Tidsplan for nedbygging av tiltak

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen har lagt fram planer for nedbygging av korontatiltakene. Her er oversikt over tidspunkter og tiltak.

Pressemeldinger

Illustrasjon med tidsplan for endringer

7. mai

Hjemmekontor

Ny anbefaling om bruk av hjemmekontor:

Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst 1 meter i hele arbeidstiden.

I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig.

Dette gjelder spesielt for Oslo-området og andre byer med press på kollektivtrafikken i rushtiden.

Kontaktreduksjon: minst 1 meter

Ny anbefaling om kontaktreduksjon som sier minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand, og maksimalt 20 personer samlet i en gruppe (20+1-anbefaling).

Arrangementer på offentlig sted

Fra 7. mai tillates arrangement på offentlig sted for opp til 50 personer hvor det kan holdes minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand.

Andre arrangementer på offentlig sted forbys.

De som er til stede skal kunne holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand. Arrangøren skal holde oversikt over hvem som er til stede, iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta håndhygiene.

Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet. Deres rolle bør avklares i egne bransjestandarder.

Idrettsarrangementer

Idrettsarrangementer (stevner, cuper, kamper o.l.) reguleres på samme måte som andre arrangementer på offentlig sted. Det vil si at slike arrangementer er forbudt ved forskrift, men er likevel tillatt for inntil 50 personer dersom det kan holdes 1 meter avstand og det er en ansvarlig arrangør (50+1). Det gjøres unntak i forskrift fra 1 meters-kravet som vil tillate seriespill i toppfotballen fra 16. juni.

Annen organisert idrettsaktivitet

Annen organisert idrettsaktivitet (treninger o.l.) reguleres ikke i covid-19- forskriften, og styres derfor av anbefalinger og idrettens egne retningslinjer.

Organiserte idrettsaktiviteter (treninger o.l.) blir derfor ikke lenger forbudt, men man bør følge de generelle anbefalingene fra Helsedirektoratet eller eventuelle oppdaterte anbefalinger rettet mot idrett. Helsedirektoratet utgir en veileder 11. mai for idretten, men med vekt på barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt.

Helsedirektoratet har allerede vurdert NIFs sine retningslinjer for trening fra 7. mai og seriekamper fra 16. juni for klubber i Eliteserien og toppfotball for kvinner.

Hvis det for enkelte idrettsgrener er aktuelt med andre unntak fra 20+1-anbefalingen eller annen generell anbefaling fra Helsedirektoratet, tar Kulturdepartementet dette opp med Helse- og omsorgsdepartementet.

Utenlandsreiser for helsepersonell

Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves.

Helsepersonell omfattes av de generelle grenserestriksjonene og karantenereglene. Forbudet ansees derfor ikke lenger som forholdsmessig, slik belastningen på helse-og omsorgtjenesten er nå.

Reisekarantene kan vare til over sommeren

Befolkningen må være forberedt på at reisekarantene ved ankomst til landet kan vare over sommeren.

Det må gjøres løpende vurderinger av behov for unntak fra karantene. Dette må også ses i sammenheng med grensereguleringer.

Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn

Man skal fortsatt i karantene hvis man har vært i kontakt med smittede personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter.

Personer som har hatt nærkontakt inntil 48 timer før bekreftet smittet person fikk de første symptomene, skal i karantene.

Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder for personer som kan dokumentere gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2.

Garderober i idrettshaller

Forbud mot bruk av garderober i idretthaller.

11. mai

Kjøreskoler kan åpne

De skal følge smittevernkravene som gjelder for andre virksomheter med en-til-en kontakt.

Bingohaller o.l.

Bingohaller og lignende kan åpne, og det stilles grunnleggende krav om smittevern, herunder krav om minst 1 meters avstand og forbud mot bruk av garderober i idrettshaller.

Grunnskoler og videregående skoler

Alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne i løpet av uke 20.

Kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift justeres slik at det er tydelig at elevene i størst mulig grad skal tilhøre samme gruppe.

Krav til avstand presiseres der det ikke er mulig å ha faste grupper. Veildederene for barnehager og skoler oppdateres.

Der skoleeier finner at kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift gjør at ikke alle elevene er på skolen samtidig, skal skolen sørge for at alle eleven på alle trinn jevnlig og hver uke får et tilbud på skolen.

Skoleeier skal tilby hjemmeopplæring i tillegg til tilbud på skolen dersom det er nødvendig for at elevene samlet sett får den opplæringen de skal ha.

Elevene på 1.-4. trinn skal så langt som mulig motta et fulltidstilbud på skolen. Skoleeier skal også sikre tilbud til barn av personell med kritisk samfunnsfunksjon og elever med særlige behov.

Andre opplæringstilbud som ordningene etter introduksjonsloven og voksenopplæringsloven kapittel 4, folkehøyskolenes kortkurs åpnes fra uke 20 forutsatt at de følger kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

Universiteter, høgskoler og fagskoler

Universiteter, høgskoler og fagskoler skal fortsette fjernundervisning.

Studenter og deltakere som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. De skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

Kursaktivitet under studieforbund og Kompetanse pluss skal fortsette med fjernundervisning.

Studenter og deltakere som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. De skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

For ansatte ved universiteter, høgskoler og fagskoler gjelder de generelle anbefalingene om smitteverntiltak i arbeidslivet.

15. mai

Ferie- og fritidsreiseråd

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeider nye ferie- og fritidsreiseråd som bør gjelde fra 1. juni og kommuniserer dem ut senest 15. mai.

1. juni

Serveringssteder

Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde avstandsregelen på 1 meter.

Det skal stilles krav i forskrift om sitteplasser og bordservering. Det vil før dette bli gjort endringer i regelverket som gjør det mulig for kommuner å frata enkeltsteder skjenkebevillingen i en avgrenset periode hvis de ikke følger kravene om avstand. Dette skal gjelde alle steder med bevilling.

Fornøyelsesparker kan åpne

Avstands- og hygienekrav skal følges. Begrensningen for arrangementer på 50 personer vil ikke gjelde antall besøkende i parken, men vil gjelde arrangementer som gjennomføres i parkene (konserter, forestillinger osv.).

Avstandskravene vil gjelde mellom enkeltbesøkende og familiegrupper.

Svømming

Det åpnes for organisert svømming, inkludert skolesvømming, etter helsemyndighetenes anbefalinger om forsvarlige smitteverntiltak.

15. juni

Arrangementer opp til 200 personer

Det åpnes for arrangementer opp til 200 personer (fra 50 personer).

Det vil ikke bli åpnet for arrangementer over 500 før 1. september.

Muligheten for å øke fra 200 og opp mot 500 vil bli vurdert månendlig.

Treningssentre

Intensjon om å åpne treningssentre, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet frem til forsvarlige smitteverntiltak.

Badeland og svømmehaller

Intensjon om å åpne badeland og svømmehaller generelt for publikum, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet frem til forsvarlige smitteverntiltak.

Seriespill i toppfotballen

Det gjøres unntak i forskrift fra 1 meters-kravet som vil tillate seriespill i toppfotballen fra 16. juni, i tråd med forslag fra Norges Idrettsforbund som er vurdert forsvarlig av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

August

Universiteter, høgskoler og fagskoler

Det er et mål at semesterstart i høst skal kunne gjennomføres med åpne universiteter, høgskoler og fagskoler mv. i tråd med de generelle bestemmelsene og rådene om smittevern.

Lærestedene må planlegge for dette og gjøre nødvendige grep for å opprettholde studietilbudet, samtidig som de i planleggingen må ta høyde for at det trolig ikke vil være rom for like mange på campus samtidig som i en normalsituasjon.