Omstilling i staten

Mange statlige virksomheter står oppe i - eller midt foran - omfattende omstillingsprosesser, som kan få større eller mindre konsekvenser for de tilsattes arbeidssituasjon.

Arbeidsgiverpolitisk avdeling (APA) skal gi veiledning om arbeidsrettslige spørsmål, og regelverket som gjelder for medbestemmelse i forbindelse med omstilling i staten. Vi gir også veiledning om de personalpolitiske rammebetingelsene for omstilling som gjelder i staten, både til fagdepartementene og til arbeidsgiverne i de statlige virksomhetene.

 

Det er gitt mer informasjon om ulike aktører i ved omstilling i staten i kapittel 3.2 i veiledningsheftet "Personalpolitikk ved omstillingsprosesser". Heftet inneholder regjeringens intensjonserklæring, i tillegg til ulike tema som er aktuelle i omstillingsprosesser, for eksempel  informasjons- og kommunikasjonsprosesser. I kapittel 5 presenteres juridiske problemstillinger knyttet til ulike omstillingsprosesser. Det er også en mal for omstillingsavtale i heftet, som skal brukes dersom det er aktuelt å inngå slik avtale. Heftet inneholder også særavtalen om virkemidler ved omstilling i staten.  

 

Det er Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvaret for arbeidsmiljlølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse, mens KMD har ansvaret for tjenestemannsloven og tjenestetvistloven.