Vil ha flere statlige lærlinger

Å øke antallet lærlinger i statlige virksomheter er en høyt prioritert sak for regjeringen, og antallet har gått opp de siste årene. Satsing på lærlinger i staten er viktig for å skape spennende utdanningsløp for ungdom og å bygge ny og nødvendig fagkompetanse for fremtiden.

Per 1.10.2016 var det totalt 1180 lærlinger i det statlige tariffområdet. Per 1.10.2015 var det 1111 lærlinger. Dette innebærer en økning på 6 prosent, sammenlignet med 2011 er økningen på mer enn 50 prosent.

Opplæringskontor

OK stat er et eget opplæringskontor for virksomheter i staten, og et ledd i regjeringens satsing på flere lærlinger. OK stat ble etablert som en permanent enhet fra 1.1.2017, og kontoret ble overført til Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nedslagsfeltet er utvidet til å omfatte Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud. OK stat har løpende kontakt med lærebedrifter for godkjenning av fag og bedrifter også andre steder i landet. Antallet lærebedrifter som er knyttet til OK stat er økt fra 6 i 2013 til 53 i 2017. Antallet lærlinger i regi av OK stat er økt fra 9 i 2013 til 98 løpende lærekontrakter i 2017.

Det er også andre opplæringskontor ellers i landet som har ansvaret for lærlinger i staten, blant annet opplæringskontoret for forsvaret.

Lærlinger i departementene

Det har vært en økning i antall lærlinger i departementene. I 2013 hadde fem departementer til sammen åtte lærlinger. I starten av 2017 hadde 14 departementer til sammen 19 lærlinger.

Andre tiltak for flere lærlinger i staten

  • Det er et krav at samtlige statlige virksomheter skal knytte til seg minst én lærling og vurdere nye lærefag årlig.
  • Lærlingtilskuddet har økt kraftig i denne regjeringsperioden. Til sammen er tilskuddet økt med 21 000 kroner per kontrakt siden regjeringen tiltrådte.
  • Kravet om bruk av lærlinger for å vinne offentlige anbud er skjerpet. Det innebærer at oppdragsgiver skal bruke lærlingklausulen når offentlige anbud lyses ut. Kravet gjelder for bransjer der det er behov for læreplasser, og kravet skal stilles både til norske og utenlandske bedrifter. Endringen trådte i kraft fra 1.1.2017.
  • Partene i arbeidslivet signerte 14. mars 2016 en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser. Staten som arbeidsgiver tar sin del av ansvaret.