Samtaler bidrar til å beholde seniorkompetanse

IA i staten

Seniormedarbeiderne ønsket mer kompetanse og utfordrende arbeidsoppgaver. NAV Internasjonalt innførte bevisstgjøringssamtaler som IA-tiltak. Målet er at flere ansatte står lenger i arbeid.

I 2011 ble NAV Internasjonalt med i et samarbeidsprosjekt om inkluderende arbeidsliv mellom daværende Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD), arbeidstakerorganisasjonene i staten (LO, Akademikerne, Unio og YS) og utvalgte virksomheter. NAV Internasjonalt sitt prosjekt var tilknyttet IA-avtalens delmål 3, som handler om å forlenge yrkesaktivitet etter fylte femti år med tolv måneder

- Vi søkte midler for å delta i akkurat dette prosjektet fordi vi mente det var for lav pensjonsalder i NAV Internasjonalt. Vi ønsket å finne ut hvilke faktorer som får seniorene i virksomheten til å jobbe lenger, sier prosjektleder Torunn Helle, hovedtillitsvalgt Else-Margrethe Nilsen og direktør Thore Hansen. 

Tiltak basert på lokal kunnskap

I første fase gjennomførte NAV Internasjonalt en kartlegging blant egne seniormedarbeidere. Hovedfunnet var at seniorene ønsket seg mer kompetanse og utfordrende arbeidsoppgaver, ikke tidlig pensjonering og avgangspakker.   

- Da resultatene kom, bestemte vi oss for å ta tak i interne organisatoriske forhold for å bedre mulighetene for jobbrotasjon, opplæring av ledere, kompetanseheving og kompetanseutveksling forklarer Torunn Helle. 

Fra venstre: prosjektleder Torunn Helle, direktør i NAV Internasjonalt Thore Hansen og hovedtillitsvalgt Else-Margrethe Nilsen Foto: Marte Monsen Hvalryg, KMD

I fase to av prosjektet ble det arrangert et bevisstgjøringsseminar med en påfølgende samtale med egen leder. Dette ble utgangspunktet for bevisstgjøringssamtalen. 

- Vi ønsket å teste ut et tiltak som skulle fokusere på den enkelte medarbeiders ansvar for egen utvikling. Den ansatte skal selv invitere inn lederen til samtale, for å formidle sine ønsker og muligheter for arbeidssituasjonen. Lederen har en lyttefunksjon under samtalen, mens den ansatte sitter i førersetet. Bevissthetssamtalen har vist seg å gi mange ansatte en god følelse og flere fikk nye oppgaver der og da. Lederen hadde ikke vært klar over all kompetanse de ansatte satt inne med, sier Torunn Helle. 

Langsiktig investering

Forslaget om å delta i prosjektet kom fra tillitsmannsapparatet i NAV Internasjonalt. Ledelsen så behovet for å arbeide mer systematisk for å holde på kritisk kompetanse, og likte ideen. 

- Internasjonal trygderett er et komplekst fagfelt. På grunn av økt aktivitet på området har organisasjonen vokst raskt, sier direktør Thore Hansen. Vi trenger å holde på fagkompetansen og erfaringen vi har i virksomheten, og vi må være en attraktiv arbeidsgiver også for seniorene. Derfor ser vi på bevisstgjøringssamtalen som en langsiktig investering. Vi ønsket dessuten å kjøre prosjektet parallelt med at vi skulle flytte inn i nye lokaler på Tøyen, føyer han til. Flyttingen og endringsprosessene rundt dette ikke skulle bli en "unnskyldning" for seniorene til å gå av med pensjon.

Utfordringer

- Da vi definerte at man var i senior fra fylte 45 år, var det mange som reagerte. Men vi har merket en holdningsendring hos ansatte til seniorfasen, fordi vi har formidlet hva senior- og livsfasepolitikk er for oss. Flere ansatte under 45 år har vist interesse for å ha bevisstgjøringssamtale, sier Torunn Helle. 

Å holde fokus nevnes som den største utfordringen. Derfor er bevisstgjøringssamtalen både en del av virksomhetens årshjul og IA-samarbeidsavtalen. I tillegg brukes intranettet og "Ukesnytt" til å spre informasjon. Når en samtale er gjennomført, følges den opp på samme måte som en medarbeidersamtale, for eksempel gjennom oppfølgingsplaner. 

- Dette er ikke et veldig tidkrevende tiltak, men for oss har det vært viktig å ha én person som har hatt ansvar for å prosjektet i gang, en ildsjel, sier Thore Hansen.  

Stor overføringsverdi

Alle tre mener bevisstgjøringssamtalen har stor overføringsverdi til alle aldersgrupper i virksomheten. 

- Bevisstgjøringssamtalen har vist seg å være et nyttig verktøy i endringsprosesser. Det at en medarbeider er bevisst på sin egen kompetanse og trygg på sin rolle i organisasjonen, gir en trygghet til å delta mer aktivt i endringsprosessene. Det kan være en utfordring å sette seg i førersetet, men vår erfaring er at det bidrar til bedre karriereplanlegging og ikke minst til en bedre relasjon mellom leder og medarbeider. Og det er viktige faktorer for å stå lenger i jobb, sier Torunn Helle, Else-Margrethe Nilsen og Thore Hansen.