Koronasituasjonen: Spørsmål og svar om ferieregler

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Kan arbeidsgiver tvinge deg til å ta ferie på tidspunkter du ikke vil? Er du sikret at feriepengene kommer på konto? Hva har du krav på?

Her finner du informasjon og vanlige spørsmål om ferieavvikling og feriepenger og hva du har krav på i ferien.

Om fastsetting og avvikling av ferie

 • Utgangspunktet er at det er arbeidsgiver som fastsetter når ferie skal avvikles. Arbeidstaker kan likevel kreve tre uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september, men arbeidsgiver fastsetter det nærmere tidspunktet. Arbeidstaker kan dessuten kreve at restferien gis samlet. Dersom både arbeidstaker og arbeidsgiver ønsker det, er det mulig å legge ferien når som helst i løpet av året, og også senere på året enn vanlig.

 • Ferieloven åpner for at arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale å overføre to uker (halvparten) av den lovfestede ferien til neste år. Da vil også utbetalingen av feriepenger forskyves til da.

 • All ferie som - uansett grunn - ikke er avviklet ved årets slutt eller ikke er avtalt overført, skal overføres til neste år. Arbeidstaker "mister" med andre ord ikke ferie som ikke har blitt avviklet.  

 • Arbeidsgiver kan endre fastsatt ferie dersom det er nødvendig på grunn av «uforutsette hendinger» som vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes en stedfortreder. Covid-19-situasjonen vil kunne føre til at det oppstår uforutsette hendelser som gjør at fastsatt ferie kan endres. Dersom ferien blir endret, kan arbeidstaker kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følge av dette. Reglene om endring av fastsatt ferie kan fravikes i tariffavtale eller annen avtale.

 • Arbeidstaker kan ikke kreve å få endret tidspunkt for ferie som allerede er fastsatt, men kan inngå avtale med arbeidsgiver om dette.

 • En arbeidstaker som blir syk før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere på året. Dersom arbeidstaker blir syk i løpet av ferien kan arbeidstaker kreve at de dagene som han eller hun har vært syk gis som ny ferie senere på året. I begge tilfellene er det er vilkår at arbeidstaker har vært "helt arbeidsufør", og kravet om utsatt/ny ferie må dokumenteres med legeerklæring.

I ferieloven heter det at arbeidstaker skal underrettes om ferien tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar til. Gjelder denne regelen i år også?

Selv om utgangspunktet er at arbeidstaker skal underrettes om ferien minst to måneder før den tar til, åpner ferieloven for at arbeidsgiver kan fastsette ferie med kortere frist dersom det foreligger «særlige grunner». Driftsmessige utfordringer som følge av covid-19-situasjonen kan etter omstendighetene være en særlig grunn som gjør det mulig med en kortere varslingsfrist. Reglene om frist for underretning kan fravikes i tariffavtale eller annen avtale.

Om feriepenger

 • Etter ferieloven har arbeidstaker rett til feriepenger med 10,2 prosent av utbetalt lønn/arbeidsvederlag. For arbeidstaker over 60 år med rett til ekstraferie er prosentsatsen 12,5.

 • Feriepengene for ferien i 2021 er opptjent i 2020.

 • Ferielovens utgangspunkt er at feriepengene skal utbetales når ferien avvikles. Dersom ferien deles, skal feriepengeutbetalingen normalt deles tilsvarende. Mange arbeidsgivere utbetaler likevel feriepenger samlet én gang i året (oftest i juni) med samtidig lønnstrekk, uavhengig av når ferien faktisk avvikles.

 • Arbeidstaker kan ikke kreve å få utbetalt feriepenger istedenfor å avvikle ferie, og det kan heller ikke inngås avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om dette.

Hvem har rett til feriepenger?

 • arbeidstakere
 • vernepliktige
 • sjøfolk
 • fiskere som lignes som arbeidstakere.

Er det en regel om at feriepenger skal settes av på egen konto?

Nei, det er ingen regler om at arbeidsgiver må sette av feriepengene på en egen konto. Det ligger imidlertid som en klar forutsetning i regelverket at arbeidsgiver må kunne utbetale feriepengene når arbeidstakerne skal avvikle ferie.  

Feriepenger er penger som du har tjent opp i fjor og som utbetales i år. Dersom bedriften din har problemer med å betale ut feriepengene, kan den søke lån gjennom den statlige garantiordningen for lån fra finansforetak. Der garanterer staten for 90 prosent av lånebeløpet, og bedriftene vil kunne få lånt midler til å dekke feriepengene. 

Er det aktuelt å endre kompensasjonsordningene for bedrifter som har problemer med å betale ut feriepenger?

Nei, eksisterende ordninger utvides ikke og det er heller ikke planer om å lage nye ordninger. I den statlige garantiordningen for lån fra finansforetak garanterer staten for 90 prosent av lånebeløpet, til hjelp for virksomheter med betalingsproblemer.

Dersom bedrifter, som søker og får innvilget et statsgarantert lån for å dekke feriepenger, mot formodning, skulle unnlate å betale ut feriepenger til sine ansatte, vil arbeidstakerne kunne begjære virksomheten konkurs, og dermed få dekket sine feriepengekrav gjennom lønnsgarantiordningen.

Får man dagpenger når man har ferie?

Nei, du har som hovedregel ikke rett til dagpenger de dagene du har ferie, fordi det er et krav at du skal være reell arbeidssøker når du mottar dagpenger.

Dersom du har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker, har du rett til ferie i inntil fire uker med dagpenger.

For mer informasjon om ferie og feriepenger

Se også Arbeidstilsynets temaside om ferie (arbeidstilsynet.no) og Navs spørsmål og svar om ferie og feriepenger (nav.no)

Ferieloven

Ferieloven finner du på Lovdata: Lov om ferie (lovdata.no)