Spørsmål og svar om innreise til Norge

For å bekjempe spredningen av koronaviruset, er det innført restriksjoner på innreise til Norge for utlendinger som ellers ville hatt lovlig adgang til å komme.

 

Generelle spørsmål og svar

Alle som kommer til Norge fra røde land må i karantene i 10 dager. Personer som er i innreisekarantene, enten det er på karantenehotell eller i private hjem, kan kun oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre. Man kan ikke dra på jobb, på skole eller i barnehage, og man kan ikke bruke offentlig transport. Dette gjelder uansett om man er bosatt eller ikke i Norge.

Regjeringen har vedtatt at det skal stilles krav om negativ covid-19-test ved innreise til Norge. Utlendinger som ikke kan fremvise dokumentasjon på slik test, kan bli bortvist.

Kravet gjelder ikke for norske borgere og utlendinger som bor i Norge, men vil gjelde for de fleste utlendinger som ikke er bosatt her.

Det gjøres unntak for: 

 • barn under 12 år
 • fastboende på Svalbard
 • utlendinger som jobber med gods- og persontransport og utlendinger som jobber innen luft- og sjøfart.
 • utlendinger innen kritiske samfunnsfunksjoner dersom det er fare for liv og helse om innreise nektes.
 • asylsøkere.
 • familiemedlemmer som skal flytte til Norge, dersom også familiemedlemmet som bor i Norge er unntatt testkravet.
 • pendlere fra Sverige eller Finland
 • diplomatisk og militært personell.
 • utlendinger som ila. av de siste seks månedene har vært syke med covid-19, og som kan dokumentere dette
  • Dette må dokumenteres med godkjent laboratoriemetode. Gjennomgått sykdom dokumenteres med attest der prøveresultat og metode fremkommer, samt personidentifiserbare opplysninger og dato for prøvetaking. Foreløpig er bare rt-PCR/PCR («rt-PCR» er det samme som «PCR»). for SARS-CoV-2 anbefalt laboratoriemetode.
  • Gjennomgått «sannsynlig covid-19», såkalt antistofftest, gir ikke fritak fra karantene.

Se pressemeldinger om temaet: 
Krav om negativ covid-19-test ved innreise til Norge 
Justering av kravet om negativ covid-19-test for innreise til Norge

Det er krav om at personer som er i innreisekarantene skal oppholde seg på et karantenehotell i karantenetiden på ti dager. Dette gjelder også for norske statsborgere.

Det er tre viktige unntak:

 • De som er bosatt i eller eier bolig i Norge, og som oppholder seg i boligen eller på annet egnet oppholdssted.
  • Som bosatte regnes de som er folkeregistrerte som bosatt og de som har levert skjema for flyttemelding på skattekontoret i forbindelse med fysisk ID-kontroll.
  • Utenlandsstudenter, som før studiene var bosatt i Norge, vil ofte fortsatt være folkeregistrert i Norge under studietiden. De anses da også som bosatt i Norge og kan være i karantene på et egnet sted, for eksempel hjemme hos foreldrene sine. Heller ikke norske studenter som studerer i et annet nordisk land trenger å bo på karantenehotell selv om de har vært nødt til å melde flytting til studielandet.
 • De som har kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden.
 • Asylsøkere og overføringsflyktninger som har egne ordninger.

Kravet om å oppholde seg på karantenehotell gjelder hvor karantenen skal gjennomføres.  Dette må skilles fra selve karanteneplikten, slik reglene har vært over lengre tid.

Mer om karantenehotell
Se forskrift om karantenehotell

Nei, du plikter ikke å bo på karantenehotellet på ankomststedet. Dersom du ønsker å gjennomføre karantenen på et karantenehotell i en annen kommune, skal det være anledning til dette. Forutsetningen er at det er etablert karantenehotell i kommunen, og at det er kapasitet på det aktuelle karantenehotellet. Det understrekes at kravene for de som er i innreisekarantene fortsatt gjelder, også under reisen til karantenehotellet. Dette betyr blant annet at reise med kollektivtransport ikke er tillatt utover reisen fra ankomststed til karantenehotellet, at alle over 12 år skal  bruke munnbind på denne reisen, og at du skal unngå nærkontakt med andre enn dem du bor sammen med.

 

 

Ja,  i dette tilfellet må familien oppholde seg på karantenehotell i karantenetiden.

Europa er i rødt, og utviklingen i Norge er ikke god. Vi ser at importsmitte utgjør en stor del av smitteutviklingen i Norge. Derfor må man på karantenehotell selv om man er norsk statsborger, hvis man ikke har egen bolig privat eller gjennom arbeidsgiver.

Nei, det må de ikke: Personer som eier bolig i Norge kan reise hit sammen med sine husstandsmedlemmer og tilbringe karantenetiden i boligen sammen med disse.

Personer som er på hotellet må betale en egenandel for oppholdet. Egenandelen er på 500 kroner per døgn for privatpersoner og 1 500 kroner per døgn for arbeidsgivere. Barn under ti år som bor på samme rom som sin foresatt er unntatt egenandel, mens barn i alderen 10-18 år belastes med halv egenandel, altså 250,-. Resten av utgiftene vil bli dekket av kommunene, som igjen får det dekket av staten.

Nei. Ved ankomst Norge informerer politiet om plikten til å oppholde seg på karantenehotell og, i samarbeid med kommunen, orienterer om hvilket hotell man skal reise til.

Det vil variere fra sted til sted. Noen kommuner organiserer transport, andre ikke. Man kan bruke offentlig transport fra flyplass, havn eller grenseovergang til hotellet. Smittevernreglene skal følges.

Informasjon om karantenehotellets egne smittevernregler gis ved ankomst. Følg disse, i tillegg til å følge de generelle rådene om å holde avstand/bruke munnbind og å være nøye med å vaske hendene. Du skal unngå steder der det er vanskelig å holde avstand. Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.

Ja, du isoleres ikke på hotellet. Du kan oppholde deg utenfor hotellet så fremst du unngår nærkontakt med andre enn dem du eventuelt bor sammen med. Du kan gå på tur og bevege deg der det er lite mennesker.  Dersom man ikke har andre alternativer, kan man gå på butikk og apotek, så lenge smittevernreglene følges. Men du kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, eller på skole eller i barnehage. Det er heller ikke tillatt å bruke offentlig transport annet enn fra innreisepunktet og til karantenehotellet. 

Egenandelen for oppholdet dekker hele standardbetalingen for et hotellopphold, også maten.

Du skal få informasjon om reglene som gjelder om opphold på karantenehotell, men det er du selv som vurderer om du må tilbringe karantenetiden på karantehotell. Det er også du selv som vurderer om du kommer inn under noen av unntakene.

Utenlandsstudenter, som før studiene var bosatt i Norge, vil ofte fortsatt være folkeregistrert i Norge i studietiden. De anses da også som «bosatt» i Norge etter covid-19-forskriften. Også studenter i andre nordiske land anses som bosatt i Norge etter karantenereglene selv om de etter nordiske særregler om folkeregistrering har fått sitt registrerte bosted flyttet til studielandet. De trenger derfor ikke oppholde seg på karantenehotell, men kan gjennomføre karantene på annet egnet karantenested. Denne klargjøringen for studentene innebærer ingen endring i de vanlige karantenereglene som det er svært viktig å huske på for alle studenter. De må etterleve karantenereglene de første ti dagene de er i Norge. De må derfor unngå nærkontakt med familiemedlemmer og andre som de ikke bor med til daglig under karanteneperioden.

Besteforeldre må bo på karantenehotell, såfremt de ikke har egen bolig.

Vi ser at importsmitte utgjør en stor del av smitteutviklingen i Norge. Dessverre viser erfaringene at det ikke holder å gjennomføre karantenetiden i andres hjem eller på steder hvor det er vanskelig å holde avstand. Derfor har vi bestemt at de som ikke har egen bolig privat eller gjennom arbeidsgiver må på karantenehotell i 10 dager.

For de som må på hotell for å gjennomføre karantenen sin er det riktig. Det har sammenheng med behovet for å redusere importsmitte. Formålet med karantenetiden er å redusere kontakten med andre mennesker, også familiemedlemmer man er i Norge for å besøke, slik at disse ikke blir smittet.

Denne regelendringen skal sikre at innreisende fra røde områder har et egnet sted hvor de kan tilbringe karantenetiden etter ankomst til Norge, og at dette er noe som enkelt kan dokumenteres ved innreise. Det vil være tilfelle for utenlandske arbeidstakere som kan dokumentere at deres arbeids- eller oppdragsgiver har sørget for egnet oppholdssted i enerom. Andre utenlandske arbeids- eller oppdragstakere som ikke kan dokumentere slike tiltak fra sine arbeidsgivere vil derimot måtte tilbringe karantenetiden på karantenehotell.   

Hvis den næringsdrivende kommer til Norge og skal i karantene fordi ingen av unntakene fra karanteneplikten gjelder, er det ikke noe unntak fra kravet om å oppholde seg på karantenehotell i karantenetiden (10 døgn).

Karanteneplikten for de som kommer til Norge, vil i seg selv begrense muligheten til samvær mellom de som bor i Norge og de som kommer på besøk fra utlandet. Det gjelder uavhengig av hvor karantenen gjennomføres. Personer som er i innreisekarantene, kan kun oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med, ikke gå på butikken hvis andre kan handle for en, og heller ikke bruke offentlig kommunikasjon. Man skal da heller ikke besøke alvorlig syke.

Det er ikke gjort unntak fra kravet om å oppholde seg på karantenehotell for de som ønsker å besøke alvorlig syke eller døende. Unntakene fra opphold på karantenehotell fremgår i covid-19-forskriften § 5 andre ledd.

Alle som kommer til Norge får informasjon på grensen.

Den som er folkeregistrert bosatt i Norge kan gjennomføre karantenetiden der de i folkeregisteret er registrert bosatt. Er du bosatt i Norge, er det uten betydning om du eier eller leier boligen og hvor lang en leiekontrakt er.

Gjelder det arbeids- eller oppdragstakere som ikke er registrert bosatt i Norge, må arbeids- eller oppdragsgiver i Norge ha skaffet oppholdsstedet, og må stå inne for at oppholdsstedet er egnet. Lengden på en eventuell leiekontrakt er ikke avgjørende, men hele karantenetiden må kunne gjennomføres på oppholdsstedet.

Barn under 10 år er unntatt fra kravet om egenandel når de bor på rom med foresatt, mens barn i alderen 10-18 år belastes med halv egenandel, altså 250,- per døgn. 

Reglene åpner ikke for individuelle dispensasjoner. Det er ikke gjort unntak for personer som er syke, har spesielle behov eller tilhører en risikogruppe. Du må selv vurdere om du har helse til å reise og tilbringe karantenetiden på karantenehotell.

Helsemyndighetene stiller krav til hotellenes hygiene og smitteverntiltak. Noen av tiltakene som kan prege oppholdet, er restriksjoner når det gjelder sosialisering og matservering. Hotellets rutiner må blant annet ivareta smittevernregler for personer i karantene og helsemyndighetenes standarder for matservering og renhold. Dette er viktig for å hindre at beboerne og ansatte på karantenehotellet utsettes for en økt smitterisiko under oppholdet.

Gjennomgått sykdom må dokumenteres med attest der prøveresultat og metode fremkommer, samt personidentifiserbare opplysninger og dato for prøvetaking. Foreløpig er bare rt-PCR for SARS-CoV-2 anbefalt laboratoriemetode. Gjennomgått «sannsynlig covid-19» gir ikke fritak fra karantene. Attesten skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk.

Du må ha negativ covid-19 test når du ankommer Norge.

Restriksjonene i den midlertidige loven om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen gjelder fram til 1. juni 2021. Det er allikevel ikke slik at vi nødvendigvis vil trenge restriksjonene helt fram til da. Varigheten av innreiserestriksjonene må vurderes fortløpende, i tråd med smitteutviklingen.

Det finner du på Folkehelseinstituttets nettsider. 

Kart over hvilke land og områder som vurderes som røde, og hvilke som har en tilfredsstillende smittesituasjon, og således vurderes som gule, vil oppdateres minst hver 14. dag.

Nei, ikke med mindre du omfattes av ett av unntakene for innreisekarantene eller for plikten til opphold på karantenehotell. Plikten til å oppholde seg på hotell bygger på råd fra helsemyndighetene, og et viktig mål for å innføre regler om dette har vært å sikre at innreisende har et egnet sted å å tilbringe karantenen, samtidig som at dette lett kan dokumenteres ved innreise. Særlig hensynet til enkel dokumentasjon har gjort det vanskelig å lage regler som åpner for mer inngående vurderinger av særegne omstendigheter som er gjeldende for enkelttilfeller. Selv om du eller noen du kjenner mener å ha et egnet sted til deg, kan det ikke innvilges individuell dispensasjon fra kravet om opphold på karantenehotell.

 

Spørsmål og svar om innreise fra EU/EØS-land

Ja. Utenlandske arbeidstakere fra røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten. 

Reisende fra røde land må også fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Kravet vil gjelde for de fleste utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Det gjøres imidlertid unntak. Se informasjon i innledningen. 

Personer som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. 

Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene. 

For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden. (Nytt)

Nei. Når du kommer til Norge fra et rødt land må du i karantene. Du bør du dra rett til egnet sted/bopel for å gjennomføre karantenen, helst med egen transport. 

I gule land er smittespredningen vurdert å være så lav at du slipper karantene, selv om disse områdene også har økt risiko. 

Se FHI sine nettsider for kart over gule og grønne områder.

Turister og andre reisende kan som utgangspunkt reise inn i Norge. De som kommer fra eller har mellomlandet i et område med et for høyt smittenivå (røde land), eller et område som ikke kan gi tilstrekkelig dokumentasjon på smittesituasjonen, må i karantene ved ankomst til Norge.

Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. 

Kravet vil gjelde for de fleste utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Det gjøres imidlertid unntak. Se informasjon i innledningen. 

Personer som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. 
Les mer om krav om opphold på karantenehotell (pressemelding)
Se forskrift om karantenehotell

 

 

Spørsmål og svar om innreise for borgere fra land utenfor EU/EØS (tredjeland):

På UDIs hjemmeside om koronasituasjonen finner du relevante spørsmål og svar. 

Ja. Personer som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. 
Les mer om krav om opphold på karantenehotell (pressemelding)
Se forskrift om karantenehotell

21. oktober åpnet det for at flere familiemedlemmer, deriblant besteforeldre, fra såkalte tredjeland (land utenfor EU/EØS) kan besøke slektninger i Norge. Reglene om karantene vil fortsatt  gjelde, og det må fremvises attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Kravet vil gjelde for de fleste utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Det gjøres imidlertid unntak. Se informasjon i innledningen. 

Personer som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. 
Les mer om krav om opphold på karantenehotell. (pressemelding)
Se forskrift om karantenehotell

I tillegg gjelder de alminnelige reglene om innreise i utlendingsloven. Se forskriften og det tilhørende rundskrivet. 

Forholdet må ha en varighet på minst ni måneder, og partene må ha møtt hverandre fysisk. Parten som bor i Norge må fylle ut et egenerklæringsskjema, signere på at vilkårene for kjærestebesøket er oppfylt. Det er straffbart å oppgi uriktige opplysninger. Den besøkende kjæresten må kunne vise fram skjemaet grensekontrollen som dokumentasjon. Skjemaet er tilgjengelig på UDIs nettsider. De vanlige reglene i utlendingsloven om innreise gjelder i tillegg. Det betyr at en kjæreste som må ha visum for å kunne reise til Norge, må få utstedt visum før reisen til Norge.
Det er også et krav at en kjæreste som kommer til Norge fra et land utenfor EU/EØS, kan dokumentere hvor personen skal gjennomføre karantenen.

Personer som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. 
Les mer om krav om opphold på karantenehotell (pressemelding)
Se forskrift om karantenehotell

I tillegg må det fremvises attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Kravet vil gjelde for de fleste utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Det gjøres imidlertid unntak. Se informasjon i innledningen. 

Det er åpnet for at familiemedlemmer (ektefelle/partner/samboer, foreldre og barn under 21 år og stefamilie) kan komme til Norge. De vanlige reglene i utlendingsloven om innreise gjelder i tillegg. Et familiemedlem som må ha visum for å kunne reise til Norge, må få utstedt visum før reisen til Norge på vanlig måte.
Det er også et krav at et familiemedlem som kommer til Norge fra et land utenfor EU/EØS, kan dokumentere hvor personen skal gjennomføre karantenen.

Personer som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. 

I tillegg må det fremvises attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Kravet vil gjelde for de fleste utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Det gjøres imidlertid unntak. Se informasjon i innledningen. 

På UDI's hjemmesider for koronasituasjonen finner du relevante spørsmål og svar.  

 

Det er viktig å merke seg at de vanlige reglene i utlendingsloven om innreise gjelder. Det betyr at kravene til reisedokumenter, visum osv. må være oppfylt for å få reise inn i Norge.
Se Utlendingsdirektoratets nettside om koronasituasjonen.