Begrunnelser for endringer av covid-19-forskriften fra og med 15. januar 2021

Regjeringen Solberg har besluttet å gjøre endringer i covid-19-forskriften. Her er begrunnelser for endringene som trer i kraft fra og med 15. januar januar 2021.

1 Forskriftsendringer i kraft 20. januar 2021

Pressemelding 18. januar 2021:

1.1 Smittesituasjonen og behovet for tiltak

Helsedirektoratet beskriver smittesituasjonen i Norge som eskalerende i de siste ukene. FHI anslår i sin risikorapport 13. januar at reproduksjonstallet R nå er på 1,24 i Norge, med betydelige geografiske variasjoner. Økende smittetall bekrefter at det har vært betydelig økt sosial kontakt og mobilitet de siste ukene. Statsforvalterne rapporterer om at mange kommuner har problemer med utslitt personell, mangel på personell, mange samtidige arbeidsoppgaver og et svært stort arbeidspress i primærhelsetjenesten. Hvis trenden i smitteutviklingen ikke brytes, vil det bli en stor utfordring for helsetjenesten. I tillegg er det spesielt viktig å hindre importsmitte nå for å unngå eller utsette at de muterte variantene av viruset utbrer seg i Norge.

Etatene viser til at det nå ikke er mulig å vurdere om tiltakene som ble innført 4. januar har hatt effekt. Dette vil først kunne evalueres i neste uke. FHI har samme bekymring nå som i nyttårshelgen, i tillegg til bekymring for nye og mer smittsomme varianter av viruset. Det samlede situasjonsbildet tilsier derfor at de fleste nasjonale tiltakene og anbefalingene som gjelder nå i hovedsak bør videreføres, men at noen av de mest inngripende tiltakene bør trappes ned på nasjonalt nivå og eventuelt videreføres regionalt eller lokalt.

Lavt smittetrykk vil være beste garantist for å opprettholde mest mulig normal funksjon i arbeidslivet og samfunnet. Holdenutvalget har vurdert samfunnsøkonomiske konsekvenser av ulike strategivalg, og understreker betydningen av å holde smitten nede for verdiskapningen i samfunnet.

Regjeringen har lagt dette til grunn for vurderingen av hvilke forskriftsendringer som nå er vedtatt.

Etatenes anbefalinger:

1.2 Endring av maksimalt antall personer på private sammenkomster utenfor hjemmet

I dag kan det være inntil 5 personer til stede på private sammenkomster utenfor hjemmet. Etatene anbefaler at dette økes til på 10 personer innendørs og 20 utendørs. Øvrige begrensninger foreslås videreført.

Etatenes anbefalinger:

Forskrift:

1.3 Presisering av bestemmelsen om skjenkestopp

Skjenkeforbudet gjelder de som har skjenkebevilling. Det er foretatt en forskriftsendring hvor det er presisert at de som har skjenkebevilling ikke skal utøve skjenkebevillingen. Det kan likevel skjenkes alkohol når det ikke er et ledd i utøvelsen av skjenkebevillingen. Dette innebærer at det for eksempel nå tydeliggjøres at det ikke er restriksjoner på anledningen til å servere vin til maten i sykehjem.

Regjeringen foreslår ingen endring av forbudet mot å skjenke alkohol nå. Hensynet til den uoversiktlige situasjonen og kommunenes kapasitet med tanke på at de nå skal vaksinere i lang tid fremover vektlegges. De nasjonale tiltakene og anbefalingene som gjelder nå videreføres, men noen av de mest inngripende tiltakene trappes ned på nasjonalt nivå og kan videreføres lokalt. Dette vil øke sosial kontakt og mobiliteten i befolkningen. Vi har derfor ikke rom for å endre på reglene om nasjonal skjenkestopp nå.

Tiltaket vurderes på nytt i uke 4.

FHI anbefaler å innføre samme tiltak som var gjeldende nasjonalt før skjenkestoppen ble innført 4. januar 2021. Helsedirektoratet mener smittesituasjonen er uoversiktlig, og er bekymret for at åpning for skjenking på serveringssteder skal bidra til å øke mobiliteten og kontakten i befolkningen. Direktoratet foreslår derfor å opprettholde forbudet om skjenking av alkohol i 14 dager.

Etatenes anbefalinger: 

Forskrift:

1.4 Unntak fra testkrav for flypersonell og togpersonell på godstog (ny 20.01.2021)

Helse- og omsorgsdepartementet har forskriftsfestet at krav om test på grensen for SARS-CoV-2 etter covid-19-forskriften § 4 d ikke skal gjelde for flypersonell og togpersonell som allerede er unntatt fra karanteneplikt etter forskriften § 6 g. Dette omfatter både personell som starter arbeidet i Norge (første ledd) og personell som starter arbeidet i utlandet (andre ledd). Personell som har oppholdt seg i Storbritannia eller Sør-Afrika i løpet de siste 14 dagene (tredje ledd) skal fortsatt testes.

Bakgrunnen for endringen var varsel om at flere flyselskaper med virkning samme dag enten ville stoppe eller redusere flygninger til Norge for å unngå at mannskap og fly ble forsinket eller værende i Norge. Departementet vurderte at det hastet med en endring for å forhindre kraftig redusert fraktkapasitet for passasjerer og varer. Unntaket likestiller personellet med andre grupper som allerede har unntak fra testkravet, blant annet yrkessjåfører og togpersonell som ikke arbeider på godstog. Flypersonell som starter sitt arbeid i Norge er underlagt et eget testregime.

Forskrift:

2 Forskriftsendringer i kraft 18. januar 2021

2.1 Krav om testing på grenseovergang

Regjeringen har besluttet obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Dette kravet gjelder fra mandag 18. januar kl. 17.00. Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste og ikke frivillig forlater Norge kan straffes med bøter.

Pressemelding fra 16. januar 2021:

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er bekymret for risikoen for importsmitte og om de innførte tiltakene følges opp godt nok. Helsedirektoratet anbefalte blant at alle innreisende skal testes ved grensen da erfaringene viser at dette er vanskelig å følge opp senere i innreiseforløpet for andre innreisende.

En forutsetning for å innføre obligatorisk test på grensen har vært at det er tilstrekkelig testkapasitet på grensen. Helse- og omsorgsdepartementet ga 13. januar Helsedirektoratet i oppdrag å avklare fra hvilket tidspunkt det foreligger tilstrekkelig testkapasitet samt at organisering og administrering av et slikt tilbud er på plass. Fristen for svar på oppdraget ble satt til 13. januar kl. 15.

I svar på oppdrag nr. 297 uttaler Helsedirektoratet følgende:

"Helsedirektoratet har vært i kontakt med kommunene som har teststasjon ved grensepasseringspunkter. På grunnlag av det vi vet om situasjonen i dag er vår vurdering at det er klart for å kunne gjennomføre obligatorisk testing fra og med 18. januar ved alle passeringsteder med unntak av Svinesund i Halden kommune. Utfordringen ved Svinesund er å rekruttere et tilstrekkelig antall personer på så kort frist. Det er beregnet total 200 personer. Kapasiteten ved Svinesund vil ventelig være noe bedre fra 20.januar, men det vil fremdeles måtte påregnes kø ved topper i trafikken."

Etatenes anbefalinger:

Forskrift:

3 Forskriftsendringer i kraft 15. januar 2021

3.1 Særlige bestemmelser om karantene og testing for personer som har oppholdt seg i Sør-Afrika og Storbritannia

Regjeringen ønsker å forsinke at de mer smittsomme, muterte virusvariantene spres seg i Norge. Før jul ble det foretatt flere forskriftsendringer med særskilte krav til testing og skjerpede karanteneregler for personer som har oppholdt seg i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene før ankomst til Norge. Disse kravene skal nå også gjelde for personer som har oppholdt seg i Sør-Afrika. Det vises til at det muterte viruset som har etablert seg i Sør-Afrika også er svært smittsomt.

Det stilles krav om å gjennomføre to tester. Alle som ankommer fra Sør-Afrika etter 15. januar skal ta første test ved grenseovergangsstedet i Norge. De kan kun teste seg med PCR-test. Andre test skal deretter tas tidligst 7 døgn etter ankomst, og resultatet må foreligge før karantenen avsluttes etter tidligst 10 døgn. Kravet gjelder alle som har oppholdt seg i Sør-Afrika i løpet av de siste 14 dagene før ankomst. Personer som har oppholdt seg i Sør-Afrika etter 2. Januar 2021, og har ankommet Norge før 16. Januar 2021 skal så snart som mulig teste seg. Personen skal teste seg selv om vedkommende har testet seg før 16. januar 2021. Flere av unntakene fra karantenekravene fjernes eller skjerpes for personer som før ankomst til Norge har oppholdt seg i Sør-Afrika de siste 14 dagene.

Pressemelding 15. januar 2021:

Helsedirektoratet anbefaler at personer som har oppholdt seg i Sør-Afrika i løpet av de siste fjorten dagene før ankomst til Norge skal følge det samme testregimet og skjerpede karantebestemmelser som gjelder for personer som har oppholdt seg i Storbritannia.

Etatenes anbefalinger:

Forskrift:

3.2 Mindre endring av karantenereglene for utenlandsk militært personell under alliert trening

Innreisekarantene for allierte styrker som skal på øving og trening i Norge kan etter covid-19 forskriften gjennomføres i mindre kohorter. Før jul besluttet regjeringen å innføre karantenekohorter på inntil fem personer for personer som har oppholdt seg i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene før ankomst til Norge. Dette ble gjort for å redusere risikoen for spredning av mutert virus som er mer smittsomt enn det vi har i Norge. Kohortene skal være fysisk adskilt fra øvrige grupper, norske avdelinger og sivilbefolkningen. Personell fra øvrige lands avdelinger kunne gjennomføre innreisekarantenen i kohorter på inntil 40 personer. Det iverksettes kompenserende og risikoreduserende tiltak som sikrer smittevernfaglige forsvarlige forhold, og ordningen følges opp tett av så vel alliert som norsk militært medisinsk personell.

Helsedirektoratet har anbefalt at en kohortstørrelse på inntil fem personer også bør gjelde for personell fra andre allierte land. Videre har direktoratet anbefalt at grensen på fem personer per kohort også uansett bør gjøres gjeldende for personer som har oppholdt seg i Sør-Afrika.

Regjeringen har besluttet å videreføre at innreisekarantene for allierte styrker som skal på øving og trening i Norge kan gjennomføres i mindre kohorter.  Grensen på fem personer per kohort for personer som har oppholdt seg i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene videreføres. Endringen består i at samme regel gjøres gjeldende for personer som har oppholdt seg i Sør-Afrika. For øvrige lands avdelinger skal kohortene være så små som mulig og ikke på mer enn 40 personer.

Allierte styrkers trening, øving og tilstedeværelse i Norge er av stor betydning for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Gjennom tilstedeværelse i Norge og nordområdene viser allierte at de er forpliktet til forsvaret av Norge.

Pressemelding 15. januar 2021:

Etatenes anbefalinger:

Forskrift: