IA i staten - et partssamarbeid

I nær sagt alle statlige virksomheter har ledelse og tillitsvalgte inngått en IA-avtale. Også de sentrale partene i staten har et samarbeid om inkluderende arbeidsliv.

Norsk arbeidsliv er velfungerende. Samarbeidet mellom arbeidsgiverorganisasjonene, arbeidstakerorganisasjonene og myndighetene er godt og unikt. Dette trepartssamarbeidet har blant annet resultert i intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA). Utgangspunktet for IA-avtalen er partenes felles erkjennelse av at aktivitet gjennom arbeid fremmer helse, og at aktive forebyggingstiltak kan motvirke frafall fra arbeidslivet. Avtalens overordnede mål er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Sentralt partssamarbeid om IA

De sentrale partene i staten skal, både i fellesskap og hver for seg, tilrettelegge for aktiviteter som understøtter IA-målene. Med de sentrale partene menes hovedsammenslutningene LO Stat, Unio, YS Stat, Akademikerne og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  De sentrale partene møtes jevnlig for å drøfte oppfølging av IA-avtalen, og skape en felles forståelse av hvilke områder innenfor IA i staten som trenger ekstra oppmerksomhet.   

IA-avtalen fremhever arbeidsplassen som den viktigste arenaen for et inkluderende arbeidsliv. Gode IA-resultater skapes i et godt samarbeid der ledelse og tillitsvalgte er kjent med og bevisst på sine roller og oppgaver. IA-avtalen forutsetter at alle arbeidsplasser setter egne resultat- og aktivitetsmål. 

Staten må gå foran som et godt eksempel

Vel 9 av 10 statlige virksomheter har en fornyet IA-avtale.  Den nye avtalen utfordrer partene i staten. Sykefraværet er stabilt og relativt lavt, men det har ikke samme synkende tendens som i privat sektor. Statlige virksomheter rekrutterer færre personer med nedsatt funksjonsevne, enn virksomheter i andre sektorer. Gjennomsnittlig avgangsalder for ansatte i staten øker, men ikke nok til at delmål 3 ble innfridd i forrige IA-avtaleperiode. 

Staten har et ekstra ansvar for at alle IA-målene nås. Staten forvalter lovene som pålegger alle arbeidsplasser i Norge å ha et godt forankret HMS-arbeid. Staten er i tillegg en stor arbeidsgiver med over 160 000 ansatte.  Det er en målsetting at staten skal være et godt eksempel, eller ”best i klassen”, når det gjelder inkluderende arbeidsliv. 

IA i staten – nye nettsider

Hensikten med nettsidene ”IA i staten”, er å opplyse og informere om IA-avtalen og hvordan statlige virksomheter kan jobbe systematisk med IA. Sidene skal også gi et innblikk i rollene som er knyttet til IA lokalt på arbeidsplassen, og hvordan samspillet mellom partene lokalt kan være.

Lykke til med IA-arbeidet i din virksomhet!