Delmål 2

IA i staten

Partene i IA-avtalen har målrettet innsatsen mot unge, for å oppnå bedre resultater med hensyn til økt sysselsetting av unge med nedsatt funksjonsevne.

IA-avtalens delmål 2:

Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne. 

I Norge i dag er yrkesdeltakelsen for personer med nedsatt funksjonsevne lavere enn ønskelig. I følge arbeidskraftundersøkelsen fra SSB, er det rundt 80 000 personer med nedsatt funksjonsevne som ikke får jobb, selv om de ønsker det. Staten har en lavere andel ansatte med nedsatt funksjonsevne enn arbeidslivet for øvrig, men har allikevel hatt en økning i antallet.

En ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) viser at arbeidsgiveres inkluderingsevne utvikles gjennom erfaring med å ansette personer med nedsatt funksjonsevne. Virksomheter i staten kan også få mer erfaring med å ta i bruk den kompetansen og arbeidskraften denne gruppen representerer. Én måte å få det på er gjennom deltakelse i statens traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Formålet med traineeprogrammet er å gi et tilbud til arbeidsgivere for å utvikle ledelse, rekrutterings- og personalarbeid i et mangfolds- og IA-perspektiv. Det er også tenkt som et tilbud om arbeidserfaring for en gruppe som ofte ikke har dette. 

I IA-avtalen påpeker partene at det kreves en målrettet innsats under delmål 1 for å hindre at blant annet personer med nedsatt funksjonsevne skal falle fra arbeidslivet. Det skal i tillegg være et særlig fokus på unge med behov for arbeidsrettet bistand, og som med hensiktsmessig oppfølging og tilrettelegging kan formidles til jobb.