Delmål 1

IA i staten

Statens sykefravær er stabilt lavt, men har ikke samme synkende tendens som i arbeidslivet under ett.

IA-avtalens delmål 1:

Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 %. 

I arbeidslivet sett under ett har sykefraværet gått ned med nesten 11 prosent siden IA-avtalen ble inngått. Målet om 20 prosent reduksjon sammenlignet med 2001 er så langt ikke nådd. I det statlige tariffområdet ligger sykefraværet relativt stabilt på rundt 5 prosent, men det har ikke samme synkende tendens som i arbeidslivet under ett. For å innfri delmål 1 i IA-avtalen skal statens totale sykefravær ikke overstige 4 prosent. 

Sykefraværsoppfølging

IA-samarbeidet baserer seg på at deltakelse i arbeidslivet ofte kan virke helsefremmende for den enkelte. For å forebygge at sykefravær medfører varig frafall fra arbeidslivet, har kontakt mellom arbeidsplassen og den sykemeldte høy prioritet. Bruk av graderte sykemeldinger er et viktig virkemiddel i denne sammenhengen. Fra 1. juli 2014 ble systemet for sykefraværsoppfølging forenklet. Endringene innebærer forenklinger i sykefraværsarbeidet, ved å fjerne krav om rapportering og overflødige dialogmøter. Målet er å frigjøre tid til praktisk sykefraværsarbeid på arbeidsplassen. 

Last ned plakat "Oppfølging av sykemeldte"

Forebygging og tilrettelegging

1. september 2014 ble det nye forebyggings- og tilretteleggingsinskuddet innført. Formålet med tilskuddet er å stimulere arbeidsgivere til å iverksette forebyggende og tilretteleggende tiltak på arbeidsplassen. Ordningen med tilretteleggingstilskudd og tilskudd til bedriftshelsetjeneste videreføres i forskriften. De nye reglene innebærer at det også kan gis kompensasjon for merutgifter og merinnsats arbeidsgiverne har knyttet til tiltak som styrker det forebyggende HMS-arbeidet i virksomheten.Det er også mulig å søke om tilskudd til opplæring av ansatte, representanter for ansatte og ledere for å heve kompetansen i å forebygge sykefravær.

Les mer om innholdet i forskriften og hvordan man kan søke på tilskuddet her  (ekstern lenke).

Fafo-notat om sykefravær i det statlige tariffområdet

Det er behov for å vite mer om hvorfor sykefraværet i det statlige tariffområdet har gått mindre ned enn i arbeidslivet sett under ett. På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), har Fafo sett nærmere på årsaker til dette. Rapporten fra forskningsoppdraget ble presentert på IA-konferansen for staten 13. januar 2015, og kan leses på Fafos nettsider (ekstern lenke).