Mangfoldsrekruttering i staten

For å styrke det inkluderende arbeidslivet i staten, er det viktig at statlige virksomheter arbeider godt og aktivt med mangfoldsrekruttering.

Mangfoldsrekruttering

Veilederen - Mangfoldsrekruttering - gir råd om god praksis i ulike faser av rekrutteringsprosessen: Ved forberedelser, utforming av stillingsannonse, innkalling til intervju, intervju og å lage innstilling.

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne

Mange personer med nedsatt funksjonsevne har høyere utdanning som samsvarer godt med personalbehovet i statlige virksomheter. Om lag 40 prosent av alle med nedsatt funksjonsevne kan ha tilnærmet 100 prosent arbeidsevne dersom arbeidsplassen tilrettelegges for dem. Denne gruppen representerer en verdifull personalressurs og et søkergrunnlag som statlige virksomheter bør inkludere bedre i rekrutteringsarbeidet.

Traineeprogram i staten for personer med nedsatt funksjonsevne

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Difi lanserer et nytt traineeprogram for personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne. Traineeprogrammet har vært arrangert fire ganger tidligere. Formålet med programmet er å gi et tilbud til arbeidsgivere for å utvikle rekrutterings- og personalarbeid i et mangfolds- og IA-perspektiv.

Lover og regler

I tjenestemannslovens forskrift § 9 er det gitt en bestemmelse som pålegger statlige arbeidsgivere å innkalle minst en kvalifisert funksjonshemmet/yrkeshemmet søker til ansettelsesintervju. Det er ganske strengt avgrenset hvem som faller inn under denne ordningen. Videre finnes det i denne bestemmelsen en adgang for arbeidsgiver til å fravike det ulovfestede kvalifikasjonsprinsipp, slik at det er mulig å se bort fra prinsippet om at den best kvalifiserte søker skal tilsettes, dersom det er en person med nedsatt funksjonsevne som er kvalifisert for stillingen. 

 Se også Statens personalhåndbok punkt 2.3.2.5.

Økt rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn

Det er et overordnet mål at statlige etater skal rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn. Det er begrunnet i at virksomhetene selv har nytte av et mangfold i personalstyrken for å oppnå god tjenestekvalitet, men også i at statens virksomheter må etterleve diskrimineringslovgivningen. De statlige virksomhetene må arbeide systematisk for å utnytte bredden av kompetanse i hele befolkningen når de skal finne frem til og rekruttere kvalifiserte medarbeidere. Det er krav til statlige virksomheter å kalle inn minst en søker med innvandrerbakgrunn til intervju for hver stilling som utlyses. Forutsetningen er at søkeren er kvalifisert for stillingen.

Se også Statens personalhåndbok punkt 2.3.2.3

Inkludering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i arbeidslivet

Arbeidsgivere har plikt til å legge til rette for at lhbt-personer skal oppleve arbeidsplassen som inkluderende. Å ha et lhbt-perspektiv i arbeidslivet handler om at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner ikke diskrimineres i ansettelsesprosesser og karriereløp.Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk trådte i kraft 1. januar 2014.Vernet for  lhbt-personer er utvidet til alle samfunnsområder, også arbeidslivet, bare med unntak for personlige forhold.  

Se også Statens personalhåndbok pkt. 1.6.4.

Statlige virksomheters likestillingsredegjørelser etter aktivitets- og rapporteringsplikten

Statlige virksomheter har en lovpålagt aktivitetsplikt. Denne innebærer at statlige virksomheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering, både som offentlig myndighet og som arbeidsgiver.

I tillegg til en aktivitetsplikt har statlige virksomheter en redegjørelsesplikt. Dette innebærer at virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning (ev. årsrapport) skal redegjøre i årsberetningen/årsrapporten for hva som er gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. Statlige virsksomheter som ikke er pålagt å utarbeide årsberetning/årsrapport, skal gi tilsvarende redegjørelse i årsbudsjettet.