Lokal lønnspolitikk

Partene lokalt må etablere en lønnspolitikk som er tilpasset virksomhetenes forhold og behov.

Som overordnet statlig arbeidsgiverorgan, er det en sentral oppgave for KMD å initiere og fremme en statlig lønnspolitikk som stimulerer til utvikling og resultatoppnåelse. Statens lønnssystem forutsetter at de lokale parter har en egen lønnspolitikk. Hovedtariffavtalens (HTA) pkt. 2.3.1 inneholder noen av retningslinjene om lokal lønnspolitikk som de sentrale partene har blitt enig om.

Etablering av lokal lønnspolitikk

Det finnes ingen fasitsvar på hva innholdet i personal- og lønnspolitikken skal være. De lokale partene må selv avgjøre hva som er hensiktsmessig ut fra lokale forhold og behov.

Den lokale lønnspolitikken bør:

 • sees i sammenheng med virksomhetens overordnede mål og strategier,
 • være en integrert del av virksomhetenes personalpolitikk,
 • utøves på flere områder, blant annet ved rekruttering, utvikling og ved lokale forhandlinger
 • være mest mulig konkret og enkel å ta i bruk og praktisere,
 • være nedfelt skriftlig og være kjent blant medarbeiderne.

De enkelte virksomhetene/forhandlingsstedene har ulik størrelse, stillingsstruktur og arbeidsoppgaver. Utformingen og bruken av den lokale lønnspolitikken må derfor bli forskjellig. Det er viktig at partene lokalt finner frem til praktiske og gode arbeidsformer, slik at lønnspolitikken kan utøves på en konstruktiv og effektiv måte.

Den lønnspolitikken partene utviklier skal danne fundamentet både for de fremtidige forhandlingene i virksomheten, og for lønnsfastsetting ved tilsetting.

Forhandlingssted

Det enkelte departement fører forhandlinger for eget område hvor ikke annet er fastsatt.

Det er KMD som fastsetter hvilke virksomheter som skal få delegert fullmakt til å føre lokale forhandlinger, etter drøfting med hovedsammenslutningene. Forhandlingsstedene skal være klar før forhandlingene om ny hovedtariffavtale er avsluttet.

Hvordan styrke arbeidet med lokal lønnspolitikk

Følgende tiltak kan gjøres for å styrke arbeidet med utforming av lokal lønnspolitikk:

 • Gjennomføre et årlig forberedende møte før de lokale forhandlingene begynner, for å drøfte lønnspolitiske forhold i virksomheten.
 • Etablere nettverksgrupper.
 • Utarbeide årlig lønns- og personalstatistikk.

Personal- og lønnsstatistikk

Arbeidsgiver bør minst en gang årlig legge frem lønns- og personalstatistikk. Statistikken bør legges frem til drøfting på det forberedende møtet som skal gjennomføres før de årlige forhandlingene starter, jf. HTA pkt. 2.3.1.

Statistikken kan inneholde:

 • Lønnsnivå og lønnsutvikling for de ulike stillingsgruppene, totalt og fordelt på kjønn.
 • Turnover - når en arbeidstaker sier opp og slutter i sin stilling i virksomheten, og stillingen blir besatt av en ny arbeidstaker.
 • Naturlig avgang.