Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nasjonale tiltak

Oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

Norges vei ut av krisen – skape mer og inkludere flere

Regjeringen presenterte 29. mai 2020 økonomiske tiltak som skal styrke norske bedrifter og arbeidsplasser og bidra til grønn omstilling.

Nedbygging av tiltak

Regjeringen la 7. mai 2020 fram en plan for nedbygging av korontatiltakene. 

Nasjonale tiltak 

Boksene nedenfor viser tiltak sortert etter tema. Klikk på tema-overskriften for å vise tiltakene.

Utover disse nasjonale tiltakene er det også innført en rekke kommunale og regionale tiltak. Informasjon om disse finnes på lokale myndigheters nettsider.

Se også:

Midlertidig rett til dagpenger for permitterte tredjelandsborgere

Regjeringen foreslår å gi permitterte faglærte fra land utenfor EØS midlertidig rett til dagpenger.

Dato: 29. mai
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Ny kompensasjonsordning for forhåndsgodkjente tiltaksarrangører

Regjeringen foreslår å etablere en midlertidig kompensasjonsordning for forhåndsgodkjente tiltaksarrangører. Ordningen skal sikre at deltakere i arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagt arbeid (VTA) får beholde sitt tilbud.

Dato: 29. mai
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Gjeninnfører legemelding ved lengre fravær

Fra 1. juni kan du ikke lenger kreve å få bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet. Dette gjelder også covid-19-relatert fravær.

Dato: 25. mai
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Enklare å kombinere dagpengar med opplæring

Regjeringa opnar for at det vert enklare å ta utdanning medan ein mottek dagpengar.

Dato: 22. april (oppdatert 29. mai)
Utøvande myndigheit: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utvidet støtte til landbruk og landbruksbaserte næringer

For å begrense skadevirkningene av koronautbruddet for bedrifter knyttet til landbruket, vil Innovasjon Norge utvide rammene for støtte til investeringer, bedriftsutvikling og vekst.

Dato: 17. april
Utøvende myndighet: Innovasjon Norge
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Krever lege-erklæring for omsorgspenger

Foreldre må vise lege-erklæring for å få omsorgspenger for barn som holdes hjemme fra åpne barnehager og skoler på grunn av koronapandemien.

Dato: 17. april
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Ny regel om sykepenger ved selvpåført karantene

Personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger.

Dato: 17. april
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Lønnskompensasjon til permitterte

Regjeringen sikrer kompensasjon til permitterte i 18 dager etter utløpet av lønnspliktperioden.

Dato: 14. april (opptatert 19. mai)
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Støtte til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Regjeringen innfører en ny, midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere, som skal kompensere for tap av inntekt som følge av koronapandemien.

Dato: 8. april (oppdatert: 24. april og 4. mai)
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Forslag til ny tilskuddsordning for skogplanting våren 2020

Dato: 6. april
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Ny risikoavlastning for grøntprodusentene

Dato: 3. april
Utøvende myndighet: Landbruksdirektoratet
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Endringer i regelverk for investering og bedriftsutvikling i landbruket

Dato: 3. april
Utøvende myndighet: Innovasjon Norge
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Ny kompensasjonsordning for lærlinger

Ordningen sikrer at lærlinger får kompensasjon dersom de mister lærlingplassen eller blir permitterte.

Dato: 3. april
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Mer effektiv saksbehandling i Nav

Regjeringen foreslår regler som tilrettelegger for mer bruk av helautomatisk saksbehandling.

Dato: 3. april
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Endringer i kvalifiseringsprogrammet og aktivitetsplikten

Regjeringen foreslår unntak fra aktivitetsplikt for mottagere av økonomisk sosialhjelp. Samtidig foreslås det at deltagere i kvalifiseringsprogrammet ikke skal miste stønad eller få kortet ned perioden for deltagelse i programmet.

Dato: 3. april
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Mer gunstig å kombinere dagpenger og sesongarbeid i landbruket

Dato: 1. april
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Forskuttering av dagpenger

Regjeringen åpner for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Dermed vil de som har mistet inntekten sin kunne få penger raskt inn på konto, uten å måtte vente på at dagpengesøknaden blir behandlet.

Dato: 27. mars
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Utvidet dagpengeperiode for personer som nærmer seg maksgrensen

Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned.

Dato: 27. mars
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Foreslår å redusere arbeidsgiveravgiften

Arbeidsgiveravgiften skal settes ned med 4 prosentpoeng for én termin, tilsvarende to måneder. Forslag vil fremmes i revidert budsjett.

Dato: 27. mars
Departement: Finansdepartementet


Foreslår tiltak for fiskere

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til garantilott med 5 millioner kroner. Garantilott er på sett og vis dagpenger for fiskere.

Dato: 27. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Bønder i isolasjon eller karantene kan stelle sine egne dyr

Dato: 24. mars
Utøvende myndighet: Mattilsynet
Departement: Landbruks- og matdepartementet'

Rett til dagpenger ved permittering i påsken

Dato: 23. mars
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidstid

Dialog med hovedorganisasjonene i arbeidslivet om ekstraordinære tiltak på arbeidsmiljølovens område, særlig arbeidstid. Partene i arbeidslivet oppfordres til å inngå avtaler om unntak fra arbeidstidsreglene der det er nødvendig. Frist for partenes tilbakemelding/status er satt til 30. mars.

Dato: 23. mars
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Fornyelse av oppholdstillatelse til sesongarbeidere

Dato: 21. mars
Utøvende myndighet: Utlendingsdirektoratet
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Permisjon ved utvidete omsorgspengerettigheter

Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien som gir rett til permisjon ved utvidete omsorgspengerettigheter.

Dato: 20. mars
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Stønadsordning til utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen

Dato: 20. mars (oppdatert 30.. mars)
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Nye regler gjelder fra 16. mars. Også frilansere og selvstendig næringsdrivende vil få sykepenger fra NAV fra fjerde dag. NAV får mulighet til å fravike krav om legeerklæring for sykepenger.

Dato: 20. mars
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Aktivitetskrav fravikes og AAP forlenges

Ytelser fra folketrygden utbetales også når aktivitetskrav ikke kan følges opp på grunn av virusutbruddet. Stønadsperioden for AAP forlenges med seks måneder.

Dato: 19. mars
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Sikrer kapasiteten i NAV

Store grupper av NAV-ansatte defineres nå som samfunnskritisk personell, slik at NAV er i stand til å betale ut dagpenger og trygder til de mange som nå blir permittert eller mister jobben.

Dato: 19. mars
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Forlenget opphold offshore

Petroleumstilsynet har utvidet selskapenes adgang til å forlenge oppholdsperiodene offshore fra 21 til 28 døgn på visse vilkår.

Dato: 17. mars
Utøvende myndighet: Petroleumstilsynet
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Konsekvensene av virusutbruddet for NAV (Arbeids- og velferdsetaten) og inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Brev fra Finansdepartementet til Stortingets finanskomité.

Dato: 17. mars
Departement: Finansdepartementet

Tilleggsbevilgning til NAV

Stortinget har bevilget 200 millioner kroner til NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) og vedtok en fullmakt til å overskride bevilgningen.

Dato: 16. mars (oppdatert: 19. mars)
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Mulighet for større fleksibilitet i arbeidstid

For at statsansatte skal kunne ivareta viktige funksjoner også under koronakrisen, har staten og de fire hovedsammenslutningene blitt enige om å endre rammene for arbeidstid.

Dato: 16. mars
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Permitteringer og dagpenger

Staten tar en større del av regningen for permitteringer. For å imøtekomme de store permitteringsbehovene, og redusere skadevirkninger for både bedrifter og arbeidstakere, har et samlet Storting vedtatt følgende midlertidige endringer i regelverket knyttet til permitteringer. Disse er sansjonert i kongen i Statsråd i dag, fredag 20. mars, og trer i kraft fra og med i dag.

Dato: 13. mars (oppdatert: 20. mars og 29. mai)
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Legge til rette for at pensjonerte i helsesektoren enklere kan mobiliseres

Regjeringen legger til rette for at pensjonert personell i helsesektoren enklere kan gå tilbake i jobb i helsevesenet slik at arbeid i forbindelse med virusutbruddet ikke fører til avkorting av pensjonen. Tilsvarende regler innføres i AFP-ordningen i offentlig sektor.

Dato: 13. mars (oppdatert: 18. mars)
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Rettigheter ved stengte skoler og barnehager (omsorgspenger/«sykt-barn-dager»)

Foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger, også kalt «sykt-barn-dager». Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene.
Regjeringen foreslår å normalisere omsorgspengekvoten fra 1. juli.

Dato: 13. mars (oppdatert: 20. mars og 29. mai)
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Sikre bemanningen i samfunnskritiske virksomheter i ASDs sektor, særlig NAV

Det er iverksatt kontinuitetsplanlegging for ASDs sektor etter nytt planscenario fra FHI.

Dato: 13. mars
Utøvende myndighet: Statens pensjonskasse, Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Ivareta funksjoner for stengte NAV-kontorer

Det arbeides med å ivareta funksjoner for stengte NAV kontor, særlig knyttet til søknader om ytelser til livsopphold (sosialhjelp og dagpenger).

Dato: 13. mars
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Petroleumstilsynets tilsyn

Petroleumstilsynet tilpasser tilsynsaktiviteten sin. Fysiske tilsyn enten utsettes, kanselleres eller gjennomføres på andre måter.

Dato: 13. mars
Utøvende myndighet: Petroleumstilsynet
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Lønnsoppgjøret utsatt til høsten

Dato: 13. mars
Utøvende myndighet: Riksmekleren
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidstilsynets tilsyn

Arbeidstilsynet tilpasser tilsynsaktiviteten sin. Alle planlagte fysiske tilsyn utsettes, avlyses eller gjøres om til postale-/video tilsyn. Kun kritiske tilsyn gjennomføres fysisk.

Dato: 12. mars
Utøvende myndighet: Arbeidstilsynet
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Informasjon på NAVs nettsider

Informasjon om rettigheter i forbindelse med koronaviruset publiseres på NAVs nettsider

Dato: 11. mars
Utøvende myndighet: NAV
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet

Tiltakspakke for sårbare barn og unge vedtatt

Dato: 23. juni
Departement: Barne- og familiedepartementet

10 millionar kroner til barne- og ungdomsorganisasjonane

Dato: 29. mai
Departement: Barne- og familiedepartementet

Kommunene får én milliard i kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO

Dato: 04. mai
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om gjenåpning av barnehager og skoler

Barnehagene åpnes igjen fra mandag 20. april, og fra 27. april skal elevene fra 1. til 4. trinn tilbake på skolen. Ny forskrift stiller krav til at barnehager og skoler skal sikre nødvendige smitteverntiltak.

Dato: 17. april
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Korona-veileder for barnehager er klar

Barnehagene åpner igjen fra mandag 20. april og senest 27. april. Nå er veilederen for hvordan barnehagene kan sikre nødvendige smitteverntiltak klar.

Dato: 15. april
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Familievernkontorene åpner dørene for personlige konsultasjoner

Dato: 15. april
Utøvende myndighet: Bufdir
Departement: Barne- og familidepartementet

Familier slipper karantene etter samvær på tvers av landegrenser

Dato: 8. april
Utøvende myndighet: Helsedirektoratet
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Mellombelse unntak i foreldrepengeordninga

Foreldre som har samfunnskritiske oppgåver kan kome tilbake til jobb før dei har planlagt utan å miste retten til foreldrepengar.

Dato: 3. april
Utøvande myndigheit: NAV
Departement: Barne- og familiedepartementet

Midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda

Dato: 3. april
Utøvende myndighet: Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Departement: Barne- og familiedepartementet

Familievernkontorene åpner igjen på telefon

Fra torsdag 26. mars, vil de fleste familievernkontorene igjen være åpne og mer tilgjengelige for befolkningen. Tilbudet vil i første omgang være på telefon.

Dato: 25. mars
Departement: Barne- og familiedepartementet

Krisesentre er en samfunnskritisk funksjon

Det er besluttet at ansatte ved krisesentrene defineres som personell i kritisk samfunnsfunksjon. Krisesentrene har en viktig funksjon for familier i krise.

Dato: 24. mars
Departement: Barne- og familiedepartementet

Foreldre slepp å betale for barnehage og SFO så lenge tilbodet er stengd grunna koronautbrotet

Dato: 17. mars
Utøvende myndighet: Utdanningsdirektoratet
Departement: Kunnskapsdepartementet

Barnevern som samfunnskritisk funksjon

Dato: 14. mars
Utøvende myndighet: Bufdir
Departement: Barne- og familiedepartementet

Midlertidig stenging av alle familieverntjenester

Dato: 13. mars
Utøvende myndighet: Bufdir
Departement: Barne- og familiedepartementet

Kjærester og familiemedlemmer til nordmenn kan nå komme på besøk til Norge

Dato: 10. juli

Dette er de nye reiserådene mellom Norge og andre europeiske land

Dato: 10. juli

Åpner for reiser mellom Europa og Svalbard

Dato: 2. juli
Justis- og beredskapsdepartementet

Lettelse i innreiserestriksjoner for arbeidsinnvandrere og studenter

Dato: 25. juni
Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Åpner for flere fritidsreiser mellom Norge og de nordiske landene

Dato: 12. juni
Ansvarlige departementer: Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet

Lettelse i innreiserestriksjoner for familiemedlemmer

Dato: 12. juni
Ansvarlig departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Ny eID utviklet på rekordtid

Dato: 4. mai
Ansvarlig departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ny hjemmel for innreiserestriksjoner

Dato: 29. mai
Utøvende myndighet: Politiet, Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda
Ansvarlig departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Mer fleksibel nemndbehandling i Utlendingsnemnda

Dato: 26. mai
Utøvende myndighet: Utlendingsnemnda
Ansvarlig departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Forslag om lov om innreiserestriksjoner

Dato: 18. mai
Ansvarlig departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Flere kan reise inn i Norge

Flere grupper med utlendinger som normalt kan reise inn i Norge, kan nå reise hit igjen. Det innebærer blant annet at flere EØS-borgere kan komme til Norge.

Dato: 13. mai
Ansvarlig departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Mer fleksibel nemndbehandling i Utlendingsnemnda

Dato: 12. mai
Utøvende myndighet: Utlendingsnemnda
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Styrking av smitteverntiltak i asylmottak

Dato: 20. mai
Utøvende myndighet: Utlendingsdirektoratet
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Utsatt innreise ved oppholdstillatelse

Saksbehandling i oppholdssaker kan gjenopptas, men muligheten til å komme til Norge utsettes for dem som får opphold.

Dato: 20. april
Utøvende myndighet: Utlendingsdirektoratet
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Flere EØS-borgere kan komme til Norge

Dato: 8. april
Utøvende myndighet: Politiet, Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda 
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Tiltak for å begrense smitte i asylmottak

Dato: 8. april
Utøvende myndighet: Utlendingsdirektoratet
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Unntak fra karanteneplikt etter strengt nødvendig vedlikehold på hytter i Sverige og Finland

Dato: 3. april
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Forlenget grensekontroll på indre Schengen-grense

Dato: 27. mars (oppdatert 15. mai)
Utøvende myndighet: Politiet
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Søknader om visum skal avslås

Søknader om visum skal avslås, og visum som er innvilget, men ennå ikke utstedt, skal ikke utstedes, med mindre det foreligger ekstraordinære situasjoner.

Dato: 15. mars  (oppdatert 20. mars)
Utøvende myndighet: Utlendingsdirektoratet
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Strengere grensekontroll – utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge vil bli bortvist fra grensen

Dato: 15. mars (oppdatert 18. mars)
Utøvende myndighet: Politiet
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Midlertidig inn- og utreisekontroll på indre og ytre Schengen-grense

Dato: 15. mars 
Utøvende myndighet: Politiet
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Nye råd om ferie- og fritidsreiser
Regjeringen fjerner fra 15. juli kravet om innreisekarantene etter ferie- og fritidsreiser i EØS/Schengen-områder som har en tilfredsstillende smittesituasjon. Fra 15. juni har det vært gjort unntak for land og områder i Norden som har en tilfredsstillende smittesituasjon.

Dato: 10. juli
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer 
Det er forutsatt at man kan holde minst én meter avstand.

Dato: 7. mai
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

 

Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn.
Personer som har hatt nærkontakt inntil 48 timer før en bekreftet smittet person fikk de første symptomene, skal i karantene, dersom man bor i samme husstand eller har tilsvarende tett kontakt. Dette gjelder også dersom man har pleiet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt uten beskyttelsesutstyr med en person som er bekreftet smittet. Andre personer som har vært i nær kontakt med smittede skal kontakte, skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for testing.

Dato: 7. mai
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst.

Dato: 7. mai
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Forskningsprosjekter får millioner til koronaforskning

130 millioner kroner ble nylig hasteutlyst til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet. 30 norske forskningsmiljøer har nå fått tildelinger og skal bidra med svar.

Dato: 4. mai
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Arbeidsdeling mellom helsemyndighetene og andre sektorer i håndteringen av koronasituasjonen

Alle virksomheter har selv et ansvar for å opptre i tråd med myndighetskrav og retningslinjer under covid-19-epidemien. Vi anbefaler bransjer som er i tvil om hvordan disse kan praktiseres i egne virksomheter, å utarbeide bransjestandarder som viser hvordan virksomhetene kan opptre i tråd med helsemyndighetenes krav og normer. Virksomheter og bransjeorganisasjoner som har behov for å drøfte problemstillinger om hvordan bransjen kan oppfylle normene, skal ta dette opp med eget fagdepartement.

Dato: 4. mai
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Anbefalt avstand reduseres fra 2 til 1 meter

I dag endres rådet om avstand fra to meter til minst en meter. Samtidig åpnes det fra 7. mai opp for arrangement på offentlig sted for inntil 50 personer.

Dato: 30. april
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Fullmaktsbestemmelser forlenges

Fullmaktsbestemmelsene i helseberedskapsloven forlenges fra 6. mai 2020 til 6. juni 2020.

Dato: 29. april
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Testing i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler

Når barnehagene og enkelte klassetrinn nå gradvis skal åpne opp igjen, er det viktig å sikre at dette gjøres på en forsvarlig måte. Det skjer blant annet ved å teste mistenkte tilfeller av covid-19 slik at smittesporing og tiltak kan iverksettes ved behov.

Dato: 20. april
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Smittevern for helse-virksomheter med én-til-én kontakt

Når fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere og psykologer gradvis gjenåpner sine virksomheter, er det viktig at ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon ikke går på jobb. Heller ikke kundene må møte opp dersom de har slike symptomer.

Dato: 20. april
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Rundskriv om korona-regler

Det er laget en egen forskrift som regulerer smitteverntiltak som er satt i verk for å håndtere utbruddet av koronaviruset. Tiltakene må tilpasses den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om smitteutbruddet. Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet et eget rundskriv for å gi en samlet oversikt for kommuner og fylkesmenn.

Dato: 17. april
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Rask isolering av smittede

Smittespredningen i det norske samfunnet er nå så liten at det er mulig å åpne gradvis og forsiktig opp igjen. For å beholde kontrollen mens dette skjer, er det viktig med rask isolering av smittede.

Dato: 17. april
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Ny app vil stoppe smitte raskere

Appen Smittestopp vil gjøre det lettere å spore og stoppe spredning av koronaviruset slik at samfunnet gradvis og kontrollert kan åpnes opp igjen. Samtidig økes testkapasiteten betraktelig.

Dato: 16. april
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Helsepersonell kan søke Helfo om å få dekket reiseutgifter

Helsepersonell som har måttet avlyse utenlandsreiser, kan søke Helfo om å få dekket utgiftene sine.

Dato: 14. april
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Unntak fra karanteneplikt etter strengt nødvendig vedlikehold på hytter i Sverige og Finland

Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge, etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på hytter i Sverige eller Finland, kan bli unntatt fra karanteneplikten ved retur til Norge.

Dato: 3. april
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk pandemiregister er opprettet og i drift

Sykehusene starter registrering til Norsk pandemiregister for å kunne følge forløpet av alle pasienter med bekreftet covid-19 i norske sykehus.

Dato: 31. mars
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler

Regjeringen mener det ikke er behov for at kommunene innfører egne karanteneregler i tillegg til de til enhver tid gjeldende nasjonale reglene. Veilederen skal sikre at kommuner som likevel beslutter å innføre slike regler unngår å ramme lokal verdiskapning og viktige samfunnsfunksjoner.

Dato: 28. mars
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Midlertidige endringer i helselovgivningen

For å sørge for at helsetjenesten skal kunne prioritere pasientene som trenger det mest, gjør vi enkelte midlertidige endringer i regelverket. Målet med forskriften er å gi helsetjenesten handlingsrom til å bruke ressursene best mulig i en presset situasjon. De midlertidige endringene vil i utgangspunktet ha en varighet på en måned. 

Dato: 28. mars
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen viderefører tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus

Som varslet tirsdag 24. mars 2020 har regjeringen i statsråd i dag fastsatt en ny forskrift som samler og viderefører tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge.

Dato: 28. mars
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Rundskriv om unntakene fra karanteneplikten etter ankomstforskriften

Rundskrivet klargjør hvilke vilkår som gjelder for unntak fra karanteneplikten. Rundskrivet omtaler også hvordan og hvem som skal vurdere om personellet er strengt nødvendig for å ivareta kritiske samfunnsfunksjoner og befolkningens grunnleggende behov.

Dato: 24. mars
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Krisesentre er en samfunnskritisk funksjon

Det er besluttet at ansatte ved krisesentrene defineres som personell i kritisk samfunnsfunksjon. Krisesentrene har en viktig funksjon for familier i krise.

Dato: 24. mars
Departement: Barne- og familiedepartementet

Personer i karantene etter utenlandsreise må ikke lenger isoleres

Helse- og omsorgsdepartementet har foretatt en forskriftsendring slik at personer som er i karantene fordi de har vært på utenlandsreise, ikke lenger pålegges isolasjon dersom de utvikler feber eller luftveissymptomer. Karantenen på 14 dager skal uansett gjennomføres.

Dato: 23. mars
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Felles anskaffelse av legemidler, medisinsk utstyr og verneutstyr

Norge har signert en rammeavtale med Europakommisjonen om norsk deltakelse i et EU-initiativ for felles anskaffelse av legemidler, medisinsk utstyr og verneutstyr.

Dato: 20. mars
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet 

Forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune (hytteforbud)

Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 er fastsatt. Forskriften regulerer karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer. Forbudet gjelder overnatting på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert.

Dato: 15. mars. Ikrafttredelse: 19. mars.
Opphevet: 20. april.
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Endring i forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge

Forskrift vedtatt om at utenlandske borgere som ikke har symptomer på koronasmitte kan forlate Norge. Personer som sitter i karantene, men som er symptomfrie, kan nå forlate Norge under forutsetning av at transport fra karantenestedet til utreisestedet skjer på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Dato: 17. mars
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Veiledning om offentlige anskaffelser ved kjøp av smittvernutstyr

Egen veiledning om mulighetene som ligger i anskaffelsesregelverket ved kjøp av smittevernsutstyr, medisinsk utstyr eller andre varer eller tjenester i forbindelse med COVID-19 utbruddet.

Dato: 16. mars 
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om tiltak for å sikre tilgang til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr

Forskrift for å sikre tilgang til for å sikre tilgang til smittevernutstyr, enten regulert som medisinsk utstyr eller personlig verneutstyr.  Helsedirektoratet gis i forskriften kompetanse til å kunne innvilge unntak fra bestemmelser om markedsføring og ibruktaking av medisinsk utstyr og personlig verneutstyr, herunder krav om CE-merking.

Dato: 15. mars
Utøvende myndighet: Helsedirektoratet
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Varslingsplikt for "dødsfall etter koronavirus med utbruddspotensial" til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS)

Dato: 13. mars
Utøvende myndighet: Folkehelseinstituttet
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Delegasjonsvedtak for å sikre tilgang til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr

Kongelig resolusjon om delegering av myndighet til Helse- og omsorgsdepartementet for å fastsette forskrift som gir anledning til å fravike fra bestemmelser i lov og forskrift for å sikre tilgang til smittevernutstyr, enten regulert som medisinsk utstyr eller personlig verneutstyr. 

Dato: 13. mars
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Kongelig resolusjon for økte utgifter uten bevilgningsmessig dekning

Kongelig resolusjon vedtatt for å pådra utgifter uten bevilgningsmessig dekning i forbindelse med pågående utbrudd av koronavirus (2019-nCov) til anskaffelse av legemidler og medisinsk utstyr samt til refusjon av nødvendige laboratorieanalyser.

Dato: 13. mars
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge

Personer som ankommer Norge skal oppholde seg i karantene 14 dager etter ankomst. Unntak fra karanteneplikten for personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland. Etter avklaring med virksomhetsleder kan også personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, få unntak fra karanteneplikten når de er i arbeid eller reiser til og fra arbeid. Også på visse vilkår unntak fra karanteneplikten for å kunne returnere til hjemlandet fra Norge. Forskriften ble endret den 15. mars 2020, med ikrafttreden 17. mars 2020, og fikk nåværende tittel - forskrift 13. mars 2020 nr. 287 om karantene mv. ved ankomst til Norge. Forskriften opphever Helsedirektoratets forskrift om vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om karantene (isolering) etter reiser utenfor Norden, som ble fastsatt 12. mars 2020.

Dato: 13. mars (endret 15. mars og 16. mars)
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om tilgang til reagenser (in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr)

Forskrift om endring i forskrift 15. desember 2005 nr. 1690 om medisinsk utstyr og forskrift 29. november 2013 nr. 1373 om håndtering av medisinsk utstyr slik at egentilvirket in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr (reagenser og analyser) kan brukes utenfor eget helseforetak.

Dato: 10. mars
Utøvende myndighet: Helsedirektoratet og Legemiddelverket
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om tiltak for å sikre tilgang til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr

Forskrift om tiltak for å sikre tilgang til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr som følge av utbruddet av koronaviruset. Forskriften innfører en meldeplikt for enkelte legemidler for legemiddelgrossister, før parallelleksport kan finne sted. Legemiddelverket kan ut ifra den totale lagerstatusen i landet forby parallelleksport. Legemiddelverket har gjennom forskriften også adgang til å rasjonere legemidler fra grossist og apotek.

Dato: 6. mars
Utøvende myndighet: Legemiddelverket
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Fullmaktsbestemmelser i helseberedskapsloven

Kongelig resolusjon vedtatt som delegerer myndighet til departementet å anvende fullmaktsbestemmelsene i helseberedskapsloven. Fullmaktene gir mulighet for å kunne håndtere en krise fremkalt av en farlig epidemi som har potensiale til å bre seg i befolkningen og å overbelaste helse- og omsorgstjenesten. På gitte vilkår gir fullmaktene adgang til å rekvirere blant annet fast eiendom og løsøre, beordre personell som omfattes av loven og pålegge virksomheter å ta imot pasienter og flytte ressurser – herunder personellressurser – mellom virksomheter. Myndigheten til å anvende fullmaktene i helseberedskapsloven ble delegert videre fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet 6. mars 2020.

Dato: 6. mars
Utøvende myndighet: Helsedirektoratet
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om smittesporing

Forskrift om tilgang til nødvendige opplysninger i forbindelse med smitteoppsporing. Forskriften gir Folkehelseinstituttet hjemmel til å kreve kontaktopplysninger til flypassasjerer og ansatte ved smitteoppsporing. Hjemmel smittevernloven §§ 4-1 og 8-4.

Dato: 2. mars
Utøvende myndighet: Folkehelseinstituttet
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Delegasjonsvedtak for å sikre tilgang til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr

Kongelig resolusjon om delegering av myndighet til Helse- og omsorgsdepartementet for å fastsette regler om å sikre tilgang til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr. Hjemmel i smittevernloven § 7-12.

Dato: 28. februar
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet

Helsedirektoratet fattet, på anmodning fra Helse- og omsorgsdepartementet, vedtak om at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Forbudet mot å foreta utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling gjelder foreløpig ut april 2020 med mulighet for forlengelse

Dato: 12. februar
Utøvende myndighet: Helsedirektoratet
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Korona definert som allmennfarlig smittsom sykdom

Forskrift om allmennfarlig smittsom sykdom ble endret slik at flere regler i smittevernloven kommer til anvendelse.

Dato: 31. januar
Utøvende myndighet: Helsedirektoratet
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Koronavirus meldepliktig sykdom

Endring i MSIS-forskriften, vedlegg I. Tilføyelse av koronavirus med utbruddspotensial som meldepliktig sykdom til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer ved FHI (MSIS)

Dato: 31. januar
Utøvende myndighet: Folkehelseinstituttet
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

 

Mer penger til kommuner og fylkeskommuner

Dato: 25.juni
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

600 millioner til næringsutvikling i kommunene

Dato: 29.mai
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tiltak for økt aktivitet i bygge- og anleggsbransjen

Dato: 29.mai
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

10 kommuner i Finnmark får økt mobilberedskap

Dato: 29.mai
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2,5 milliarder kroner til arbeid og aktivitet i kommunene

Dato: 29.mai
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Revidert nasjonalbudsjett: Fylkeskommunene får ytterligere 1,5 milliarder kroner i kompensasjon for tapte billettinntekter

Dato: 12.mai
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Revidert nasjonalbudsjett: Regjeringen prioriterer kommunesektoren

Dato: 12.mai
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Åpner for rask endring av bygg til skoler, barnehager og asylmottak

Dato: 12.mai
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunene får én milliard i kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO

Dato: 04.mai
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arbeidsgruppe skal vurdere hvordan koronakrisen har påvirket kommuneøkonomien

Dato: 30. april
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Høring - Forslag til midlertidig endring i plan- og bygningsloven for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19

Dato: 24. april
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

6,15 milliarder kroner mer til kommunesektoren

Dato: 20. april
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

400 millioner kroner i tilskudd til bredbånd

Dato: 07. april
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vil gjøre det lettere for kommunene å fatte vedtak under koronakrisen

Dato: 03. april
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Øker Kommunalbankens egenkapital med 750 millioner kroner

Dato: 28. mars
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov om midlertidige unntak fra kommuneloven, lov om interkommunale selskaper og partiloven

Dato: 27. mars
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bestilling om kommunale vedtak knyttet til karantene

Reglene må ikke forhindre at de som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner kan forflytte seg over kommunegrensene.

Dato: 17. mars
Utøvende myndighet: Helsedirektoratet / Fylkesmennene
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Alle kommuner må opprettholde varetransport/vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19

Brev fra Helsedirektoratet til alle kommuner.
Dato: 16. mars
Utøvende myndighet: Helsedirektoratet 
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Unntak fra plan- og bygningsloven om bygg til helse- og omsorgstjenester

Det er vedtatt en midlertidig forskrift som sikrer at kommunene kan gjøre unntak fra plan- og bygningsloven for tidsbestemt bruksendring av byggverk og plassering av midlertidige byggverk som skal brukes til helse- og omsorgstjenester. Relevant når kommunene har et midlertidig behov for å ta i bruk eksisterende bygg til helse- og omsorgstjenester på kort varsel.

Dato: 16. mars
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

250 millioner kroner i økte skjønnsmidler til kommunene

Dato: 13. mars(oppdatert 19. mars)
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Midlertidig forskrift for å avvikle møter i folkevalgte organer over video/telefon

Dato: 13. mars
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  

Kompensasjonsordninger for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren

En rekke kultur-, frivillighets- og idrettsarrangementer har blitt utsatt, helt eller delvis avlyst, stengt eller avlyst som følge av pålegg eller råd fra helsemyndighetene i forbindelse med virusutbruddet.

Regjeringen opprettet to midlertidige ordninger for kompensasjon av tapte billettinntekter/deltakeravgifter og eventuelle merutgifter som følge av slike pålegg eller råd fra myndighetene, jf. forskrifter av 3. april 2020.

Det ble satt av 300 millioner kroner til  kultursektoren og 700 millioner kroner til idrett og frivillighet, herunder kulturfrivillighet. Ordningene forvaltes av henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det ble åpnet for søknader 14. april og første søknadsfrist var 21. april.

Ordningene er besluttet utvidet og videreført med til sammen 1,25 milliarder kroner til kultursektoren og 1,87 milliarder kroner til idrett og frivillighet, herunder kulturfrivillighet. Ordningen for kultursektoren vil fra 1. mai også omfatte aktører innenfor lys, lyd og rigg, aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement, og artister, management, booking og filmdistributører. Totalt er det satt av vel 3,1 milliarder kroner til de to ordningene som gjelder fram til 31. august.

ESA har nå godkjent forskriftene for kompensasjonsordningene.

Norsk kulturråd forvalter ordningen for kultursektoren og Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen for frivillighets- og idrettssektoren, herunder kulturfrivillighet.

Søknadsfrist for begge ordningene er 15. september. Søknadsskjemaet for kompensasjonsordningen for frivilligheten og idretten åpnes 16. juli, mens skjemaet for kultursektoren åpnes i uke 30.

For mer informasjon om søknadsbehandling og utbetaling se:

Dato: 18. mars, 3. april, 14. april, 12. mai, 29. mai, 26. juni og 16. juli
Departement: Kulturdepartementet

Kompensasjonsordning for mediene

I behandlingen av revidert nasjonalbudsjett (RNB) vedtok Stortinget etter forslag fra regjeringen å opprette en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier som har hatt et visst omsetningsfall som følge av COVID-19-utbruddet. Formålet med ordningen er å bidra til at mediene kan opprettholde virksomheten både under og etter koronakrisen. 

26. juni sendte Kulturdepartementet et utkast til forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier på høring. Departementet mottok flere høringssvar og har nå vurdert alle innspillene. 

Medietilsynet skal forvalte ordningen og vil åpne for søknader 4. august.
Torsdag 13. august er siste frist for å søke kompensasjon, og det blir ikke mulig å søke etter at fristen har gått ut. Medietilsynet tar sikte på å utbetale kompensasjon ved utgangen av august.

Ordningen er godkjent av ESA.

Dato: 6. mai, 26. juni og 7. juli
Departement: Kulturdepartementet

10 millionar kroner til barne- og ungdomsorganisasjonane

Dato: 29. mai
Departement: Barne- og familiedepartementet

Tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner utbetalt i mai

For å bidra til å opprettholde aktivitet hos store landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner innenfor helse, sosiale tjenester, krisehjelp, støttearbeid, natur- og miljøvern og dyrevern, og rednings- og beredskapsoppgaver ble midler fra Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner utbetalt allerede i mai. 

Søknadsfristen er normalt 1. september og utbetaling skjer i desember. I år var søknadsfristen allerede 4. mai.

Informasjon om ordningen på Lotteritilsynets nettsider 

Dato: 31. mars, 24. april og 19. mai
Departement: Kulturdepartementet

Kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av virusutbruddet

Det er opprettet en kompensasjonsordning for næringslivet for å dekke en andel av bedriftenes faste, uunngåelige kostnader for å redde arbeidsplasser. Ordningen omfatter også skattepliktige foretak med ansatte i kultursektoren, samt selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak, der virksomheten er innehavers hovedinntekt og  ansvarlige selskap (DA og ANS) der foretakets inntekt er innehavers eller minst én av deltagernes hovedinntekt.

Det er gjort flere justeringer i ordningen. Blant annet er egenandelen halvert fra 10 000 til 5000 kroner for april og det er etablert en ny beregningsmodell for sesongbedrifter.

Dato: 27. mars og 15. mai
Departement: Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

85 millioner kroner til nye film- og serieproduksjoner

Regjeringen foreslår endringer i statsbudsjettet for å møte de særlige utfordringene filmbransjen har som følge av smitteverntiltak i forbindelse med koronautbruddet. Store film- og serieproduksjoner har stoppet opp, og planlagte produksjoner er utsatt på ubestemt tid.

Dato: 12. mai
Departement: Kulturdepartementet

Nullmoms for dybdejournalistikk

I revidert nasjonalbudsjett legger regjeringen fram forslag til lovendringer som innebærer merverdiavgiftsfritak for dybdejournalistikk

Dato: 12. mai
Departement: Finansdepartementet

Krisepakke til musikkorps   

Kulturdepartementet utvider kompensasjonsordningen for avlyste, utsatte og stengte arrangementer i idretts- og frivillighetssektoren til å også dekke tapte inntekter fra loppemarked, parkeringsavgifter og basarer.

Dato: 12. mai
Departement: Kulturdepartementet

Styrker det digitale bibliotektilbudet

Det settes inn ekstraordinære tiltak for å gi publikum et best mulig digitalt tilbud mens bibliotekene er koronastengt. Bibliotekene vil få støtte til innkjøp av flere e-bøker og til formidling og arrangementer på digitale plattformer. Fram til sommeren vil alle skoler, elever og studenter få tilgang til hele den digitale samlingen til Nasjonalbiblioteket av pliktavlevert materiale, og den digitale tilgangen for forskning og dokumentasjon dobles.

Dato: 23. mars
Departement: Kulturdepartementet

Midlertidig justert praksis for Norsk filminstitutts tilskuddsordninger

Departement: Kulturdepartementet

Mediestøtte vil utbetales tidligere enn planlagt

Dato: 18. mars
Departement: Kulturdepartementet

Anbefaling om midlertidige ordninger for kompensasjon til arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet

Brev fra Finansdepartementet til Stortingets finanskomité

Dato: 18. mars
Departement: Finansdepartementet

Frivillige organisasjoner beholder statlige tilskudd

Dato: 14. mars
Departement: Kulturdepartementet

Stenging og forbud av ulike arrangementer og tilbud

Dato: 12. mars
Departement: Kulturdepartementet

Utbetalte tilskudd for kulturarrangementer som blir avlyst, skal ikke tilbakebetales

Dato: 12. mars
Departement: Kulturdepartementet

62 millioner ekstra for å bygge ned køene i domstol og påtale

Dato: 29. mai
Utøvende myndighet: Domstoladministrasjonen
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Midlertidige regler om elektronisk forkynnelse

Dato: 29. mai
Utøvende myndighet: Domstoladministrasjonen
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Ny lov om midlertidige forenklinger for domstolene

Dato: 26. mai
Utøvende myndighet: Domstoladministrasjonen
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Innsatte kan motta besøk igjen

Dato: 26. mai
Utøvende myndighet: Kriminalomsorgen
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

35 milioner til teknisk utstyr i domstolene

Dato: 12. mai
Utøvende myndighet: Domstoladministrasjonen
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

45 nye stillinger til namsmannen

Dato: 12. mai
Utøvende myndighet: Politiet
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Koronaloven forlenget med én måned

Stortinget har vedtatt å forlenge koronaloven til 27. mai. Forskrifter gitt med hjemmel i loven vil gjelde fram til samme dato.

Dato: 24. april 
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Tiltak i kriminalomsorgen

Dato: 27. mars
Utøvende myndighet: Kriminalomsorgen
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19

Dato: 27. mars
Utøvende myndighet: Domstolene, politiet og påtalemyndigheten
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Politiet prioriterer utstedelse av politiattest til helsepersonell, barnevern, politi og andre samfunnskritiske funksjoner

Dato: 25. mars
Utøvende myndighet: Politiet
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Stortinget vedtok koronaloven

Den midlertidige loven som vil gi regjeringen fullmakter til å gjennomføre nødvendige og forholdsmessige tilpasninger i en begrenset periode ble vedtatt av Stortinget.

Dato: 21. mars (andre gangs vedtak 24. mars)
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Ny forskrift for hvordan sivile myndigheter kan be Forsvaret om bistand

Dato: 20. mars
Utøvende myndighet: Forsvaret
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen la fram forslag til ny koronalov for å sikre at samfunnet fungerer

Dato: 18. mars
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Heimevernet bistår politiet

Rundt 300 soldater i Heimevernet bistår nå politiet med forsterket grensekontroll flere steder i landet.

Dato: 18. mars
Utøvende myndighet: Forsvaret
Departement: Forsvarsdepartementet

Politiet bedt om å ansette flere politifolk

Dato: 16. mars
Utøvende myndighet: Politidirektoratet
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Alle passkontor holder stengt

Dato: 13. mars
Utøvende myndighet: Politiet
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Politiets publikumstjenester er stengt

Dato: 13. mars
Utøvende myndighet: Politiet
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Redusert drift i domstolene

Dato: 13. mars
Utøvende myndighet: Domstolene
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Konfliktrådenes kontorer er stengt og mekling er innstilt

Dato: 13. mars
Utøvende myndighet: Sekretariatet for konfliktrådene
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Det er satt i verk flere tiltak for å sikre at matproduksjon, fiske og landbruk går som normalt. Flere av tiltakene er knyttet til å sikre arbeidskraft og endre reglene for næringslivet. Se tiltak under Arbeidsliv og Næringsliv og økonomi

Åpnes for gratis deltagelse på Bondens marked og salgsmesser

Dato: 3. juli
Utøvende myndighet: Innovasjon Norge
Departement: Landsbruks- og matdepartementet

Midlertidig leveringsrett til meieri for produsenter med lokalforedlingskvote

Dato: 30. juni
Departement: Landsbruks- og matdepartementet

Ny midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020

Dato: 9. juni
Departement: Landsbruks- og matdepartementet

Styrker NIBIO og Veterinærinstituttet

Dato: 29. mai
Departement: Landsbruks- og matdepartementet

Inn på tunet for barn og ungdom

Dato: 7. mai
Departement: Landsbruks- og matdepartementet

Ekstraordinær tiltakspakke for skogbruket på 50 millioner kroner

Dato: 5. mai
Departement: Landsbruks- og matdepartementet

Risikoavlastning for grøntprodusentene ved mangel på arbeidskraft

Dato: 20. april
Departement: Landsbruks- og matdepartementet

Innreisemuligheter for EØS-borgere

Grensene åpnes for sesongarbeidere fra EØS-land som skal jobbe i landbruk, gartneri, skogbruk og matindustri.

Dato: 30. mars
Departement: Landsbruks- og matdepartementet

Tiltak for å sikre at jordbruksproduksjon går som normalt

Dato: 15. mars
Utøvende myndighet: Mattilsynet
Departement: Landsbruks- og matdepartementet

Nye oppdrag til Miljødirektoratet 

Nye tildelinger som følge av Prop. 127 S (2019-2020) om økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet:

Truede arter
Post 21: Bevilgningen på posten er økt med 4,3 mill. kroner til tiltak for truede arter og naturtyper. Midlene skal finansiere restaurerings- og skjøtselstiltak i ulike deler av landet for å ta bedre vare på truet natur.

Statlige vannmiljøtiltak
Post 22: Bevilgningen på posten (underpost 2 Anadrome laksefisk) er samlet sett økt med 19,6 mill. kroner. Av dette er det bevilget 13,6 mill. kroner som skal gå til oppgradering av følgende seks genbanker for anadrom laksefisk: Genbankene Herje, Hamre, Ims, Haukvik, Eidfjord og Leirfjord. I tillegg er det bevilget 6 mill. kroner til bygging av fisketrapp i lakseelven Nausta i Naustdal kommune.

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing
Post 61: Bevilgningen på posten er samlet sett økt med 70 mill. kroner. Dette er fordelt på følgende måte:

  • 50 mill. kroner til økt satsing på Klimasats (ordinær ordning)
  • 20 mill. kroner til økt satsing på utviklingskontrakter hurtigbåter - nullutslippsløsninger

Diverse organisasjoner og stiftelser m.m.
Post 77: Posten er økt med 2 mill. kroner som skal gå til Stiftelsen Miljømerking sitt arbeid med å utvikle kriterier for miljøvennlige produkter og tjenester.

Friluftsformål
Post 78: Bevilgningen på posten er økt med 12,8 mill. kroner til tilretteleggingstiltak i statlig sikrede friluftsområder. Midlene er fordelt med hhv. 10 mill. kroner til Friluftsrådenes Landsforbund og 2,8 mill. kroner til Oslofjordens friluftsråd. 

Tilskudd til tiltak mot fremmede arter
Bevilgningen på posten er økt med 13,3 mill. kroner. Midlene skal gå til konkrete tiltak for å bekjempe skadelige fremmede arter over hele landet.

Dato: 23. juni
Utøvende myndighet: Miljødirektoratet
Departement: Klima- og miljødepartementet

Norges vei ut av krisen  - en pakke for grønn omstilling 

Regjeringen foreslår å bevilge 3,6 milliarder kroner til ulike tiltak for å skape en grønn fremtid. Blant annet foreslår regjeringen penger til forskning, teknologiutvikling, sirkulærøkonomi og grønn skipsfart.

Dato: 29. mai
Departement: Klima- og miljødepartementet


Gjer det lettare å innføre hand- og overflatedesinfeksjonsmidlar

Dato: 18. april
Departement: Klima- og miljødepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

Støtte til friluftsliv i påsken

Regjeringen gir 2,6 millioner kroner til frilufstlivorganisasjonene til forsterket innsats for friluftsliv gjennom påsken.

Dato: 3. april
Utøvende myndighet: Miljødirektoratet
Departement: Klima- og miljødepartementet

Regler for håndtering av avfall

Miljødirektoratet innfører forskrifter med midlertidige unntak fra gjeldende regler for avfallsanlegg som har tillatelse til å ta imot og mellomlagre farlig og ordinært avfall. Forskriftene gir noe mer fleksible rammer for mottak og mellomlagring av avfall, dersom det er nødvendig som følge av koronapandemien.

Utøvende myndighet: Miljødirektoratet
Departement: Klima- og miljødepartementet

Sertifisering for arbeid på anlegg med fluorholdige gasser. (f-gasser)

Miljødirektoratet utsetter fristen for å fornye sertifikat til 1. september 2020.

Utøvende myndighet: Miljødirektoratet
Departement: Klima- og miljødepartementet

 

Bedrifter og organisasjoner kan få støtte for å ta permitterte tilbake i jobb

Dato: 1. juli
Departement: Finansdepartementet

Kompensasjonsordningen for næringslivet endres

Dato: 1. juli
Departement: Finansdepartementet

Åpner for kystcruise på Svalbard

Dato: 12. juni
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

De økte fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften videreføres ut tredje kvartal

Dato: 11. juni
Departement: Finansdepartementet

Foreslår å utsette fristen for generalforsamlinger og årsmøter i borettslag og sameier til 31. august

Dato: 5. juni
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norges vei ut av krisen – skape mer og inkludere flere

Økonomiske tiltak som skal styrke norske bedrifter og arbeidsplasser og bidra til grønn omstilling.

Dato: 29. mai
Departement: Arbeids- og sosialdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet

Kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges i tre måneder og trappes gradvis ned

Dato: 29. mai
Departement: Finansdepartementet

Foreslår midlertidig lønnsstøtteordning til bedrifter for å ta egne permitterte tilbake i jobb

Dato: 28. mai
Departement: Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Lånegarantiordningen for bedriftslån forlenges

Garantiordningen gjelder for lån innvilget før 1. juni 2020. Ordningens varighet forlenges, slik at bankene kan yte garanterte lån også etter 1. juni.

Dato: 20. mai
Departement: Finansdepartementet

Turister fra fastlandet kan reise til Svalbard fra 1. juni

Dato: 15. mai
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Justeringer i kompensasjonsordningen for næringslivet

Justeringene innebærer at flere bedrifter får kompensasjon.

Dato: 15. mai
Departement: Finansdepartementet

Økte bevilgninger til kartlegging av havbunnsmineraler

Dato: 12. mai
Utøvende myndighet: Oljedirektoratet 
Departement: Olje- og energidepartementet

Regjeringen foreslår endringer i petroleumsskatten

Forslagene vil bedre likviditeten for petroleumsnæringen og legge bedre til rette for at selskapene skal kunne gjennomføre planlagte investeringer.

Dato: 12. mai
Departement: Finansdepartementet

Foreslår å utvide opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskaper

Dato: 12. mai
Departement: Finansdepartementet

Regjeringen har satt ned utvalget «Norge mot 2025»

Utvalget skal vurdere hvordan konsekvenser av virusutbruddet, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og de økonomiske mottiltakene vil påvirke utviklingen i norsk økonomi frem mot 2025.

Dato: 12. mai
Departement: Finansdepartementet

Endrer mandatet for forvaltningen av Statens obligasjonsfond

Kravet til nedre grense for akseptert rating justeres fra B- til CCC+.

Dato: 8. mai
Departement: Finansdepartementet

Nye regler for å hjelpe bedrifter truet av konkurs

Dato: 7. mai
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Koronarammede Merkur-butikker kan nå søke om ekstratilskudd

Dato: 7.mai
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Over 100 millioner til forskningsprosjekter

Dato: 6. mai 
Utøvende myndighet: Forskningsrådet
Departement: Olje- og energidepartementet

Bostøtten styrket med 500 millioner kroner

Dato: 6. mai
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Foreslår midlertidige endringer i skattesystemet for olje- og gassnæringen og leverandørindustrien

Dato: 30. april
Departement: Finansdepartementet

Forlenger frist for tilbakebetaling av kansellerte pakkereiser

Pakkereisearrangørene får forlenget fristen for tilbakebetaling til kundene ved avbestillinger og avlysninger av pakkereiser.

Dato: 24. april
Departement: Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

Tilleggsmandat til ekspertgruppen for samfunnsøkonomiske effekter av smitteverntiltak

Ekspertgruppen skal vurdere de økonomiske tiltakene som er innført så langt og mulige tiltak videre for å stimulere til vekst og omstilling, og spesielt hvordan incentiver skal forbedres.

Dato: 22. april
Departement: Finansdepartementet 

Flere skal få eie egen bolig

Dato: 21.april 
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Søknadsportalen kompensasjonsordning.no åpner lørdag 18. april

Ordningen skal gi hjelp til foretak som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet.

Dato: 17. april
Departement: Finansdepartementet

Svalbard innlemmet i kompensasjonsordningen

Loven om midlertidig kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall utvides til å gjelde også for foretak på Svalbard.

Dato: 17. april
Departement: Finansdepartementet

Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august.

Dato: 16. april
Departement: Finansdepartementet

Forslag om å endre reglene for gjeldsforhandling for å hjelpe levedyktige bedrifter

Dato: 15. april 
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Koronatiltak for fiskerinæringen

Dato: 4. april 
Utøvende myndighet: Fiskeridirektoratet
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Tilbud om kortsiktig eksportkredittforsikring til flere land

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) tilby kortsiktig eksportkredittforsikring og reforsikring til flere land. Utvidelsene gjelder til utgangen av 2020.

Dato: 4. april 
Utøvende myndighet: GIEK
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Totalisatoravgiften (avgift på hesteveddeløp) oppheves midlertidig

Dato: 3. april
Departement: Finansdepartementet

Midlertidig CO2-avgiftsfritak på naturgass og LPG

Dato: 3. april
Departement: Finansdepartementet

Innbetaling av CO2-avgift, veibruksavgift på drivstoff og grunnavgift på mineralolje utsettes

Dato: 3. april
Departement: Finansdepartementet

Foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten

Dato: 2. april
Departement: Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Utvidelse av garantiordningen for banklån til små og mellomstore bedrifter

Dato: 2. april
Departement: Finansdepartementet

Statskog stokker om på skogsdriften

Statskog omprioriterer skogsdriften for å holde oppe aktivitet for små og sårbare entreprenører.

Dato: 31. mars

Utøvende myndighet: Statyskog
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Innovasjon Norge med krisetiltak for norske bedrifter

Dato: 28. mars

Utøvende myndighet: Innovasjon Norge
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020

Dato: 27. mars
Departement: Landbruks- og matdepartementet

Foreslår ny tiltakspakke for næringslivet

Regjeringen foreslår en ny tiltakspakke på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten av pakken går til styrking av tilskudd til gründere og vekstbedrifter.

Dato: 27. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Foreslår å gi 2,5 milliarder kroner til unge vekstbedrifter

Dette inkluderer styrking av ordningene innovasjonstilskudd med 2 mrd. kroner og etablerertilskudd med 500 mill. kroner.

Dato: 27. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Foreslår å øke lånerammen på innovasjonslån med 1,6 mrd. kroner, til 3 mrd. kroner 

Innovasjonslån kan brukes til delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling. Regjeringen foreslår at økt ramme særlig skal rettes mot likviditetslån.

Dato: 27. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Foreslår rentestøttefond – 300 mill. kroner 

Formålet er å gi bedrifter rammet av krisen betalingslettelse gjennom avdragsutsettelse og utsettelse i rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån.

Dato: 27. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Foreslår tilskudd til private innovasjonsmiljøer – 50 mill. kroner 

Støtteordningen skal bidra til at disse miljøene kan opprettholde sitt tilbud til oppstarts- og vekstselskaper.

Dato: 27. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Foreslår å gi 250 millioner kroner mer til næringsrettet forskning

Økningen skal bidra til å holde FoU-aktiviteten i gang i hele bredden av næringslivet, slik at forskningsprosjekter- og aktiviteter ikke avsluttes.

Dato: 27. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Kapital til fonds- og matchinginvesteringer – 1 mrd. kroner 

Regjeringen foreslår å øke investeringskapitalen i Investinor for å bedre tilgangen på kapital for bedrifter i tidlig fase.

Dato: 27. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Varsler tiltak for å hjelpe reisearrangører og reisende

Bedrifter som tilbyr pakkereiser opplever nå å få svært mange avbestillinger. Det rammer dem hardt. Regjeringen innfører nå flere tiltak for å hjelpe bransjen og kundene.

Dato: 27. mars
Departement: Barne- og familiedepartementet

Foreslår kompensasjonsordning for å dekke faste kostnader for bedrifter

Dato: 27. mars
Departement: Finansdepartementet

Foreslår redusert lav merverdiavgiftssats

Dato: 27. mars
Departement: Finansdepartementet

Foreslår utsatt forskuddsskatt for personlige skattytere

Dato: 27. mars
Departement: Finansdepartementet

Foreslår utsatt innbetalingsfrist for forskuddsskatt for upersonlige skattytere (selskap)

Dato: 27. mars
Departement: Finansdepartementet

Foreslår å endre verdipapirhandelloven for å lette oppkapitalisering og restrukturering av børsnoterte selskaper

Dato: 27. mars
Departement: Finansdepartementet

Mandat for forvaltningen av Statens obligasjonsfond fastsatt

Dato: 27. mars
Departement: Finansdepartementet

Etablering av et ekspertutvalg som skal gjøre samfunnsøkonomiske analyser av smittevernstiltak

Dato: 25. mars
Departement: Finansdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen åpner for digitale årsmøter

Dato: 25. mars
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet

Dato: 23. mars
Utøvende myndighet: Innovasjon Norge
Departement: Nærings- og  fiskeridepartementet

Fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften økes midlertidig til 20 prosent

Dato: 23. mars
Departement: Finansdepartementet

Statlig lånegaranti for lån til små og mellomstore bedrifter

Dato: 20. mars
Departement: Finansdepartementet

Gjenopprette Statens obligasjonsfond - tiltak rettet mot større norske selskaper

Dato: 20. mars
Departement: Finansdepartementet

Utsettelse og lettelse i merverdiavgiften, og utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt for selskaper

Dato: 20. mars
Departement: Finansdepartementet

Ber bedrifter bruke digitale møter under korona-utbruddet

Dato: 18. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Gir flyselskaper klarsignal til å samarbeide

Dato: 18. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Reindriftsutøverne har mulighet til å krysse grensen til Sverige uten å bli satt i karantene

Dato: 17. mars
Departement: Landbruks- og matdepartementet

100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe kriserammede bedrifter

Regjeringen har varslet at de vil foreslå to nye lånetiltak med en samlet ramme på minst 100 milliarder kroner. Tiltakene vil gjøre det lettere for kriserammede norske bedrifter å skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den krevende situasjonen de nå står i.

Dato: 15. mars
Departement: Finansdepartementet

Bearbeidingsplikten suspendert inntil videre

Dato: 14. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

Motsyklisk kapitalbuffer settes ned

Dato: 13. mars
Departement: Finansdepartementet

Utsatt innbetaling av første termin forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende 

Dato: 13. mars
Departement: Finansdepartementet

Tilbakeføring av underskudd mot beskattet overskudd i 2018/2019

Dato: 13. mars
Departement: Finansdepartementet

Utsatt formuesskatt for bedriftseiere

Dato: 13. mars
Departement: Finansdepartementet

Fjerning av flypassasjeravgiften

Dato: 13. mars
Departement: Finansdepartementet

Bevilgning til bedriftsintern opplæring

Dato: 13. mars(oppdatert 26. mars)
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Låneordning i Innovasjon Norge

I virkemiddelapparatet (forsknings- og innovasjonsetatene), og særlig i Innovasjon Norge, er det flere ordninger som tilbyr lån, garantier og kapital til bedrifter. Innovasjon Norge har bred kontakt med næringslivet, kontorer i hele landet og et nært samarbeid med banksektoren.

Dato: 13. mars
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet

NB: Noen av tiltakene på samferdselsområdet (reiser) ligger også under Utenriks.

Ytterligere 1 milliard kroner til statlig kjøp av persontogtjenester

For å sikre et tilfredsstillende togtilbud i en periode med smittevernstiltak og fallende billettinntekter for togoperatørene, er det bevilget   ytterligere 1 milliard kroner til statlig kjøp av persontogtjenester.

Dato: 29. mai 2020 (oppdatert 26.juni 2020)
Utførende myndighet: Jernbanedirektoratet
Departement: Samferdselsdepartementet

35 millioner kroner mer til kjøp av riksveiferjetjenester

Koronautbruddet har ført til nedgang i trafikk og dermed i billettinntektene på riksveferjene. For å opprettholde dagens rutetilbud ut året, foreslår regjeringen å bevilge 35 millioner kroner ekstra.

Dato: 29. mai 2020
Utførende myndighet: Statens vegvesen
Departement: Samferdselsdepartementet

1 milliard kroner til flyruter over hele landet

Etterspørselen etter flyreiser har falt betraktelig, slik at store deler av det kommersielle grunnlaget for å flyselskapene har falt bort. Det er usikkert hvor lenge denne situasjoen vil vare. For å sikre et grunntilbud for flytransport, er det bevilget 1 milliard kroner mer til kjøp av persontransport med fly.


Dato: 29. mai 2020 (oppdatert 26. juni 2020)
Utførende myndighet: Samferdselsdepartementet
Departement: Samferdselsdepartementet

100 milioner kroner til støtteordning for kommersielle buss- og båtruter

Nedgang i trafikken har ført til en svært krevende økonomisk situasjon for mange kommerielle buss- og båtselskaper. Det er derfor satt av 100 millioner til en støtteordning for kommersielle buss- og båtruter

Dato: 29. mai 2020 (oppdatert 26. juni 2020)
Utførende myndighet: Samferdselsdepartementet
Departement: Samferdselsdepartementet

Ytterligere 600 millioner kroner i kompensasjon til fylkene for tapte billettinntekter

Sterk nedgang i tallet på reisende har medført store inntektstap for de fylkeskommunale kollektivtransportselskapene. Fylkeskommunene skal kompenseres med ytterligere 600 millioner kroner, slik at et grunnleggende rutetilbud kan videreføres.

Dato: 29. mai 2020 (oppdatert 26.  juni 2020)
Utførende myndighet: Samferdselsdepartementet
Departement: Samferdselsdepartementet

Delegert myndighet til Innlandet fylkeskommune for å gi løyvefritak

Innlandet fylkeskommune kan gi midlertid løyvefritak ut skoleåret 2019-2020 for å sikre at det er tilstrekkelig tilgjengelige drosjer for å ivareta smittevernkrav ved transport av skoleelever (avstandskrav)

Dato: 13. mai 2020
Utøvende myndighet: Innlandet fylkeskommune
Departement: Samferdselsdepartementet

Trafikkopplæring og praktiske førerprøver i alle klasser

Opplæring og førerprøver kan starte opp igjen under forutsetning av at nærmere angitte smittevernkrav er oppfylt. 

Dato: 11. mai 2020
Utførende myndighet: Statens vegvesen
Departement: Samferdselsdepartementet

Les mer om tiltaket

Koronaveileder for kollektivtransporten

Veilederen gir konkrete råd for hvordan virksomhetene i luftfarten kan sikre smittevernfaglig drift på buss, tog, trikk, passasjerbåt, ferjer og andre offentlige transportmidler.

Dato: 5. mai 2020 (oppdatert 7. juli)
Utøvende myndighet: Helsedirektoratet
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet 

Endringer i drosjereguleringen utsatt

På grunn av betydelige konsekvenser i drosjenæringen av koronautbruddet foreslår regjeringen at iverksettelsen av nytt drosjeregelverk utsettes fra 1. juli 2020 til 1. november 2020

Dato: 30. april 2020
Utførende myndighet: Statens vegvesen
Departement: Samferdselsdepartementet

Koronaveileder for luftfarten

Veilederen gir konkrete råd for hvordan virksomhetene i luftfarten kan sikre smittevernfaglig drift.

Dato: 15. juni 2020
Utøvende myndighet: Helsedirektoratet
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet 

Enklere krav for øvelseskjøring og mer nettbasert læring

For blant annet å kompensere for stengte trafikkskoler, har Statens vegvesen fastsatt forskriftsendringer som legger til rette for digital opplæring, utsatt førstehjelpsopplæring i trafikalt grunnkurs og redusert krav til personer ved sikkerhetskurs på bane.

Dato: 27. april 2020
Utøvende myndighet: Statens vegvesen
Departement: Samferdselsdepartementet

Trafikkstasjonene fortsatt stengt, men åpner for timebestilling

Statens vegvesen holder trafikkstasjonene fortsatt stengt inntil videre for å begrense koronasmitte, men fra 20. april kan man bestille time for teoriprøve og skranketjenester. Fra 28. april kan det også gjennomføres tilrettelagte teoriprøver. 

Dato: 17. april (oppdatert 28. april) 2020
Utøvende myndighet: Statens vegvesen
Departement: Samferdselsdepartementet

Forlenger minimumsnivået for flytilbudet i Norge

Etterspørselen etter personreiser med fly falt betydelig etter virusutbruddet. Samferdselsdepartementet har inngått avtaler med de tre flyselskapene Widerøe, SAS og Norwegian, om et grunnleggende tilbud av flytransport mellom regionene og enkelte lokale ruter. Avtalene ble inngått 25. mars og skulle vare fram til 30. april, men ble siden forlenget til 31. mai. Nye avtaler med flyselskapene er inngått, med varighet til 31. august.

Dato: 17. april 2020 (oppdatert 26. juni 2020)
Utøvende myndighet: Samferdselsdepartementet
Departement: Samferdselsdepartementet

Økt stalig kjøp av persontransport med tog

For å sikre et grunnleggende togtilbud i en periode med fallende billettinntekter for togoperatørene, har Stortinget bevilget 550 millioner kroner ekstra til statlig kjøp persontransport med tog. Jernbanedirektoratet kan dermed inngå tilleggsavtaler med togoperatørene utover de drøyt 4 milliarder kronene som ble bevilget til statlig kjøp av persontransport da statsbudsjettet for 2020 ble vedtatt i desember 2019.

Dato: 7. april 2020
Utøvende myndighet: Jernbanedirektoratet
Departement: Samferdselsdepartementet

Midlertidig ordning med skiltgjenkjenning for betaling av ferjereiser

Som følge av at manuell betaling ikke praktiseres for unngå smittespredning på riks- pg fylkesveiferjer, innføres en midlertidig ordning der Statens vegvesen og fylkeskommunene mulighet til å benytte skiltgjenkjenning for å kunne kreve inn betaling for ferjeturen etterskuddsvis. Dette gjelder for ferjesamband der det ikke er innført brikkebetaling og for trafikanter som ikke har AutoPASS-brikke i ferjesamband som har innført brikkebetaling.

Dato: 4. april 2020
Utøvende myndighet: Samferdselsdepartementet
Departement: Samferdselsdepartementet

Ekstra bevilgning til kjøp av riksveiferjetjenester

Stortinget har bevilget 50 millioner kroner ekstra på statsbudsjettet for 2020 til kjøp av riksveiferjetjenester.

Dato: 31. mars 2020
Utøvende myndighet: Statens vegvesen
Departement: Samferdselsdepartementet

Ekstra bevilgning til vedlikehold og fornyelse av transportinfrastruktur

Stortinget har bevilget 900 millioner kroner ekstra på statsbudsjettet for 2020 til vedlikehold og fornyelse av vei-, jernbane- og kystinfrastruktur. Hensikten er å bidra til å opprettholde økonomisk aktivitet, samtidig som veier, jernbaner og havner utbedres, slik at fremkommeligheten og transportsikkerheten blir bedre.

Dato: 31. mars 2020
Utøvende myndighet: Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet

Forlenget gyldighet av farledsbevis

Gyldighet for farledsbevis forlenges med inntil 6 måneder i de tilfeller der situasjonen med covid-19-pandemien er til hinder for søknad om fornyelse eller gjennomføring av nødvendige seilaser for fornyelse av farledsbevis. Tiltaket bidrar til å sikre tilgang på navigatører med gyldig farledsbevis og følger av en midlertidig forskriftsendring.

Dato: 31. mars 2020
Utøvende myndighet: Samferdselsdepartementet
Departement: Samferdselsdepartementet

Tilbakebetaling og betalingsutsettelse av statlige avgifter for sjøtransporten

Årsavgift (losberedskapsavgift): Utenlandsferger som er tatt ut av rute har fått refundert innbetalt beløp for 2. kvartal 2020. Fartøy som trenger betalingsutsettelse på losberedskapsavgift er gitt 30 dager ekstra betalingsfrist.

Dato: 1. april 2020
Utøvende myndighet: Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet

Forlenge godkjenninger for ISPS-havneanlegg

Eksisterende godkjenninger av ISPS-havneanlegg er forlenget i inntil 12 måneder. ISPS er et regelverk om sikring av skip i internasjonal fart og av havneanlegg som betjener slike skip.

Dato: 1. april 2020
Utøvende myndighet: Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet

Beredskapsplan i tilfelle redusert loskapasitet

Kystverket har utviklet beredskapsplan for å prioritere mellom fartøy, dersom loskapasiteten skulle bli redusert.

Dato: 30. mars 2020
Utøvende myndighet: Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet

Forlenget gyldighet av helseattester for loser og losaspiranter

Helsesertifikater som går ut før 31.12.20 forlenges med inntil seks måneder. Tiltaket reduserer administrative byrder for både Kystverket, loskorpset og helsesektoren og følger av en midlertidig forskriftsendring.

Dato: 30. mars 2020
Utøvende myndighet: Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet

Forlenget gyldighet av lossertifikater

Der Covid-19 er til hinder for at en los får gjennomført minimumskravet om to seilaser, anses sertifikatet likevel som gyldig i inntil 6 måneder etter utløp. Tiltaket bidrar til å sikre tilgang på loser  og følger av en midlertidig forskriftsendring.

Dato: 30. mars 2020
Utøvende myndighet: Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet

Prioritering av inn/ut-losing til havn og reduksjon av kystlosing/transittlosing

Tiltaket gjennomført for å sikre kapasitet i lostjenesten.

Dato: 25. mars 2020
Utøvende myndighet: Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet

Justering av særavtale for loser

Tiltaket gjelder losenes arbeidstid og skal sikre kontinuitet for lostjenesten

Dato: 25. mars 2020
Utøvende myndighet: Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet

Rutine for drift av sjøtrafikksentralene på alternative lokasjoner

Tiltak og prosedyrer etablert for å ivareta smittevern på sjøtrafikksentralene og rutiner etablert for drift av sjøtrafikksentralene på alternative lokasjoner for å sikre kontinuitet for sjøtrafikksentralene.

Dato: 25. mars 2020
Utøvende myndighet: Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet

Unntak fra krav til å anmelde tyveri av kjennemerke ved fysisk oppmøte hos politiet før man kan få nytt utlevert

Begrunnelsen for unntaket er at fysisk oppmøte er vanskelig når politiets publikumstjenester er stengt. Tapsmeldingsskjema skal istedenfor sendes på e-post til Statens vegvesen, som videreformidler til trafikkstasjonen. Innsender skal legge ved kopi av legitimasjon.

Dato: 20 . mars 2020
Utøvende myndighet: Statens vegvesen
Departement: Samferdselsdepartementet

Ny kommunikasjonsmulighet for havner i SafeSeaNet

Kystverket har implementert en ny løsning i den nasjonale meldingsportalen SafeSeaNet Norway som gir havner mulighet til å sende viktige meldinger direkte til skip som planlegger ankomst til havn. Eksempel: informasjon om lovbestemmelser som skal forhindre smittespredning.

Dato: 19 . mars 2020
Utøvende myndighet: Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet

Presisering av adgang til havn

Det er ikke adgang til å nekte fartøy å anløpe havn av folkehelsehensyn. Godstransporten skal gå som før.

Dato: Kontinuerlig
Utøvende myndighet: Kystverket
Departement: Samferdselsdepartementet

Landlovnekt

Flere lokale politidistrikt har besluttet landlovnekt (utenlandske besetningsmedlemmer får ikke gå i land i havner i det aktuelle politidistrikt). Reglene er noe ulikt utformet, men åpner generelt for at lasting og lossing kan gjennomføres.

Dato: 
Utøvende myndighet: Politiet
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Utpekt havn

Helsedirektoratet har i medhold av smittevernlovgivningen utpekt Bergen havn, Tromsø havn og Oslo havn til å ivareta særskilte oppgaver. Havnene kan i beredskapssammenheng benyttes som mottak når det foreligger en alvorlig hendelse. Utpekt havn kan som utgangspunktet ikke avvise skip.

Dato: 
Utøvende myndighet: Helsedirektoratet
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Omfattende tiltakspakke for norsk luftfart

Dato: 19. mars 2020
Departement: Nærings- og fiskeridepartementet/Samferdselsdepartementet 

Midlertidig unntak for legitimasjonskrav ved registrering og eierskifte av kjøretøy

Som følge av at trafikkstasjonene er stengt, gis det dispensasjon fra krav om fysisk oppmøte og identifisering på trafikkstasjon, slik at også personer som ikke besitter elektronisk ID kan legitimere seg ved å sende Statens vegvesen en skriftlig, signert bekreftelse på deres identitet med kopi av legitimasjon ved førstegangsregistrering. Eierskifte godkjennes ved at partene sender Statens vegvesenen skriftlig, signert, bekreftelse på at eierskifte godkjennes. Kopi av legitimasjon skal være vedlagt.

Dato: 19. mars 2020
Utøvende myndighet: Statens vegvesen
Departement: Samferdselsdepartementet

Utsettelse av helseattest for lokførere

Krav om periodisk helseundersøkelse for flere personellgrupper på jernbanen, inkludert sporvei og T-bane, til 20. september 2020. 

Dato: 19. mars 2020
Utøvende myndighet: Statens jernbanetilsyn
Departement: Samferdselsdepartementet

Midlertidig innstilling av tre grensekryssende persontogtilbud

Persontogtilbudene mellom Norge og Sverige på strekningene Oslo-Stockholm (Gardermo- og Kongsvingerbabnen, Trondheim-Storlien (Meråkerbanen) og Narvik-Kiruna (Ofotbanen) er midlertidig innstilt. Mellom Oslo og Stockholm er trafikken innstilt i perioden 17.-29. mars, og  årsaken er lavere bemanning hos togoperatøren SJ. Årsaken til innstillingen på Ofotbanen er en følge av et vedtak fattet av kommuneoverlegen i Norge.  

Dato: 17. mars 2020
Utøvende myndighet: Narvik kommune, Jernbanedirektoratet
Departement: Samferdselsdepartementet

Midlertidig forlengelse av førerrett og førerkort etter utløpsdato

Utløpt førerkort, yrkessjåførkompetanse og utrykningskompetanse kan benyttes i Norge i 6 måneder etter utløpt dato. For førerkortinnehavere over 80 år er perioden på tre måneder. Grunnen er at det kan være vanskelig å skaffe helseattester under koronasituasjonen.

Dato: 17. mars 2020
Utøvende myndighet: Statens vegvesen
Departement: Samferdselsdepartementet

Innlevering av skilt ved avregistrering av kjøretøy

Etablere ordning med skiltluker/-kasser på trafikkstasjoner for innlevering av skilter ved avregistrering av kjøretøy (relevant for næringsvirksomhet (typisk drosjer).

Dato: 17. mars 2020
Utøvende myndighet: Statens vegvesen
Departement: Samferdselsdepartementet

Fylkeskommunene kan gi fritak for driveplikten for drosje

Samferdselsdepartementet har delegert myndigheten til å gi fritak for driveplikten for drosje til fylkeskommunene. Grunnen er at etterspørselen etter drosje har gått kraftig ned, og har noen steder falt helt bort. Sjåfører permitteres. Det er vanskelig å opprettholde driften 24 timer i døgnet med sviktende omsetning. Fylkeskommunene får derfor myndighet til å gi fritak for driveplikten – men må vurdere det totale transporttilbudet.

Dato: 17. mars 2020
Utøvende myndighet: Fylkeskommunene
Departement: Samferdselsdepartementet

Endret rutetilbud for tog

Etter dialog mellom Jernbanedirektoratet og togoperatørene Vy, Go-Ahead og Flytoget ble rutetilbudet etter koronautbruddet i mars endret litt som følge av redusert tilgang på ombordpersonell. Det ble lagt vekt på å opprettholde et akseptabel togtilbud til pendlere som har samfunnskritiske funksjoner, mens reisebehov i fritidssammenheng er nedprioritert. Nå er togtilbudet innenlands i ferd med å normaliseres

Dato: 17. mars 2020 (oppdatert 2. juli 2020)
Utøvende myndighet: Jernbanedirektoratet
Departement: Samferdselsdepartementet

Statens vegvesen bistår politi og tollvesenet

Statens vegvesen bistår politi og tollvesenet ved grenseovergangene for å sikre varetransporten, samtidig som uønsket trafikk stanses og snus.

Dato: 16. mars 2020
Utøvende myndighet: Statens vegvesen
Departement: Samferdselsdepartementet

Utsatt frist for kontrollverksteder

Kontrollverksteder av periodisk kontroll får utsatt frist for kalibrering av måleinstrumenter som skulle vært gjennomført i mars og april.

Dato: 16. mars 2020
Utøvende myndighet: Statens vegvesen
Departement: Samferdselsdepartementet

Ikke manuell billettering på riks- og fylkesveiferjene

Beslutning om at det ikke skal gjennomføres manuell billettering på riks- og fylkesveiferjene.

Dato: 15. mars (riksveiferjer) og 19. mars (fylkesveiferjer)
Utøvende myndighet: Statens vegvesen (riksveiferjer) og fylkeskommuner (fylkesveiferjer)
Departement: Samferdselsdepartementet

Fritak fra krav om bruk av alkolås på buss

Dato: 13. mars 2020
Utøvende myndighet: Statens vegvesen
Departement: Samferdselsdepartementet

Dispensasjon fra løyvekrav slik at helseforetakene kan transportere pasienter

Dato: 13. mars 2020
Departement: Samferdselsdepartementet

 

Mal for evaluering av covid-19-håndteringen

DSB har utarbeidet en mal med råd til virksomheter som skal evaluere håndteringen av covid-19. Malen fremhever temaer og problemstillinger vi mener er viktig å belyse.

Dato: 12. juni
Utøvende myndighet: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Liste over kritiske samfunnsfunksjoner fastsatt

Dato: 16. mars (sist oppdatert 28. mai)
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret

Regjeringen sanksjonerte 29. april 2020 Stortingets vedtak 28. april 2020 til midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19.

Dato: 29. april 
Departement: Forsvarsdepartementet

Innrykk til førstegangstjeneste i april

For at Forsvaret skal kunne løse sine oppdrag, gjennomføres inntak til førstegangstjeneste og rekruttskole etter påske som planlagt, men med nødvendige tiltak for å ivareta smittevern.

Dato: 1.  april
Departement: Forsvarsdepartementet

Endrede rammer for gjennomføring av 8. mai

Frigjøringen 8. mai 1945 er en av de største begivenhetene i Norges historie. I år markerer vi 75 år i frihet. De siste veteranene fra andre verdenskrig er i ferd med å gå ut av tiden, og vi hadde planlagt å hedre disse på 8. mai sammen med tidsvitner fra krigen. Slik kan det dessverre ikke bli i år på grunn av koronaviruset. For å begrense faren for smittespredning, vil programmet på Akershus festning i år kun bestå av bekransning, flaggheis og salutt. Det inviteres ikke gjester eller publikum. Regjeringens representanter vil i år ikke delta på eventuelle lokale markeringer rundt om i landet.

Dato: 1.  april
Departement: Forsvarsdepartementet

Ny forskrift om Forsvarets operative virksomhet under koronaepidemien

Regjeringen fastsatte 27. mars en midlertidig forskrift som skal bidra til å at sikre at Forsvarets operative evne, beredskap og styrkeproduksjon opprettholdes gjennom koronaepidemien. Forskriften vil sørge for at Forsvaret har bevegelsesfriheten de trenger for å løse oppdragene sine, også under koronakrisen. Det betyr for eksempel at kommuner eller andre ikke kan pålegge forsvarets personell å følge lokale karantenebestemmelser. 

Dato: 27. mars
Departement: Forsvarsdepartementet

Økte bevilgninger for å styrke beredskapen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til politiet, Sivil klareringsmyndighet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og frivillige organisasjoner samt å styrke Svalbardbudsjettet.

Dato: 27. mars
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven ved rekvisisjon av fast eiendom

Dato: 26. mars
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

DSBs tilsyn reduseres

Dato: 25. mars
Utøvende myndighet: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Ny forskrift for hvordan sivile myndigheter kan be Forsvaret om bistand

Forskrift for hvordan offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører kan be om bistand fra Forsvaret i forbindelse med koronapandemien.

Dato: 20. mars
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Kraftforsyningen og koronaviruset

Aktørene i kraftforsyningen og NVE gjennomfører målrettede tiltak for å begrense smitte og skjerme kritisk personell. Driften går tilnærmet som normalt, men det gjøres tilpasninger for å ta høyde for at situasjonen kan utvikle seg. Det samme gjelder for beredskapen innen varsling av flom og skred.

Dato: 17. mars
Utøvende myndighet: Norges vassdrags- og energidirektorat
Departement: Olje- og energidepartementet

DSB stopper kursvirksomheten

DSB har besluttet å stoppe all kursvirksomhet inntil videre. Dette gjelder Norsk utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB) og Norges brannskole (NBSK).

Dato: 16. mars
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Varsel om IKT-sikkerhet i forbindelse med koronaviruset

Nasjonalt cybersikkerhetssenter har utarbeidet varsel om Corona-situasjonen og IKT-sikkerhet. Varselet vil bli oppdatert fortløpende og ved behov. 

Dato: 13. mars
Utøvende myndighet: Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Aksept av utsettelse av kurs for elektrovirksomheter, kraft- og nettselskaper

Dato: 13. mars
Utøvende myndighet: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

Sivilforsvaret stanser øvelser og opplæring

Dato: 12. mars 
Utøvende myndighet: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet

 

Lettelse i innreiserestriksjoner for arbeidsinnvandrere og studenter

Dato: 25. juni

Nye veiledere med trafikklysmodell: Barnehager og skoler kan lette på smitteverntiltak

Dato: 28. mai
Utøvende myndighet: Utdanningsdirektoratet, skoleeiere
Departement: Kunnskapsdepartementet

Alle ansatte i skoler og barnehager er nøkkelpersonell med kritisk samfunnsfunksjon

Dato: 20. mai
Utøvende myndighet: Skoleeiere
Departement: Kunnskapsdepartementet

Endringer i studielån og stipend under koronasituasjonen

Dato: 15. mai
Utøvende myndighet: Lånekassen
Departement: Kunnskapsdepartementet

5000 nye studieplasser ved fagskoler, høgskoler og universitet

Dato: 12. mai
Utøvende myndighet: Universiteter, høgskoler og fagskoler
Departement: Kunnskapsdepartementet

Styrker digital undervising med 140 millionar kroner

Dato: 12. mai
Utøvende myndighet: Utdanningsdirektoratet, kommunene
Departement: Kunnskapsdepartementet


Skolene åpner for alle elever fra 11. mai

Dato: 07. mai
Utøvende myndighet: Utdanningsdirektoratet, kommunene og fylkeskommunene
Departement: Kunnskapsdepartementet


Midlertidige unntak knyttet til fag- og svenneprøver og eksamen

Dato: 07. mai
Utøvende myndighet: Utdanningsdirektoratet, fylkeskommunene
Departement: Kunnskapsdepartementet


Korona-veiledere for skolene klare

Dato: 20. april
Utøvende myndighet: Utdanningsdirektoratet, kommunene 
Departement: Kunnskapsdepartementet


Korona-veileder for barnehager er klar

Dato: 15. april
Utøvende myndighet: Utdanningsdirektoratet, kommunene 
Departement: Kunnskapsdepartementet


Styrker korona-informasjonen til innvandrergrupper

Dato: 03. april
Utøvende myndighet: IMDi
Departement: Kunnskapsdepartementet


1 milliard til barnehager og SFO for å dekke tapt foreldrebetaling

Dato: 03. april
Utøvende myndighet: Komunene
Departement: Kunnskapsdepartementet


3 millioner til dugnadsarbeid som styrker hjemmeundervisningen

Dato: 03. april
Utøvende myndighet: Utdanningsdirektoratet 
Departement: Kunnskapsdepartementet


Flere utdanningstilbud til permitterte og arbeidsledige

Dato: 03. april
Utøvende myndighet: Diku, Kompetanse Norge, universiteter og høyskoler
Departement: Kunnskapsdepartementet


1 milliard kroner til stipend for studenter som mister inntekt

Dato: 03. april
Utøvende myndighet: Lånekassen
Departement: Kunnskapsdepartementet

Tilskudd til innkjøp av nye læremidler

Dato: 02. april
Utøvende myndighet: Utdanningsdirektoratet 
Departement: Kunnskapsdepartementet

Vil ha påskeåpne barnehager og skoler

Dato: 02. april
Utøvende myndighet: kommunene
Departement: Kunnskapsdepartementet

Gir 500 000 i ekstratilskudd til Seniornett Norge

Dato: 31. mars
Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nye økonomiske tiltak for studenter under koronakrisen

Dato: 26. mars
Utøvende myndighet: Lånekassen
Departement: Kunnskapsdepartementet

Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst

Dato: 26. mars
Utøvende myndighet: Fylkeskommuner og kommuner
Departement: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen utvider søknadsfristen for lån og stipend hos Lånekassen

Dato: 20. mars
Utøvende myndighet: Lånekassen
Departement: Kunnskapsdepartementet

Forskningsrådet utsetter fristen for å søke forskerprosjekter med to uker

Dato: 20. mars
Utøvende myndighet: Forskningsrådet
Departement: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen endrer reglene for praksis i høyere utdanning

Dato: 18. mars
Utøvende myndighet: Universitetene og høyskolene
Departement: Kunnskapsdepartementet

Ber studenter i medisin og helsefag melde seg til tjeneste, studiestøtte vil ikke påvirkes

Dato: 15. mars
Departement: Kunnskapsdepartementet/ Helse- og omsorgsdepartementet

Etablert knutepunkt for samordning mellom universiteter/høyskoler og helsetjenestene (sykehus og kommuner)

Dato: 14. mars
Utøvende myndighet: Universitets- og høgskolerådet (UHR) /Helse Vest/KS
Departement: Kunnskapsdepartementet/Helse- og omsorgsdepartementet

NOKUT er definert som kontaktpunkt for fagskoler og fagskolestudenter

Dato: 13. mars
Utøvende myndighet: Kunnskapsdepartementet/NOKUT
Departement: Kunnskapsdepartementet

Stenging av barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner

Dato: 12. mars
Utøvende myndighet: Helsedirektoratet
Departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Fraværsgrensen er endret som følge av koronaviruset

Dato: 4. mars
Departement: Kunnskapsdepartementet

52 millionar kroner ekstra til kyrkjebygg

Dato: 29. mai
Departement: Barne- og familiedepartementet

Gravferd er en samfunnsviktig funksjon

Dato: 20. mars
Departement: Barne- og familiedepartementet

Forlenget frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn årsmelding og regnskap for 2019

Dato: 16. mars
Departement: Barne- og familiedepartementet

Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet fra 14. mars

Dato: 3. april
Departement: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet fra 14. mars som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Årsaken er økningen i utbredelsen av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende. Reiserådet gjelder inntil videre.

Utenriksdepartementet trapper opp støtten til internasjonal koronaforskning

Intens innsats for å hjelpe nordmenn på reise hjem til Norge

Dato: 1. april
Departement: Utenriksdepartementet

Norges ambassader rundt om i verden og Utenriksdepartementet jobber på spreng døgnet rundt med å bistå flest mulig nordmenn på reise i utlandet med å komme hjem til Norge.

Regjeringen samarbeider med flyselskapene om hjemreise 

Dato: 17. mars
Departement: Utenriksdepartementet

- Regjeringen ønsker sterkt å bidra til at nordmenn på reise kommer seg trygt hjem til Norge. Derfor arbeider vi tett sammen med SAS, Norwegian og Widerøe om å bistå norske borgere som er på reise i utlandet tilbake til Norge, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Nordisk samarbeid for å hjelpe nordiske statsborgere

Dato: 17. mars
Departement: Utenriksdepartementet

- Mine nordiske kolleger og jeg er enige om å samarbeide tett for å hjelpe nordiske statsborgere. Vi har hatt nær kontakt om arbeidet for å få våre borgere trygt hjem, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Styrket kapasitet i UDs operative senter 

Mange nordmenn på reise opplever nå å være i en vanskelig situasjon. UDs operative senter er oppbemannet og tar imot om lag 1500 henvendelser i døgnet, både fra reisende og fra pårørende hjemme. Våre ansatte jobber i skift døgnet rundt. Sammen med våre utenriksstasjoner gjør vi alt vi kan for å bistå.

Nordmenn i utlandet som har behov for akutt eller særskilt assistanse kan kontakte nærmeste ambassade eller UDs publikumstelefon +47 23 95 23 95.

Dato: 17. mars
Oppdatert: 23. mars
Departement: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land

Dato: 14. mars
Departement: Utenriksdepartementet

 

 

 

Til toppen