Innreise til Norge og koronavirus - spørsmål og svar

For å begrense importsmitte, skal vi fortsatt ha innreiserestriksjoner. Nå gir smittesituasjonen imidlertid rom for enkelte lettelser.

Du kan også lese mer om hvordan koronasituasjonen påvirker innreise og utreise til Norge på UDIs nettsider.

Generelle spørsmål og svar om innreise til Norge

 • utlendinger som er bosatt i Norge
 • utlendinger som er bosatt i et «grønt» land eller område i EØS-/Schengenområdet eller Storbritannia, dvs. et land eller område som ikke er omfattet av karanteneplikt etter covid-19-forskriften § 4 første ledd bokstav a, jf. forskriftens vedlegg A
 • utlendinger som er fullvaksinert eller som har gjennomgått covid-19 de siste 6 månedene, og som kan dokumentere dette med et koronasertifikat med en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter.
 • utlendinger som skal besøke eller bo sammen med nære familiemedlemmer i Norge: 
  • utlendinger som har fått familieinnvandringstillatelse
  • familiemedlem til EØS-borger eller EØS-borger med tilsvarende familietilknytning til norsk borger, som skal bosette seg i Norge.
  • utlendinger som har en av følgende familierelasjoner til en person bosatt i Norge: ektefelle, registrert partner eller samboer, mindreårige barn eller stebarn og foreldre eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn.
  • utlendinger som er bosatt i EØS-området eller Storbritannia, med følgende relasjon til person bosatt i Norge: Voksne barn og stebarn og foreldre og steforeldre til voksne barn/stebarn, besteforeldre, stebesteforeldre, barnebarn og stebarnebarn, kjærester og kjærestens mindreårige barn (via en søknadsbasert ordning for forhåndssamtykke til kjærestebesøk)
  • utlendinger bosatt i utvalgte tredjeland som FHI har vurdert, og som har følgende relasjon til en person bosatt i Norge: Voksne barn og stebarn og foreldre og steforeldre til voksne barn/stebarn, besteforeldre, stebesteforeldre, barnebarn og stebarnebarn, kjærester over 18 år og kjæresters mindreårige barn (via en søknadsbasert ordning for forhåndssamtykke til kjærestebesøk). Kjæresteforholdet må ha vart i minimum ni måneder og partene må ha møtt hverandre fysisk tidligere.
 • utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn
 • utlendinger som har særlige grunner som tilsier at personen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn
 • asylsøkere og overføringsflyktninger
 • enkelte yrkesgrupper. Journalister, sjømenn og luftfartspersonell, gods, og persontransport, diplomater og militært personell, samer under utøving av reindrift, forskere og besetningsmedlemmer på havforskningstokt.
 • utlendinger invitert av norske myndigheter og ansatte i internasjonale organisasjoner
 • utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge (både i internasjonal lufthavntransitt og innad i Schengen)
 • utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner
 • helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten
 • utlendinger som er fastboende på Svalbard, eller som har behov for å reise gjennom det norske fastlandet på vei til eller fra arbeid eller bosted på Svalbard

I tillegg er det besluttet at studenter og elever som er opptatt ved en godkjent utdanningsinstitusjon kan reise inn i Norge fra 1. august.

 

Ja. Norske statsborgere kan alltid reise inn til Norge.

Obligatorisk testing, reiseregistrering, karantene og karantenehotell gjelder fortsatt, med unntak for de som er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19. 

Mer informasjon på www.regjeringen.no/innreise

Noen turister kan reise inn, men ikke alle. Det avhenger av smittesituasjonen i landet de kommer fra. Utlendinger som er bosatt i et land eller område i EØS-/Schengen-området/Storbritannia som ikke er omfattet av karanteneplikt, vil ikke bli nektet innreise. Helsemyndighetene oppdaterer jevnlig oversikten over hvilke land eller områder som er omfattet av karanteneplikt, jf covid-19-forskriften § 4 første ledd bokstav a, jf. forskriftens vedlegg A.

Utlendinger som er fullvaksinert eller som har gjennomgått covid-19 de siste 6 månedene, og som kan dokumentere dette med et koronasertifikat med en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter, kan reise inn.

 

Ja, utlendinger som kommer fra land/områder som ikke er underlagt karanteneplikt ("grønne" land/områder) kan reise inn til Norge. 

Folk som kommer reisende fra et grønt land slipper allerede i dag innreisekarantene når de kommer til Norge. Folk som bor i et grønt land og har oppholdt seg der i de siste ti dagene kan også fritt reise inn i Norge, uavhengig av statsborgerskap. Det blir imidlertid krav om registrering i innreiseregisteret og testing på grensen.

Det er FHI som gjør vurdering av hvilke land som er grønne. Det vil bli normalt offentliggjort hver fredag, og tre i kraft fra midnatt natt til påfølgende mandag.

Folkehelseinstituttets nettsider ligger det til enhver tid oppdatert informasjon om statusen på de ulike landene i EU/EØS. Vær oppmerksom på at situasjonen kan endre seg.

Utlendinger som er fullvaksinert mot SARS-CoV-2 eller som har gjennomgått sykdommen i løpet av de siste seks måneder, kan reise til Norge (jf. innreiserestriksjonsforskriften § 3 bokstav w). Det er et vilkår at dette kan dokumenteres på en måte som oppført i vedlegg D til covid-19-forskriften. Vedlegg D oppdateres jevnlig.

Grønne land/områder: Personer, det være seg besteforeldre eller kjærester, som er bosatt i et grønt land/område og har oppholdt seg et grønt land/område de siste 10 dagene, kan reise inn til Norge nå. Det gjelder også de som er fullvaksinerte eller har gjennomgått koronasykdom i løpet av de siste seks månedene, og som kan dokumentere dette gjennom et verifiserbart koronasertifikat som er koblet til EUs løsning.

Gule og røde områder/land: Besteforeldre og kjærester som kommer fra røde eller gule områder/land i EU/EØS/Schengen og Storbritannia, som har følgende relasjon til en person bosatt i Norge, kan også reise inn til Norge nå:

 1. Voksne barn og stebarn og foreldre og steforeldre til voksne barn/stebarn
 2. Besteforeldre, stebesteforeldre, barnebarn og stebarnebarn
 3. Kjærester over 18 år og kjæresters mindreårige barn. Kjæresteforholdet må ha vart i minimum ni måneder og partene må ha møtt hverandre fysisk tidligere.

Lilla land/områder: Hovedregelen er at personer fra EUs utvalgte tredjeland (land på EUs tredjelandsliste som har en smittesituasjon som gir grunnlag for noe mildere innreiseregler), ikke har rett til innreise, men det er unntak: Utlendinger bosatt i et lilla land og som har nær relasjon til en person bosatt i Norge, har lov til å reise inn. Innreisende har imidlertid samme krav til testing og karantene ved ankomst som reisende fra røde land/områder.

Det gjelder personer med en av disse relasjonene til en person bosatt i Norge:

 1. Voksne, barn og stebarn og foreldre og steforeldre til voksne barn/stebarn
 2. Besteforeldre, stebesteforeldre, barnebarn og stebarnebarn
 3. Kjærester over 18 år og kjæresters mindreårige barn. Kjæresteforholdet må ha vart i minimum ni måneder og partene må ha møtt hverandre fysisk tidligere. 

Adgangen til innreise for kjærester forutsetter at man har fått forhåndssamtykke til slikt kjærestebesøk. Dette skjer gjennom en søknad til Utlendingsdirektoratet (UDI). Ordningen er helautomatisert og uten gebyrer. 

 

Alle EU/EØS-land skal fra 1. juli 2021 akseptere koronasertifikat ved reiser. EU-forordningene om koronasertifikat trådde i kraft 1. juli. Da er alle EU/EØS-land forpliktet til å akseptere koronasertifikat som bevis på gjennomgått sykdom, vaksinering eller negativ test ved reiser. Koronasertifikatet må være koblet til EUs løsning.

Personer som er fullvaksinerte eller har gjennomgått koronasykdom i løpet av de siste seks månedene, og som kan dokumentere dette gjennom et verifiserbart koronasertifikat som er koblet til EUs løsning, vil kunne reise fritt inn i Norge uavhengig av hvilket land de kommer reisende fra.

Definisjon av fullvaksinerte:
- Fått to vaksinedoser, og det har gått minst én uke siden du fikk den siste dosen.
- Fått vaksine med éndose-vaksine (Janssen), med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen.
- Gjennomgått covid-19 og fått én dose med koronavaksine for minst én uke siden. Du kan ikke få vaksinedosen før tre uker etter du tok testen som var positiv.
- Fått én vaksinedose og minst tre uker etter har testet positivt på en koronatest. Du er da fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen.

For å begrense importsmitte, er det fortsatt behov for innreiserestriksjoner, og disse vil vare inntil videre. Det er ment å være midlertidige tiltak for å få kontroll på smittesituasjonen. Når vi går inn i trinn 3 i gjenåpningsplanene gir smittesituasjonen imidlertid rom for enkelte lettelser i innreiserestriksjonene. 

Ja, studenter og elever fra utlandet med studieplass/skoleplass ved en norsk utdanningsinstitusjon får, fra 1. august, unntak fra innreiserestriksjonene, og kan reise inn til Norge og starte studiene. De alminnelige reglene om innreisevisum og oppholdstillatelse i Norge vil fortsatt gjelde. 

 

Spørsmål og svar for deg som er unntatt innreiserestriksjonene og kan reise inn til Norge

Det beror på smittenivået i land den reisende har oppholdt seg i de siste 10 døgnene før innreise, om første delen av innreisekarantenen skal gjennomføres på karantenehotell. Mellomlandinger regnes også som opphold i denne sammenhengen. Personer som skal oppholde seg på karantenehotell, skal gjøre det på ankomststedet i Norge.

Listen over landene som gir plikt til opphold på karantenehotell, følger av vedlegg B til covid 19-forskriften. Har man oppholdt seg i et område oppført i vedlegg B, får man en to-delt innreisekarantene. Den reisende skal oppholde seg på karantenehotell frem til det foreligger et negativt resultat på PCR-test tatt tidligst 3 døgn etter innreise. Resten av innreisekarantenen kan gjennomføres i egen bolig eller på annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Personer i innreisekarantene som ikke har oppholdt seg i områder oppført i vedlegg B de siste 10 døgnene før innreise, og har egen bolig eller annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering, er unntatt fra plikten til opphold på karantenehotell.

Personer som skal oppholde seg på karantenehotell, skal gjøre det på ankomststedet i Norge. Tiden på karantenehotell kan ikke overstige innreisekarantenen.

Beskyttede og mindreårige skal ikke være på karantenehotell.

Personer som kan dokumentere at de er beskyttet, er unntatt fra plikten til opphold på karantenehotell: 

 1. fullvaksinert mot SARS-CoV-2.
 2. har fått 1. vaksinedose, med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjonen.
 3. ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato.

Unntaksordning

Det er innført en veldig begrenset ordning, hvor de som kan dokumentere sterke velferdsgrunner kan søke om unntak fra kravet om å bo på karantenehotell ved innreise til Norge. Det er svært få som vil få unntak etter denne ordningen. UDI behandler disse søknadene og kan besvare spørsmål knyttet til ordningen. Her søker du. 

Arbeidstakere som får komme inn til Norge må overholde svært strenge karantenebestemmelser. Hovedregelen er at denne gruppen må på karantenehotell. Se mer informasjon i punktet under. 

Unntak fra krav om karantenehotell betyr ikke unntak fra innreisekarantene. Hovedregelen er at man må gjennomføre den i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å holde avstand til andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering.

Ja, det gjør du. På grensen må du kunne dokumentere dokumentere med et koronasertifikat med en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter at du er enten:

 1. fullvaksinert mot SARS-CoV-2.
 2. har fått 1. vaksinedose, med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjonen, eller
 3. ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato.

24. juni kobler Norge seg til EUs løsning. Da vil koronasertifikatet kunne brukes for reisende til Norge fra EU-/EØS-landene. Det er riktignok ikke alle land som på det tidspunktet vil ha en løsning klar for sine borgere, men de som har det kan bruke sitt sertifikat i forbindelse med innreise til Norge.

Ja, barn slipper å oppholde seg på karantenehotell. Unntak fra krav om karantenehotell betyr imidlertid ikke unntak fra innreisekarantene.

 

Nei, så fremst de har tatt koronavaksine i utlandet, og fått den etterregistrert i SYSVAK, slipper norske studenter i utlandet karantenehotell. 

Ellers gjelder reglene om karantenehotell også studenter. Studenter som er norske statsborgere slipper å betale egenandel på karantenehotell.

Nei, det må du ikke. Fra og med 27. mai slipper norske studenter som kommer hjem fra studieopphold i utlandet å betale egenandelen for eventuelt opphold på karantenehotell.

Om du har tatt koronavaksine i utlandet, og fått den etterregistrert i SYSVAK, slipper du som norsk studenter i utlandet karantenehotell.

 

Dersom du kan dokumentere at det er sterke velferdsgrunner til at du ikke kan bo på karantenehotell når du reiser inn til Norge, kan du søke om unntak. Hvis du får innvilget unntak, må du likevel gjennomføre karantenen på et egnet oppholdssted. Du søker hos UDI. 

 

Ja. For bedre smittekontroll skal alle som reiser inn til Norge fra områder med karanteneplikt, registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere. Det er imidlertid ikke krav til test og innreiseregistrering for personer som kan dokumentere at de er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19.

Etter fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen. 

Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.

Fullvaksinerte, eller de som har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, får, fra 11. juni klokka 15, unntak fra innreisekarantene. Forutsetningen er at vaksineringen/gjennomgått covid-19-sykdom kan dokumenteres med en sikker og verifiserbar løsning med QR-kode. Innreisende som har fått én vaksinedose og barn under 18 år, må, inntil videre, fortsatt i innreisekarantene. Innreisekarantenen kan avsluttes med negativ PCR-test etter tre døgn. Du må fortsatt testes på grensen.

Personer som kan dokumentere at de er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 slipper også test på grensen, og å fylle ut og vise frem innreiseregistreringsskjema før de kommer inn i landet.

 

Som hovedregel skal innreisekarantenen gjennomføres på et karantenehotell der du ankommer Norge. Personer som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og som kan dokumentere at arbeidsgiver stiller et egnet oppholdssted til disposisjon, har ikke plikt til å bo på karantenehotell. Oppholdsstedet må arbeidsgiver få godkjent på forhånd. Det må være mulig å unngå nærkontakt med andre, oppholdssteder må ha enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering.

Kommunene skal tilby et kostnadsfritt oppholdssted for de som blir smittet og må i isolasjon, når det ikke er smittevernfaglig forsvarlig å være i hjemmet. Dette gjelder også for de som er i innreisekarantene på karantenehotell.

Det er viktig at kommunen raskt vurderer om smittede kan være på karantenehotellet eller om de bør flyttes.

 

Ja, personer i innreisekarantene skal oppholde seg på karantenehotell på første ankomststed. Det betyr at en ikke kan reise videre fra f.eks. Oslo lufthavn før karantenen er gjennomført.

 

Personer som er på hotellet må betale en egenandel for oppholdet.

Egenandelen for arbeids- og oppdragsgiver for arbeidstakers- og oppdragstakers opphold er 500 kroner per døgn. Privatpersoner som oppholder seg i karantenehotell i karantenetiden skal betale en egenandel på 500 kroner per døgn. Barn under 10 år som bor på rom med foresatte, skal ikke betale egenandel. For barn i alderen 10 til 18 år er egenandelen 250 kroner per døgn.

Norske studenter slipper å betale egenandel.

 

Nei. Ved ankomst Norge informerer politiet om plikten til å oppholde seg på karantenehotell og, i samarbeid med kommunen, orienterer om hvilket hotell man skal reise til.

Det vil variere fra sted til sted. Noen kommuner organiserer transport, andre ikke. Man kan bruke offentlig transport fra flyplass, havn eller grenseovergang til hotellet. Smittevernreglene skal følges.

Ja, du isoleres ikke på hotellet. Du kan oppholde deg utenfor hotellet så fremst du unngår nærkontakt med andre enn dem du eventuelt bor sammen med. Du kan gå på tur og bevege deg der det er lite mennesker.  Dersom man ikke har andre alternativer, kan man gå på butikk og apotek, så lenge smittevernreglene følges. Men du kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, eller på skole eller i barnehage. Det er heller ikke tillatt å bruke offentlig transport annet enn fra innreisepunktet og til karantenehotellet. 

Egenandelen for oppholdet dekker hele standardbetalingen for et hotellopphold, også maten.

Ja, du må innreiseregistrere deg dersom du har vært på dagstur i Sverige for å utføre tilsyn og strengt nødvendig vedlikehold av fritidsbolig, men du er unntatt karantene og testplikt. Du må krysse av i registreringen at du er unntatt karantene både i arbeidstid og fritid, og du skal krysse grensen over et godkjent grensepasseringssted.

Husk at vilkårene for at du slipper karantene etter dagstur til Sverige er at du ikke overnatter, at du ikke bruker offentlig transport og ikke har nærkontakt med andre enn de i egen husstand.

Det betyr at lystfartøyer (båter eller andre flytende innretninger som brukes til ferie- eller fritidsformål) må innom en grensekontroll og gjennom det samme test- og karanteneregelverket som reisende med bil og fly.

Nei, det er det ikke. Det innføres en midlertidig begrensning i hvilke havner man kan benytte seg av i sommer hvis man kommer fra utlandet med lystfartøy.

Følgende havner er lovlige grense­passerings­steder for reisende med lystbåter:

 • Hammerfest
 • Tromsø
 • Bodø
 • Trondheim
 • Ålesund
 • Bergen
 • Stavanger
 • Kristiansand
 • Sandefjord
 • Oslo Havn
 • Halden/Sponvika.

Endringene trer i kraft mandag 21. juni kl. 12.00, og gjelder til 30. september 2021.

 

Du må bruke godkjente betjente grenseoverganger. Selv om du slipper testing og innreiseregistrering, må du vise frem grønt vaksinesertifikat.