Organisasjonsendringer i staten 1992 – 2007

Omstillingstakten i statsforvaltningen har vært stor de siste 20 årene. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har utarbeidet denne rapporten som gir en oversikt over den forvaltningspolitiske utviklingen fra 1992 til 2007 med vekt på de organisatoriske endringene.

Omstillingstakten i statsforvaltningen har vært stor de siste 20 årene. Antall forvaltningsorganer er blitt sterkt redusert, mens antall statlig eide selskaper har økt. Det er blitt opprettet helt nye organer som skal ivareta nye oppgaver og noen forvaltningsorganer er også nedlagt. Likeledes har det vært utskilling fra og innlemming i departementene. I tillegg har det skjedd større endringer i etatene.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har utarbeidet denne rapporten som gir en oversikt over den forvaltningspolitiske utviklingen fra 1992 til 2007 med vekt på de organisatoriske endringene. I tekst og figurer beskrives sammenslåinger av forvaltningsorganer, overføring av oppgaver mellom departement til direktorat, etablering av forvaltningsorganer og selskaper på nye områder, utskilling (fristilling) av virksomhet fra staten og noen spesielle utviklingstrekk ved endringer i noen større etater.
 
Formålene med endringene oppsummeres og det redegjøres for resultater fra evalueringer av noen større omorganiseringer og reformer i staten. Særegne trekk ved utviklingen i perioden drøftes.
 
Kartleggingen har vært basert på data fra NSDs forvaltningsdatabase, relevante forsknings- og evalueringsrapporter, Statskonsultrapporter og offentlige dokumenter.

Organisasjonsendringer i staten 1992-2007 kan lastes ned i PDF-format fra DIFIs nettsider