Forsiden

Begrunnelser for endring av covid-19-forskriften kapittel 5B - forsterkede lokale tiltak etter utbruddet i Nordre Follo

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet endringer i kapittel 5B i covid-19-forskriften med forsterkede lokale tiltak for randsonekommunene (ring 2) etter utbruddet i Nordre Follo og enkelte endringer for Nordre Follo og nabokommunene (ring 1)

1 Forskriftsendringer i kraft 24. januar 2021

Pressemeldinger:

1.1.Smittesituasjonen og behovet for tiltak

For å begrense mobiliteten og redusere kontakten mellom personer i det berørte området var det nødvendig å gjennomføre omfattende tiltak i ytterligere 15 kommuner. Kommunene er naboer til nabokommunene, det vil si i området som utgjør ring 2. Situasjonen ble beskrevet som uoversiktlig. Det var reell fare for at virusvarianten allerede kunne ha spredd seg til nabokommuner til Nordre Follo. Siden varianten har større spredningsevne, ville den med gjeldende smitteverntiltak kunne klare å spre seg videre til andre deler av landet og dermed true kontrollen som vi hittil har hatt over situasjonen.

Kommunene i randsonen ble forespeilet tiltak tilsvarende et tiltaksnivå 4 med nødvendige justeringer etter anbefaling fra FHI. Kommunene ga sin tilslutning til dette. Kommunene hadde et generelt uttalt ønske om statlig regulering begrunnet i tiltakene ville komme raskt på plass og være enhetlig for hele området.

Tiltakene begrunnes i hvilke aktiviteter det i størst grad ble forventet at kunne forårsake mobilitet på tvers av kommunegrensene. Det ble eksempelvis foreslått å stenge kjøpesentre, fordi nedstenging av disse i en kommune kunne føre til at kundene i stedet handler på kjøpesentre i nabokommuner, som dermed ville få større pågang. Erfaring viser også at nedstenging av enkelte virksomheter i en kommune har ført til at befolkningen forflytter seg til andre kommuner der tilbudet fremdeles er åpent, eksempelvis treningssentre. Når det gjelder spørsmål om serveringssteder bør stenge, antas det at skjenkestans i seg selv vil virke mobilitetsreduserende og medføre at serveringsstedene ikke vil tiltrekke seg personer fra andre kommuner.

Kommunen må også løpende vurdere behovet for konkrete lokale tiltak på bakgrunn av lokal smittesituasjon, og  kan selv beslutte egne tiltak i tillegg til de tiltakene som følger av nasjonale reguleringer.

Holden-utvalget II har påpekt at alle deler av samfunns- og næringsliv vil fungere best med lave smittetall. Høyt smittepress er den største trusselen mot opprettholdelsen av kapasiteten til å yte tjenester og tilbud til sårbare grupper. Det er lave smittetall som best beskytter risikogruppene.

Regjeringen har lagt dette til grunn for vurderingen av hvilke forskriftsendringer som nå er vedtatt.

Etatenes anbefalinger:

1.2 Forsterkede tiltak for kommunene i ring 2

Regjeringen fulgte opp tiltakene som ble anbefalt av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 24. januar.

I de 15 kommunene Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet er det innført flere smitteverntiltak som i hovedsak tilsvarer risikonivå 4 – utbredt spredning.

Les også:

Tiltakene skulle i første omgang vare til og med 31. januar 2021, og regjeringen varslet en fornyet vurdering før den tid basert på utviklingen i smittesituasjonen.

Tiltakene i de femten randsonekommunene ble i stor grad lik tiltakene i de ti kommunene, men er ikke like strenge. Se pressemeldingen og forskriften.

Forskrift:

1.3 Presisering av reglene for kommunene i ring 1 på risikonivå 5, Nordre Follo og nabokommunene

Det ble gjort enkelte tillegg og presiseringer i bestemmelsene om hvilke butikker som er omfattet av påbudet om å holde stengt, blant annet som følge av tilbakemeldinger fra næringslivet om behovet for avklaring og nødvendige utvidelser av unntakslisten.  

Det ble blant annet presisert at

  • butikker kan etablere smittevernfaglig forsvarlige løsninger for avhenting av forhåndsbetalte varer som er bestilt på forhånd.
  • serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.
  • digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell er tillatt.

Stenging av Vinmonopolet 23. januar hadde utilsiktede konsekvenser og det ble derfor besluttet å åpne Vinmonopolet igjen 25. januar. Vinmonopolet rapporterte om høye salgstall og lange køer i nabokommunene til de stengte kommunene. Det ble lagt til grunn at det ikke kunne utelukkes at folk fryktet stengte pol i hele landet og at folk derfor hamstret. Det var grunn til å tro at stengingen av Vinmonopolet derfor medførte at folk ville reise til andre kommuner for å handle, og at folk ville reise unødig på Vinmonopolet i frykt for stenging av de utsalgene som fortsatt var åpne. Det ble antatt at å åpne Vinmonopolet igjen ville kunne redusere utfarten til Vinmonopolet og redusere den uheldige mobiliteten som ble observert lørdag 23. januar, og som medførte en økt risiko for smittespredning. I tillegg ble det lagt vekt på at stengingen kunne ha alvorlige helsemessige konsekvenser for personer med alkoholavhengighet.