Delmål 3

IA i staten

Planlegging, tilrettelegging fra arbeidsgiver og god dialog med leder kan være grep som bidrar til at en arbeidstaker står lengre i arbeid.

IA-avtalens delmål 3:

Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).

Gjennomsnittlig avgangsalder i staten per 2013 er 64,5 år, og har økt med 3 år siden 2010. 

Arbeidsgivere i staten må legge til rette for at arbeidstakere kan stå lengre arbeid. For å stimulere til dette har partene fremforhandlet seniorpolitiske tiltak som skal bidra til å få ansatte til å stå lenger i jobb. Disse virkemidlene er ekstra fridager ("seniordager"), ekstra ferieuke, samtaler om utviklingsmuligheter og tilpasning av arbeidshverdagen. Seniorpolitikken må legge vekt på at personer har forskjellige behov. Planleggingen av hvordan de seniorpolitiske virkemidlene skal tilpasses den enkelte, kan bidra til å skape en god samtalearena mellom leder og medarbeider.

Hva påvirker beslutningen om å gå av med pensjon? 

Det er uklart hva som veier tyngst når en arbeidstaker tar avgjørelsen om å gå over i pensjonisttilværelsen. Det vi vet er at både arbeidsmiljø, bedriftskultur, forhold til nærmeste leder og familie er faktorer spiller inn i denne prosessen. Gjennom IA-arbeidet og en personalpolitikk som  kan det være mulig å påvirke de to første faktorene.

I 2010 gjennomførte Arbeidsforskningsinsituttet (AFI) en undersøkelse på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) om bruk av seniordager. Rapporten sier noe om hva som skal til for at seniorer skal velge å ikke gå av med tidligpensjon ved første anledning, og hvordan seniordager påvirker dette valget. Les mer om undersøkelsen på AFIs nettsider (ekstern lenke).