Pris for beste statlige lærebedrift 2017

For å øke antallet lærebedrifter og lærlinger i staten, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet delt ut prisen for beste statlige lærebedrift i 2017.

Vinner av prisen i 2017

Statssekretær Kristin Holm Jensen (KMD) delte den 14. desember ut prisen for beste statlige lærebedrift i 2017 til Universitetet i Bergen (UiB).

I juryens begrunnelse fremkommer det at en viktig årsak til at UiB er utpekt som årets vinner, er at universitetet har forankret arbeidet med lærlinger godt i toppledelsen og i overordnete strategidokumenter. Dette har bidratt til at UiB nesten har firedoblet antallet lærlinger i løpet av to år.

UiB har sørget for god informasjon om lærlingarbeidet til eksterne samarbeidspartnere, gjennom å lage en egen nettside og en opplæringsbok om lærlingeordningen. De har målrettet innsats for å rekruttere lærlinger innen flere ulike lærefag. UiB har også tilrettelagt for et godt læringsmiljø for lærlingene ved å organisere felleslunsjer og ved å legge til rette for en egen mottaksuke ved oppstart av læretiden.

Les mer i pressemelding av 14.12.2017.

Nominerte i 2017

Juryen vurderte innsendte forslag, og plukket ut tre finalister. Dette var:

  • Kriminalomsorgsdirektoratet
  • Universitetet i Bergen
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vurdering

Det har vært gjennomført en helhetlig vurdering av alle nominasjonsforslag, blant annet av virksomhetens arbeid med og oppfølging av lærlinger. 

Juryen har vektlagt følgende kriterier:

Virksomheten

  • tilrettelegger for gode læringsforhold og aktivt involverer arbeidsmiljøet
  • tilrettelegger for lærlinger med særskilte behov
  • rekrutterer til «nye» lærefag, og kan vise til en positiv utvikling i antall lærekontrakter
  • er kreative i opplæringen og involverer lærlingene med oppgaver som inngår i den daglige drift
  • synliggjør eget arbeid med lærlinger
  • ansetter lærlinger etter bestått fagprøve
  • deler kunnskap om og erfaring med lærlingordningen med andre virksomheter

Det har ikke vært et krav at virksomheten oppfyller alle kriteriene.

Juryen

Juryen består av representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus (OK stat) , og fjorårets vinner, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). Vinneren av årets pris vil være representert i komiteen ved neste års prisutdeling.