Veileder: Omstillinger av statlige virksomheter - beregning av samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har laget en veileder i beregning av samfunnsøkonomiske kostnader og gevinster ved omstillinger i statlige virksomheter. Veilederen er enkel og praktisk i bruk, og kan lastes ned.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har laget en veileder i beregning av samfunnsøkonomiske kostnader og gevinster ved omstillinger i statlige virksomheter.

Veilederen skal bidra til å bedre beslutningsgrunnlaget forut for et vedtak om omstilling og er ment som et hjelpemiddel for å identifisere og beregne samfunnsøkonomiske effekter av omstillinger i staten.

Utredningsinstruksens krav sier at man skal analysere og vurdere konsekvensene av offentlige tiltak før man treffer en beslutning. Denne veilederen tar utgangspunkt i Finansdepartementets Veileder i samfunnsøkonomiske analyser, og er i tillegg basert på et omfattende underlagsmateriale og erfaringer fra gjennomførte omstillinger i staten.

Praktisk i bruk
Veilederen ble utarbeidet på oppdrag av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) og er ment å være et praktisk hjelpemiddel. Det er derfor lagt stor vekt på bruk av eksempler og illustrasjoner. Et gjennomgående eksempel belyser de ulike trinnene i den samfunnsøkonomiske analysen. Det er laget et regneark til praktisk hjelp for beregning av nåverdi, som er benyttet i gjennomgangseksempelet.

Omstilling av statlige virksomheter - Veileder i beregninger av samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader

Veilederen kan bestilles fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ) og er også lagt ut på hjemmesidene til DIFI og DFØ.