Lov og avtaleverk

KMD forvalter tjenestemannsloven, tjenestetvistloven, karanteneloven og forskrifter til lovene. Departementet inngår også avtaler med hovedsammenslutningene om lønns- og arbeidsvilkår for statens medarbeidere. Forvaltningen og utviklingen av lov- og avtaleverket skal bidra til at virksomhetene kan nå sine mål på en ansvarlig og kostnadseffektiv måte.

Karanteneloven

Karanteneloven gir regler om karantene og og saksforbud når politikere i et departement og embets- og tjenestemenn i statsforvaltningen tiltrer stilling eller verv utenfor statsforvaltningen, eller etablerer næringsvirksomhet.