Innreise til Norge

Alle som reiser inn til Norge må registrere seg før ankomst til Norge, dette gjelder også norske borgere. Alle som kommer til Norge må teste seg etter ankomst, uavhengig av vaksinasjonsstatus. Her finner du mer informasjon om innreiseregistrering, testing og koronasertifikat ved innreise.

Alle som reiser inn til Norge må registrere seg før ankomst til Norge, dette gjelder også norske borgere.
Alle som kommer til Norge må i utgangspunktet teste seg etter ankomst, uavhengig av vaksinasjonsstatus.

Alle utlendinger som har rett til innreise etter utlendingslovens alminnelige regler kan fra 26. november 2021 reise inn i Norge. Det er en forutsetning at utlendingslovens vilkår for innreise er oppfylt. Det er for eksempel krav om visum for de som kommer fra land med visumplikt. Videre gjelder utlendingslovens krav om i hvilke tilfeller det er behov for oppholdstillatelse. 

Dokumenter som kreves:

Hvem må i innreisekarantene?

 • Innreisekarantene avvikles fra og med midnatt, natt til 26. januar 2022.
 • Reisende må i hovedsak fortsatt teste seg for SARS-CoV-2 og registrere seg ved ankomst til Norge. Du skal teste deg ved grenseovergangsstedet i Norge. I tilfeller hvor det ikke er teststasjon på grensen, teststasjonen ikke er åpen eller myndighetene har anvist at test ikke skal gjennomføres på grenseovergangsstedet, har du plikt til å teste deg på en annen teststasjon eller å ta selvtest innen 24 timer etter ankomst. Ved positiv antigen hurtigtest eller selvtest skal du ta PCR-test snarest mulig og senest innen et døgn. Personer over 12 år skal benytte munnbind i tilfeller hvor det ikke er mulig å unngå nærkontakt med andre personer frem til det foreligger negativt testresultat.
 • Krav om attest for negativ test tatt før ankomst gjelder fortsatt for personer som ikke kan dokumentere med koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19.
 • De som reiser inn til landet må teste seg ved symptomer og gå i isolasjon ved positiv test.

Hva er definisjonen av fullvaksinert? 

De som blir regnet som «fullvaksinerte» er:

 • De som har fått andre vaksinedose. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter andre vaksinedose. 
 • De som har gjennomgått sykdom og minst 3 uker senere har fått en dose vaksine. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.
 • De som har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen
 • De som har fått første dose vaksine og deretter, minst 3 uker senere, fått påvist covid-19-infeksjon. Status som fullvaksinert gjelder fra du er ute av isolasjon. 
 • De som ved godkjent laboratoriemetode har fått påvist antistoffer mot SARS-Cov-2 (med antistoffserologi ved mikrobiologisk laboratorium), og deretter har fått en dose vaksine tidligst samme dag som prøvedato. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.

Dersom beskyttelsen skulle avta over tid, kan rådene endre seg.

Hvor finner du koronasertifikatet ditt? 

Ikke fullvaksinert, ikke gjennomgått covid-19, mellom 16-18 år

Dette gjelder for deg som er mellom 16 og 18 år, og IKKE er fullvaksinert eller ikke har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 6 månedene:

 • Krav om innreiseregistrering. 
 • Du trenger IKKE ta test før avreise.
 • Krav om testing etter ankomst. Du skal teste deg for SARS-CoV-2 ved grenseovergangsstedet i Norge. I tilfeller hvor det ikke er teststasjon på grensen, teststasjonen ikke er åpen eller myndighetene har anvist at test ikke skal gjennomføres på grenseovergangsstedet, har du plikt til å teste deg på en annen teststasjon eller å ta selvtest innen 24 timer etter ankomst. Ved positiv antigen hurtigtest eller selvtest skal du ta PCR-test snarest mulig og senest innen et døgn. Personer over 12 år skal benytte munnbind i tilfeller hvor det ikke er mulig å unngå nærkontakt med andre personer frem til det foreligger negativt testresultat.

Under 16 år

Dette gjelder for deg som er under 16 år:

 • IKKE krav om innreiseregistrering.
 • Du trenger IKKE ta test før avreise. 
 • Krav om testing etter ankomst. Du skal teste deg for SARS-CoV-2 ved grenseovergangsstedet i Norge. I tilfeller hvor det ikke er teststasjon på grensen, teststasjonen ikke er åpen eller myndighetene har anvist at test ikke skal gjennomføres på grenseovergangsstedet, har du plikt til å teste deg på en annen teststasjon eller å ta selvtest innen 24 timer etter ankomst. Ved positiv antigen hurtigtest eller selvtest skal du ta PCR-test snarest mulig og senest innen et døgn. Barn under 16 år skal ikke testes der det er uforholdsmessig krevende å få tatt testen av barnet. Personer over 12 år skal benytte munnbind i tilfeller hvor det ikke er mulig å unngå nærkontakt med andre personer frem til det foreligger negativt testresultat.

Disse reglene gjelder uavhengig av om du er norsk borger eller utlending som ankommer Norge.

Mer om krav til innreiseregistrering

Som hovedregel må alle som har fylt 16 år registrere seg i innreiseregisteringssystemet seg før innreise til Norge.

Du trenger likevel ikke å registrere deg i innreiseregisteret dersom du har innvilget sperret adresse. Det gjelder også unntak for noen andre grupper som for eksempel diplomater, skjermingsverdig personell, asylsøkere m.m.

For pendlere og andre som krysser grensen regelmessig vil det være mulig å registrere flere reiser ved hver utfylling av innreiseregistrering. Det betyr at disse bare trenger å fylle ut selve skjemaet kun en gang pr. uke.

Mer om krav om negativ test før ankomst til Norge

Hvis du er over 18 år og ikke kan dokumentere med verifiserbart koronasertifikat at du er fullvaksinert eller i løpet av de siste seks måneder har gjennomgått covid-19 må du som hovedregel teste deg før ankomst til Norge. Ved innreise må du kunne fremvise en attest som viser negativ test for covid-19.

 • Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest.
 • Testen skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst til Norge.
 • For personer som ankommer med fly, kan testen være tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreise.
 • Flyreisen kan være direkteflygning til Norge eller sammenhengende flyreise til Norge med mellomlandinger på andre flyplasser.
 • Attesten skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk.

Brudd på dette kravet kan bøtelegges. Utlendinger som ikke har attest på negativ test kan bortvises, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 4 c med unntak som fremkommer av denne bestemmelsen.

Noen personer er likevel unntatt fra kravet om å teste seg før innreise. Unntak gjelder bl.a for personer som:

 • er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov
 • er i transitt
 • grensependler mellom Norge og Sverige eller Finland
 • ankommer Norge fra Sverige eller Finland for å arbeide eller å gå på skole
 • gjennomfører ervervsmessig gods- og persontransport
 • sjømenn, flyvere
 • diplomater, utenrikstjenesten, forsvarspersonell m.m.
 • har utført strengt nødvendig vedlikehold m.m. på eiendom i Sverige eller Finland

Mer om krav til test ved ankomst til Norge

Alle som kommer til Norge må teste seg etter ankomst.

Du skal som hovedregel teste deg for covid-19 ved grenseovergangsstedet i Norge.

Testen skal være antigen hurtigtest. PCR-test kan kun unntaksvis benyttes. Personer som er testet med antigen hurtigtest, skal vente på teststasjonen til prøveresultatet foreligger så langt det er praktisk mulig ut fra forholdene på stedet. Ved positiv antigen hurtigtest skal det tas PCR-test. Myndighetene kan i grensekontrollen gi anvisning til den reisende om å teste seg ved annen offentlig teststasjon eller ved hjelp av selvtest innen 24 timer etter ankomst.

 I tilfeller hvor det ikke er teststasjon, teststasjonen ikke er åpen på grenseovergangsstedet eller myndighetene har anvist den reisende om at test ikke skal gjennomføres på grenseovergangsstedet, skal vedkommende teste seg ved en annen teststasjon eller ved hjelp av selvtest innen 24 timer etter ankomst. Ved positiv antigen hurtigtest eller selvtest skal personen ta PCR-test snarest mulig og senest innen et døgn.

Personer som er pliktig til å teste seg og som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste og ikke frivillig forlater Norge, straffes med bøter.

Barn under 16 år skal ikke testes der det er uforholdsmessig krevende å få tatt testen av barnet.

Noen personer er likevel unntatt fra kravet om å teste seg ved ankomst. Unntak gjelder blant annet:

 • yrkessjåfører i grensekryssende ervervsmessig transport og togpersonell
 • personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov dersom det ikke er praktisk mulig å gjennomføre testing,
 • utlendinger som er nevnt i utlendingsforskriften § 1-4 eller § 1-5, og som kan fremvise diplomat- eller tjenestepass, eventuelt nasjonalt pass i kombinasjon med norsk ID-kort utstedt av Utenriksdepartementet, eller i kombinasjon med Schengen-oppholdskort for ambassadepersonell, sideakkrediterte diplomater og diplomatiske kurerer, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav f.
 • flypersonell og togpersonell

 

For mer informasjon:

Informasjonstelefon om innreise, testing og karantene:

 • Fra Norge: 815 55 015
 • Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Covid-19-forskriften har regler om innreisekarantene, innreiseregistrering, test før og ved ankomst til Norge.

 

Korrigering 25. januar 2022: oppdatert med nye regler for smittekarantene. 

Korrigering 20. januar 2022: lagt til svar på spørsmål om når man kan dra hjem med fly hvis man får korona i utlandet. 

Korrigering 18. januar 2022: Lagt til: det er gratis å teste seg på teststasjon på grenseovergang eller kommunal teststasjon.