Om innreise til Norge

For å begrense risikoen for importsmitte, har regjeringen strammet ytterligere inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet får kun utlendinger som er bosatt i Norge anledning til å reise inn i Norge. Dette gjelder også EØS-borgere.

Obligatorisk testing, innreiseregistrering, karantene, og karantenehotell vil fortsett gjelde for de som er unntatt innreiserestriksjonene og som kan komme inn i Norge. Informasjon om innreiseregistrering finner du lenger ned på denne siden. 

Følgende grupper får ikke lenger adgang til riket:

 • utlendinger bosatt i EØS-området og EØS-borgere bosatt i tredjeland (med mindre de er omfattet av unntak som også gjelder tredjelandsborgere)
 • Familiemedlemmer som ikke er nærmeste familie, både for EØS-borgere og andre. Det vil si at besteforeldre, voksne barn, foreldre til voksne barn og kjærester ikke lenger kan komme på besøk.
 • Utlendinger fra land utenfor EØS som gis oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid eller studier, herunder sesongarbeid, og som student.
 • Utlendinger som skal arbeide med film- eller serieproduksjon eller som forsker som er unntatt krav om oppholdstillatelse.

Det gjøres fremdeles unntak for noen grupper.
Bl.a. har følgende grupper adgang til innreise:

 • Utlendinger som er bosatt i Norge
 • Dersom særlige grunner tilsier at utlendingen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn
 • Utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn
 • Nære familiemedlemmer til personer som er bosatt i Norge, det vil si ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige barn eller stebarn, foreldre eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn
 • Journalister og annet personell på oppdrag for utenlandsk medieinstitusjon
 • Utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge (både i internasjonal lufthavntransitt og innad i Schengen)
 • Sjømenn og personell innen luftfart
 • Utlending som gjennomfører gods- og persontransport
 • Utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner
 • Helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten
 • Barn og elever som pendler fra Sverige eller Finland til barnehage, grunnskole eller videregående skole, og personer som skal foreta nødvendig transport mellom hjemmet og barnehagen eller skolen
 • Med virkning fra 20. februar 2021 kan det gjøres unntak fra innreiserestriksjonene for arbeidsreisende som har fått godkjent innreise etter en søknadsordning som utarbeides av NFD. Dette er en svært snever søknadsbasert ordning for at næringslivet skal kunne få inn strengt nødvendig næringskritisk personell.
 • Fra og med mandag 1. mars vil dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge under et strengt test- og kontrollregime. Les mer.
  Dagpendlere må krysse grensen på en åpen grensestasjon innenfor stasjonens åpningstid.  Se kart med oversikt over åpne grenseoverganger med og uten teststasjoner (Helsedirektoratet)

Som et utgangspunkt for hva som anses som kritiske samfunnsfunksjoner kan det ses hen til følgende liste:

Liste over kritiske samfunnsfunksjoner (oppdatert 17. februar 2021)

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg, herunder apotek og renhold
 • Redningstjeneste
 • Digital sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester

For ordens skyld presiseres det at alle norske borgere kan fortsatt reise inn i Norge.

Endringene er en følge av dagens smittesituasjon med utbrudd av muterte virusvarianter, og er ment som et midlertidig tiltak for å få kontroll på smittesituasjonen. 

Innreiseregistrering

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge fra røde land registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere. 
Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunk.

Du skal registrere deg digitalt. Etter fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen. 

De reisende blir kun bedt om å registrere opplysninger som er nødvendige for disse formålene. Dataene er lagret sikkert og blir slettet etter 20 dager. Det er kun myndighetene som har tilgang til dataene.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til registrering kan du ringe +47 33 41 28 70.

Zarejestruj telefonicznie +47 33 41 28 70
Inregistrat de telefon +47 33 41 28 70
регистрируйтесь по телефону +47 33 41 28 70
Registruokitės telefonu +47 33 41 28 70

Karantene

Alle innreisende må i karantene i ti dager. Det er mulig å gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom den innreisende tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst.

Karantenehotell

Som hovedregel skal innreisekarantenen gjennomføres på et karantenehotell der du ankommer Norge. Personer som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og som kan dokumentere at arbeidsgiver stiller et egnet oppholdssted til disposisjon har ikke plikt til å bo på karantenehotell. Oppholdsstedet må arbeidsgiver få godkjent på forhånd. Se mer informasjon i neste punkt.

Karantenested for arbeidstakere må forhåndsgodkjennes (fra 22. februar)

Arbeidstakere som får komme inn til Norge må fortsatt overholde de strenge karantenebestemmelsene.

Arbeidsgivere som stiller innkvartering til disposisjon for utenlandske arbeidere, må få godkjent oppholdssted av Arbeidstilsynet på forhånd.

Fra midnatt, natt til tirsdag 23. februar: Bestemmelsen om at personer som kommer til Norge med andre formål enn å arbeide, kan gjennomføre karantene på et annet egnet oppholdssted, har blitt betydelig snevret inn. Hovedregelen blir nå at denne gruppen må på karantenehotell. Personer som gis unntak fra innreiserestriksjonene av særlige grunner, vil fortsatt kunne få unntak fra opphold på karantenehotell dersom de kan legge frem bekreftelse på at de har et annet egnet oppholdssted i karanteneperioden.

Testplikt

Det er innført obligatorisk testing på grensen. Dersom du i løpet av de siste 14 dagene har vært i et land eller område med karanteneplikt skal du ta en koronatest når du ankommer Norge. Dette gjelder også norske statsborgere. 

Alle personer som har oppholdt seg i Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal og Brasil skal testes med testmetoden PCR ved grensepasseringsstedet (ikke hurtigtest).

Utlendinger som ikke registrerer seg før innreise eller tester seg på grensen kan bli bortvist.

Utenlandske reisende må i tillegg vise negativ test for SARS-CoV-2. Den skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før innreise til Norge. For personer som ankommer Norge med fly kan testen være tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreise. Flyreisen kan være direkteflygning til Norge eller sammenhengende flyreise til Norge med mellomlandinger på andre flyplasser.

Oversikt over åpne grensestasjoner


Noen grupper har unntak fra disse reglene, slik som samfunnskritisk personell og barn under 12 år.

Informasjonstelefon om innreise, testing og karantene:

 • Fra Norge: 815 55 015
 • Fra utlandet: +47 21 93 78 40