Forsiden

Begrunnelser for endring av covid-19-forskriften - krav til smittevernfaglig forsvarlig drift av butikker, kjøpesentre mv.

Regjeringen Solberg har etter råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gjort endringer i covid-19-forskriften som skal gjøre det enklere for kommunene å føre tilsyn med smittevern på butikker og kjøpesentre.

1 Forskriftsendring i kraft 25. januar 2021

Pressemelding 21. januar 2021:

1.1 Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift av butikker, kjøpesentre mv.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler å forskriftsfeste overordnede krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved kjøpesentre, butikker mv. Dette innebærer krav om å sørge for gode rutiner, god hygiene og at de som er til stede kan holde minst 1 meter avstand. Sett hen til dagens smittesituasjon, vurderer direktoratet at det er særlig viktig med et tydelig signal om betydningen av at folk holder avstand på kjøpesentre, butikker mv. Direktoratet har hatt dialog med handelsbransjen. Helsedirektoratets oppfatning er at handelsbransjen i stor grad etterlever de anbefalingene som helsemyndighetene har gitt gjennom pandemien, og at den i stor grad selv har tatt ansvar for å iverksette smitteverntiltak. Handelsbransjen har blant annet utviklet egne retningslinjer for smittevernfaglig forsvarlig drift ved kjøpesentre, butikker mv.

Det er positivt at bransjen i stor grad etterlever myndighetenes anbefalinger. En forskriftsfesting av overordnede krav til smittevernfaglig forsvarlig drift understreker myndighetenes forventning til bransjen. Det stilles nå de samme grunnleggende smittevernskravene til butikker og kjøpesentre som for svømmehaller, bingohaller, treningssentre mv. En slik presisering vil også gjøre det enklere for kommunene å føre tilsyn med virksomhetenes etterlevelse av smittevernet. Det gjør det også mulig å bøtelegge virksomheter som ikke følger opp smittevernet, noe som kan virke forebyggende. Forskriftsfestingen anses å være et lite inngripende tiltak, ettersom den samsvarer med den allerede gjeldende nasjonale anbefalingen for smittevernfaglig drift av butikker og kjøpesentre, og fordi handelsnæringen allerede i stor grad har utviklet egne retningslinjer og standarder for smittevern.

Kravet om at kjøpesentre og butikker skal sørge for at de som er til stede kan holde minst 1 meter avstand til andre, innebærer blant annet at hver enkelt butikk skal vurdere hvor mange som til enhver tid kan være til stede i lokalene og at det legges til rette for at dette antallet ikke overskrides.

Etatenes anbefalinger:

​​​​​​​Forskrift: