Partenes roller og forpliktelser

IA i staten

Gode resultater i IA-arbeidet skapes sammen - i et tett samarbeid der alle partene kjenner og bevisst på sine roller og forpliktelser.

Lederansvar, medbestemmelse og medvirkning

Den nye IA-avtalen understreker at det er nødvendig med en solid ledelsesforankring i virksomhetene. Partene lokalt er også forpliktet til aktiv medvirkning i IA-arbeidet. Medbestemmelse og medvirkning er viktig for virksomhetene i staten. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som sentral arbeidsgiver og hovedsammenslutningene for de tilsatte vil sammen være pådrivere i prosessen på sentralt nivå, men avtalen gjør det tydelig at målene bare kan nås i virksomhetene. Dette legger et stort ansvar på den lokale ledelsen, de tillitsvalgte og alle ansatte. 

Arbeidsgivers rolle

Arbeidsgiver har et særlig ansvar for oppfølgingen av IA-avtalen og arbeidet for å nå målet om mangfold i staten og i virksomhetene. Arbeidsgiver skal blant annet sørge for samarbeid og tett dialog med tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte. Erfaringene fra tidligere perioder med IA-avtaler tilsier at en god forankring av arbeidet i ledelsen er nødvendig for å få god systematisk oppfølging og konkrete resultater. God forankring bare i personal- og administrasjonsavdelinger og innsats fra ildsjeler er viktig, men det har vist seg at det ikke er tilstrekkelig. 

Tillitsvalgtes rolle

Medbestemmelsesordningen i Hovedavtalen og de tillitsvalgtes rolle i IA-avtalen pålegger de tillitsvalgte et ansvar for å bidra til å implementere og følge opp IA-avtalens mål. For å sikre at IA-arbeidet lykkes, er tillitsvalgte inkludert og forpliktet til å delta og bidra aktivt i prosessen.

Vernetjenesten

Det følger av arbeidsmiljølovens regler og IA-avtalen at verneombudet og Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har sentrale roller i arbeidet med et inkluderende arbeidsliv. 

Tilsatte

Arbeidstakerne skal delta aktivt i arbeidet med HMS og IA lokalt. De skal blant annet opplyse om eget sykefravær har sammenheng med arbeidssituasjonen, de skal informere om egen funksjonsevne og være med i å utarbeide oppfølgingsplan og tiltak ved eget sykefravær.