Innreise til Norge og koronavirus - spørsmål og svar

For å begrense risikoen for importsmitte har regjeringen strammet inn på utlendingers adgang til innreise til Norge (trådde i kraft 29. januar). I utgangspunktet vil kun utlendinger som er folkeregistrerte som bosatte i Norge få anledning til å reise inn i Norge. Dette gjelder også EØS-borgere.

Du kan også lese mer om hvordan koronasituasjonen påvirker innreise og utreise til Norge på UDIs nettsider

Spørsmål og svar om innreise til Norge etter 29. januar

Norge har innført de strengeste innreisereglene siden mars 2020. Som hovedregel kan kun utlendinger som er folkeregistrert som bosatt i Norge reise inn til Norge, i tillegg til alle norske borgere (uansett hvor de er bosatt). 

Disse kan ikke reise inn til Norge nå (gjelder borgere for alle land, også borgere fra EU/EØS og nordiske borgere): 

 • turister
 • familiemedlemmer som ikke er listet i punktet Unntak: nære familiemedlemmer
 • kjæreste eller forlovede
 • borgere fra EU/EØS (inkludert nordiske borgere) som skal arbeide eller studere i Norge, og som ikke faller inn under noen av unntakene under
 • personer som har fått en oppholdstillatelse for å arbeide eller studere i Norge og som ikke allerede er bosatt her
 • forretningsreisende
 • utlending som har fått Schengen-visum, men som ikke faller inn under noen av unntakene under
 • personer som har fritidseiendom i Norge, men ikke er bosatt her

Her får du en oppsummering av alle unntakene: 

Liste over unntakene:

 • utlendinger som er bosatt i Norge
 • utlendinger som har fått familieinnvandringstillatelse
 • utlendinger som skal besøke eller bo sammen med nære familiemedlemmer i Norge
 • utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn
 • utlendinger som har særlige grunner som tilsier at personen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn
 • asylsøkere og overføringsflyktninger
 • enkelte yrkesgrupper
  • journalister
  • sjømenn og luftfartspersonell
  • gods- og persontransport
  • diplomater og militært personell
  • samer under utøving av reindrift
  • forskere og besetningsmedlemmer på havforskningstokt
 • utlendinger invitert av norske myndigheter og ansatte i internasjonale organisasjoner
 • utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge (både i internasjonal lufthavntransitt og innad i Schengen)
 • utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner
 • helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten
 • utlendinger som er fastboende på Svalbard, eller som har behov for å reise gjennom det norske fastlandet på vei til eller fra arbeid eller bosted på Svalbard

Obligatorisk testing, reiseregistrering, karantene, og karantehotell vil fortsett gjelde for de som er unntatt innreiserestriksjonene.  

 

Det gjøres unntak for noen grupper.
Bl.a. har følgende grupper adgang til innreise:

 • Utlendinger som er folkeregistrert som bosatt i Norge
 • Dersom særlige grunner tilsier at utlendingen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn
 • Utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn
 • Nære familiemedlemmer til personer som er bosatt i Norge, det vil si ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige barn eller stebarn, foreldre eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn
 • Journalister og annet personell på oppdrag for utenlandsk medieinstitusjon
 • Utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge (både i internasjonal lufthavntransitt og innad i Schengen)
 • Sjømenn og personell innen luftfart
 • Utlendinger som gjennomfører gods- og persontransport
 • Utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner
 • Helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten
 • Barn og elever som pendler fra Sverige eller Finland til barnehage, grunnskole eller videregående skole, og personer som skal foreta nødvendig transport mellom hjemmet og barnehagen eller skolen
 • Arbeidsreisende som har fått godkjent innreise etter en søknadsordning som utarbeides av NFD. Dette er en svært snever søknadsbasert ordning for at arbeidsgivere skal kunne få inn strengt nødvendig arbeidskraft. 
 • Dagpendlere fra Sverige og Finland kan komme på jobb i Norge under et strengt test- og kontrollregime. Les mer.

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg, herunder apotek og renhold
 • Redningstjeneste
 • Digital sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester

Se liste over kritiske samfunnsfunksjoner.

Ja. Norske statsborgere kan reise inn til Norge.

Obligatorisk testing, reiseregistrering, karantene og karantehotell vil fortsett gjelde for de som er unntatt innreiserestriksjonene.  

Innstramningene i innreiserestriksjonene fra 29. januar 2021 videreføres inntil videre, i hvert fall til og med 24. mai.

Endringene er en følge av dagens smittesituasjon med utbrudd av muterte virusvarianter, og er ment som et midlertidig tiltak for å få kontroll på smittesituasjonen. 

Gjennomgått covid-19 er ikke et eget unntak fra innreiserestriksjonene i forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. Utlendinger som har gjennomgått covid-19 og har dokumentasjon på det er imidlertid unntatt kravet om negativ test tatt 24 timer før avreise til Norge.

 

Spørsmål og svar for deg som er unntatt innreiserestriksjonene og kan reise inn til Norge

Ja. Fra mandag 18. januar ble det innført obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt.  Dette gjelder også norske statsborgere, og fra 19. april skal også barn under 12 år testes.

Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan forlate landet frivillig eller bli straffes med bøter.

Kravet om obligatorisk test kommer i tillegg til ordningene vi allerede har etablert med krav om innreiseregistrering og karanteneplikt.

Utenlandske reisende må i tillegg vise negativ test for SARS-CoV-2. Den skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før innreise til Norge.

Fra 1. april gjelder dette også for norske statsborgere og utlendinger som er bosatt i Norge. Testen skal da være tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst til Norge. For personer som ankommer med fly, kan testen være tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreise.

Kravet om attest på negativ test gjelder ikke hvis det har vært umulig eller uforholdsmessig krevende å fremskaffe slik attest.

Ja. For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere.

Etter fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen. 

Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.

Hovedregelen er at alle som kommer til Norge skal i innreisekarantene, men det er enkelte unntak fra innreisekarantene, både for personer i forbindelse med visse typer arbeid og for personer som ikke er på arbeidsreise. Det gjelder blant andre de som skal ha samvær med barn, besøke nærstående som er alvorlig syk, delta i begravelse til nærstående, eller gjøre strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn på eiendom i Sverige og Finland.

Personer som er i innreisekarantene, enten det er på karantenehotell eller i private hjem, kan kun oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre. Man kan ikke dra på jobb, på skole eller i barnehage, og man kan ikke bruke offentlig transport. Dette gjelder uansett om man er bosatt eller ikke i Norge.

Ja. Som hovedregel skal alle innreisende på karantenehotell, med noen få unntak. Innreisekarantenen skal gjennomføres på et karantenehotell der du ankommer Norge. Personer som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og som kan dokumentere at arbeidsgiver stiller et egnet oppholdssted til disposisjon er unntatt plikten til å bo på karantenehotell. Arbeidsgiver må få oppholdsstedet godkjent på forhånd. Se mer informasjon i neste punkt.

Studenter som bare har oppholdt seg innenfor EØS/Schengen de siste 10 dagene, og er folkeregistrert som bosatt i Norge, trenger ikke å gjennomføre karantenen på karantenehotell. Denne gruppen er unntatt fra karantenehotell fordi de anses å ha vært på en nødvendig reise. Studenter i andre nordiske land som før studiene var bosatt i Norge, er også unntatt kravet om karantenehotell selv om de er registrert bosatt i studielandet. 

Nye regler som trer i kraft 9. mai klokka 12 gjør at flere må på karantenehotell: 

Studenter som har oppholdt seg i land utenfor EØS/Schengen i løpet av de siste 10 dagene, må på karantenehotell selv om de er folkeregistrerte som bosatte i Norge. Det er noen få unntak, for eksempel hvis sterke velferdshensyn gjør at de ikke kan være på karantenehotell. De nye reglene som blir innført, gjør at flere må på karantenehotell. Det gjelder både studenter og de som har vært på arbeidsreise.

Regjeringen har besluttet at reisende som har vært i Storbritannia med virkning fra klokken 12:00 torsdag 13. mai skal ha de samme karantenereglene som reisende fra EØS/Schengen, og ikke falle innunder reglene for andre land utenfor EØS/Schengen.  Les mer.

Nye regler som trer i kraft 9. mai klokka 12 gjør at flere må på karantenehotell: 

Studenter som har oppholdt seg utenfor EØS/Schengen-området de 10 siste dagene, må på karantenehotell. Det er noen få unntak, som for eksempel hvis sterke velferdshensyn gjør at de ikke kan være på karantenehotell. Studenter som bare har oppholdt seg innenfor EØS/Schengen-området de siste ti dagene, er unntatt fra karantenehotell. 

Nei, det gjør du ikke, men lettelser i innreiseregelverket vil bli vurdert når vi har på plass et sikkert system for å kontrollere dokumentasjon på vaksinasjon og immunitet.

Selv om personer i smittekarantene i utgangspunktet har en høyere risiko for å utvikle sykdom enn personer i innreisekarantene, er det ved innreise større risiko for introduksjon av nye virusvarianter, som kan ha betydning for effekten av vaksiner og utviklingen av epidemien.

For å redusere risikoen for importsmitte og at nye virusvarianter får fotfeste i Norge, er det derfor viktig å ha god kontroll på innreisende. Det er dessverre også noen som benytter seg av falske attester, eller attester som er krevende å sjekke om er ekte eller ikke.

 

Nødvendig reise for personer som er bosatte i Norge:

De som er bosatte eller har fast bopel i Norge er kun unntatt fra plikten til opphold på karantenehotell dersom reisen er nødvendig. Med «nødvendig» reise menes arbeidsreiser, reiser fra studier i utlandet og andre reiser som er begrunnet i sterke velferdshensyn. Dersom det ikke kan dokumenteres at reisen er nødvendig må den innreisende oppholde seg på karantenehotell hele karantenetiden, eller inntil det kan dokumenteres negativt testresultat ved PCR-test tatt tidligst syv døgn etter ankomst.

Nødvendige arbeidsreiser:

For at arbeidsreisen kan anses som nødvendig må det kunne fremlegges en bekreftelse på dette fra arbeidsgiver. For selvstendig næringsdrivende må det fremlegges bekreftelse fra oppdragsgiver. En bekreftelse fra landslaget, klubb eller lignende anses som tilstrekkelig dokumentasjon for toppidrettsutøvere som har vært på reise i forbindelse med sin idrett.

Reiser til og fra Norge regnes som nødvendig for personer som er bosatt i Norge, men som arbeider midlertidig i utlandet. Det samme gjelder for deres medfølgende husstandsmedlemmer. Dette vil for eksempel omfatte utstasjonerte utenrikstjenestemenn og forsvarsansatte som er beordret til tjeneste i internasjonal operasjon. Reiser til og fra Norge vil på samme måte anses som nødvendig for studenter som er bosatt i Norge, men som studerer i utlandet, og deres husstandsmedlemmer. Med husstandsmedlemmer menes ektefeller, samboere og barn. Kravet om at personene må være bosatt i Norge, gjelder også for husstandsmedlemmene, men det er etter denne bestemmelsen ikke et vilkår at husstandsmedlemmene reiser sammen med hovedpersonen. Husstandsmedlemmer til personer utsendt av norsk utenrikstjeneste anses som bosatt i Norge uavhengig av deres opphold i utlandet.

For personer som mer enn én gang i løpet av en periode på 15 dager ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt, som reiser mellom arbeidssted og bosted, stilles det ikke krav om at det kan dokumenteres at reisen var nødvendig. Disse kan gjennomføre karantenen i sin bolig eller på et annet egnet oppholdssted. Dersom personen eier eller leier bolig i Norge, men ikke er folkeregistrert i Norge, stilles det krav om at karantenen kan gjennomføres i en egen boenhet med soverom, bad og kjøkken. 

Nødvendige studiereiser:

Norske studenter i utlandet: Reiser til og fra Norge vil på samme måte som for arbeidsreiser anses som nødvendig for studenter som er bosatt i Norge, men som studerer i utlandet og deres husstandsmedlemmer. Kravet om at personene må være bosatt i Norge, gjelder også for husstandsmedlemmene.

Dokumentasjon: Dette kan dokumenteres ved studiebevis fra utenlandsk studiested.

Studiereiser ut av Norge for studenter ved norske studiesteder vurderes på samme måte som arbeidsreiser og kan anses som nødvendig dersom det bekreftes av studiestedet. 

Utenlandske studenter bosatt i Norge: Her gjelder kun unntaket fra opphold på karantenehotell dersom det foreligger sterke velferdshensyn, se beskrivelse under.

Reiser som er nødvendig av sterke velferdshensyn:

Sterke velferdshensyn vil eksempelvis være eget barns fødsel, besøk til nærstående som er alvorlig syk eller døende, eller deltakelse i begravelse eller bisettelse til nærstående. Et annet eksempel kan være reiser til utlandet for å motta nødvendig medisinsk behandling. Besøk til ektefelle, kjæreste eller andre nære relasjoner som ikke er alvorlig syk anses ikke som sterke velferdshensyn i denne sammenheng.

Dokumentasjon: For å dokumentere at det foreligger sterke velferdshensyn, kan det f.eks. benyttes en legeerklæring el. I de tilfellene der det ikke er mulig å få annen dokumentasjon, kan dokumentasjonskravet oppfylles ved en egenerklæring fra den reisende.

Ja, det må du: Fra 9 mai klokka 12 må alle reisende fra Iand utenfor EØS/Schengen-området, med noen svært få unntak, tilbringe innreisekarantenen på karantenehotell. Pålegget gjelder selv om reisen var en nødvendig reise.

Som hovedregel skal innreisekarantenen gjennomføres på et karantenehotell der du ankommer Norge. Personer som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og som kan dokumentere at arbeidsgiver stiller et egnet oppholdssted til disposisjon har ikke plikt til å bo på karantenehotell. Oppholdsstedet må arbeidsgiver få godkjent på forhånd. Det må være mulig å unngå nærkontakt med andre, oppholdssteder må ha enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering.

Kommunene skal tilby et kostnadsfritt oppholdssted for de som blir smittet og må i isolasjon, når det ikke er smittevernfaglig forsvarlig å være i hjemmet. Dette gjelder også for de som er i innreisekarantene på karantenehotell.

Det er viktig at kommunen raskt vurderer om smittede kan være på karantenehotellet eller om de bør flyttes.

 

Ja, personer i innreisekarantene skal oppholde seg på karantenehotell på første ankomststed. Det betyr at en ikke kan reise videre fra f.eks. Oslo lufthavn før karantenen er gjennomført.

 

Personer som er på hotellet må betale en egenandel for oppholdet.

Egenandelen for arbeids- og oppdragsgiver for arbeidstakers- og oppdragstakers opphold er 500 kroner per døgn. Privatpersoner som oppholder seg i karantenehotell i karantenetiden skal betale en egenandel på 500 kroner per døgn. Barn under 10 år som bor på rom med foresatte, skal ikke betale egenandel. For barn i alderen 10 til 18 år er egenandelen 250 kroner per døgn.

Nei. Ved ankomst Norge informerer politiet om plikten til å oppholde seg på karantenehotell og, i samarbeid med kommunen, orienterer om hvilket hotell man skal reise til.

Det vil variere fra sted til sted. Noen kommuner organiserer transport, andre ikke. Man kan bruke offentlig transport fra flyplass, havn eller grenseovergang til hotellet. Smittevernreglene skal følges.

Informasjon om karantenehotellets egne smittevernregler gis ved ankomst. Følg disse, i tillegg til å følge de generelle rådene om å holde avstand/bruke munnbind og å være nøye med å vaske hendene. Du skal unngå steder der det er vanskelig å holde avstand. Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.

Ja, du isoleres ikke på hotellet. Du kan oppholde deg utenfor hotellet så fremst du unngår nærkontakt med andre enn dem du eventuelt bor sammen med. Du kan gå på tur og bevege deg der det er lite mennesker.  Dersom man ikke har andre alternativer, kan man gå på butikk og apotek, så lenge smittevernreglene følges. Men du kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, eller på skole eller i barnehage. Det er heller ikke tillatt å bruke offentlig transport annet enn fra innreisepunktet og til karantenehotellet. 

Egenandelen for oppholdet dekker hele standardbetalingen for et hotellopphold, også maten.