Etikk og gaver i tjenesten

Innbyggerne må ha tillit til statsforvaltningen og det politiske system. Tvil om misbruk av informasjon eller tvil om manglende habilitet, er ødeleggende for en slik tillit. Derfor er etiske retningslinjer viktig.

Etiske retningslinjer for statstjenesten

Retningslinjene omfatter blant annet hvilke gaver som kan mottas, "whistleblowing", lojalitetskrav, statsansattes ytringsfrihet og oppførsel overfor innbyggerne.

De etiske retningslinjene er av overordnet karakter, og er ikke detaljerte regler. De er ment å være generelle rettesnorer som krever refleksjon av den enkelte.

Retningslinjene gjelder generelt for hele statsforvaltningen, dvs. at alle statlige forvaltningsorganer er omfattet av disse retningslinjene. Det samme er regjeringens medlemmer og alle politikere i departementene.

Veileder om gaver i tjenesten

Hensikten med veilederen er å beskrive hvilken adferd som forventes og som kan aksepteres hos embets- og tjenestemenn i staten. Veilederen beskriver en del situasjoner og dilemmaer man kan komme opp i, og gir noen kriterier for å vurdere hvordan man skal handle i en gitt situasjon.

Veilederen vil også kunne gi informasjon til næringslivet om hvilke normer, regler og retningslinjer for gaver i tjenesten som gjelder i statlig forvaltning.