behovet for koordinerte tiltak i kommuner med nær tilknytning til Nordre Follo. Kommunene ga tydelig tilbakemelding om at de ønsket koordinerte tiltak, og samordning med vedtak fra sentralt nivå. Etatene fremla forslag til tiltak som kunne inntas i et felles sentralt vedtak med virkeområde for de særlig berørte kommunene i et møte senere på dagen.

Helsedirektoratet anbefalte derfor at det ble fattet et regionalt vedtak fastsatt av regjeringen om tiltak for å begrense spredning virusmutasjonen fra Nordre Follo. Det ble lagt vekt på hastegraden, at tiltakene var inngripende og omfattende, behovet for å sikre effektiv koordinering av nødvendige tiltak og behovet for å redusere belastningen på kommunens beredskapsapparat.

Tiltak overfor barn og unge bør alltid vurderes nøye. I denne situasjonen var barn og unge allerede involvert i smittespredningen i Nordre Follo. Det hadde gått tre uker der spredning av virusmutasjonen kunne ha foregått uten at smittekjedene kunne spores tilbake til et kjent importtilfelle. Det er stor mobilitet for unge på tvers av kommunene i bo- og arbeidsmarkedsregionen, og særlig mellom Nordre Follo og nabokommunene. Det hadde vært økende smittetall i enkelte kommuner den siste tiden, blant annet knyttet til barnehage og skole, både barn og voksne. Flere av disse smittetilfellene stammet fra smittetilfeller i Nordre Follo. Risikoen for spredning av den muterte varianten via alle deler av befolkningen, herunder barn og unge, ble vurdert som så alvorlig at det kunne anbefales at skoler og barnehager gikk til rødt nivå fra 25. januar hvis mulig, men kunne holde stengt til og med 27. januar dersom det var nødvendig for å forberede rødt nivå. Det ble derfor vurdert som nødvendig og forholdsmessig å vedta kortvarig stenging av barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner.

Situasjonen var 21. januar ustabil og uoversiktlig, og den hadde potensiale til svært raskt å spre seg over hele landet, og dermed stille den samlede norske innsatsen i en meget krevende situasjon. Det var da usikkerhet knyttet til smittevei og utbredelsen av den mer smittsomme britiske varianten. Det var derfor nødvendig i så stor grad som mulig å redusere mobiliteten og den sosiale kontakten i områder der det kunne være spredning av den nye mutanten. Målet var å slå ned eventuelt pågående smittespredning. Alternativet til å stenge ned enkelte kommuner, kan bli at større deler eller hele landet må stenge ned over lang tid.

Norge har i utgangspunktet smittetall som utfordrer kapasiteten i deler av helse- og omsorgstjenesten, særlig kommunehelsetjenesten. Statsforvalter i Oslo og Viken opplyste i siste rapport om at halvparten av kommunene melder at det er utfordrende å opprettholde tilstrekkelig tilgang til kritisk personell, spesielt sykepleierkompetanse. Personellsituasjonen er meget sårbar og det er små marginer før situasjonen vurderes å være kritisk for langt flere av kommunene i regionen. Betydelig vekst i smittespredningen vil raskt kunne føre til overbelastning. Dette vil ha store negative konsekvenser for helse- og omsorgstjenestens evne til å yte nødvendig helsehjelp, for tilbudet til sårbare grupper, for befolkningen generelt, og ikke minst for samfunnsøkonomien.

Folkehelseinstituttet meldte om utfordringer med kapasitet til gensekvensering. Press på denne kunne bli en ytterligere tidsbegrensende faktor dersom kommunene rundt Nordre Follo får økende smittespredning. Det er allerede underskudd på kapasitet til å sikre sekvensering av pågående utbrudd.

Etatene anbefalte at tiltakene burde gjelde til og med 31. januar 2021. Vedtakene er ment å være kortvarig inntil det foreligger oversikt over situasjonen, og inntil resultatene av gensekvensering fra utbruddene i Nordre Follo foreligger.

Regjeringen har lagt disse vurderingene til grunn for vurderingen av hvilke forskriftsendringer som nå er vedtatt.

Etatenes anbefalinger: 

1.2 Forsterkede tiltak for ti kommuner

For kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås er det innført flere smitteverntiltak som i hovedsak tilsvarer risikonivå 5 – ukontrollert spredning. Se FHIs Kommunelegehåndbok, særlig kapittel 5 med vedlegg (Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen - FHI).

Tiltakene varer til og med 31. januar 2021.

Regjeringen har lagt til grunn alle anbefalingene om smitteverntiltak fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektorat og besluttet at disse skal gjelde for de ti kommunene. Det foretas en løpende justering av tiltakene, særlig når det gjelder den nærmere vurderingen av hvilke unntak som er nødvendig for at tiltakene bedre skal kunne oppfylle kravet til forholdsmessighet.

Imidlertid besluttet regjeringen at forslaget om stenging av barnehager og skoler ikke følges opp fordi det er et svært inngripende tiltak. Det forutsettes at skolene og barnehagene nå har planer og er forberedt på å innføre rødt nivå i tråd med trafikklysmodellen i smittevernveilederne for barnehager og skoler. Kommunal smittevernmyndighet kan beslutte å stenge skolene og barnehagene dersom det er nødvendig for å forberede rødt nivå eller dersom smittesituasjonen tilsier det.

Tiltakene 23. januar:

 • Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:
  1. Serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek, nattklubber og lignende. Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet.
  2. Butikker, med unntak av matbutikker, apotek og bensinstasjoner.
  3. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende
  4. Tros- og livsynsshus, med unntak ved begravelser og bisettelser.
  5. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.
  6. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
  7. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.
 • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, slik det er definert i covid-19-forskriften § 13, med unntak av begravelser og bisettelser.
 • Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten
 • Det er innført forbud mot å servere alkohol.
 • Ved videregående skole, universiteter, høyskoler og fagskoler skal undervisningen gjennomføres digitalt.
 • Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter.
 • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn, eller frititdsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
 • Det innføres plikt til å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende.

Kommunen kan føre tilsyn med at bestemmelsene overholdes.

Forskrift: