Spørsmål og svar om fortrinnsrett

Her får du svar på spørsmål om hva fortrinnsrett er, hvilke stillinger det kan hevdes fortrinnsrett til, hvordan søke stilling ved hjelp av fortrinnsrett m.m.

Vanlig stilte spørsmål og svar

Her svarer vi på spørsmål om fortrinnsrett. Hvis du har andre spørsmål, kan du sende e-post til postmottak@kmd.dep.no. Du kan også kontakte ditt fagdepartement. NAV svarer på spørsmål om ventelønn og fortrinnsrett.

Hva er fortrinnsrett?
Når man snakker om fortrinnsrett i staten er det et viktig skille mellom såkalt intern og ekstern fortrinnsrett.

Hva er intern fortrinnsrett?
Ved en omstillingsprosess hvor du kan stå i fare for å bli oppsagt, har arbeidsgiver et ansvar for å finne alternativer til oppsigelse for deg. Dersom det er mulig, skal arbeidsgiver tilby deg annen passende stilling i virksomheten. Det er en forutsetning at du har de nødvendige faglige og personlige egenskaper for stillingen.

Arbeidsgiver kan også velge å tilby deg en stilling som ikke anses for passende for deg. Da står du imidlertid fritt til å velge om du vil ta imot dette tilbudet. Arbeidsgiver kan ikke uten videre legge til grunn at du vil avvise et slikt tilbud.

Hva er ekstern fortrinnsrett?
Ekstern fortrinnsrett innebærer at du som overtallig har en fortrinnsrett til annen passende stilling i staten. Begrepet staten vil i denne sammenheng si statsforvaltningen. Aksjeselskaper, statsforetak, stiftelser eller virksomheter som er organisert ved særlov, faller dermed utenfor begrepet. Et eksempel er de statlige helseforetakene. Du som arbeidstaker gis her rett til å tre inn i den stillingen som du hevder fortrinnsrett til på nærmere bestemte vilkår. I motsetning til hva som gjelder den interne fortrinnsretten, må du selv ta initiativ ved å søke på ledige stillinger i staten.

Fra hvilket tidspunkt og hvor lenge kan jeg bruke ekstern fortrinnsrett?
Den eksterne fortrinnsretten inntrer når du får brev med varsel om oppsigelse, forutsatt at det ikke er mer enn 2 år igjen til du må fratre stillingen. For å bruke fortrinnsretten må du få en overtallighetsattest fra arbeidsgiver. Du kan bruke den eksterne fortrinnsretten så lenge du har krav på ventelønn. Dersom du ikke har rett til ventelønn kan du bruke fortrinnsretten i inntil ett år etter at du fratrer stillingen. Varsel om oppsigelse må være gitt før søknadsfristen for stillingen utløper.

Hva er en overtallighetsattest?
En overtallighetsattest er et skriftlig bevis på at du er overtallig og kan ha fortrinnsrett til andre statsstillinger. Arbeidsgiver skal fylle ut attesten. En overtallighetsattest skal inneholde opplysninger om begrunnelse for fratreden, tjenestetid i virksomheten og staten, hvilken stilling du har hatt, avlønning ved fratreden, fra hvilket tidspunkt du må fratre og om hva som er gjort for å finne annet høvelig arbeid til deg i virksomheten. Eksempel på en overtallighetsattest.

Hvilke stillinger kan det hevdes fortrinnsrett til?
Fortrinnsrett er en rettighet til å bli tilsatt i en annen passende stilling enn den arbeidstakeren har hatt, dersom han/hun - uten egen skyld, har fått oppsigelse eller varsel om oppsigelse. Det er hovedsakelig tre momenter som er avgjørende for om en stilling er passende i forbindelse med intern og ekstern fortrinnsrett. Det er lønn, arbeidsoppgaver og geografi – det vil si avstanden til det nye arbeidssted.

Lønn – arbeidstakeren kan ikke hevde fortrinnsrett til høyere lønnet stilling enn den stillingen som arbeidstakeren må fratre. En deltidsansatt med en stillingsprosent på mer enn 50, er likevel gitt rett til å hevde fortrinnsrett til en 100 % stilling. En person med en stillingsprosent på 50 eller mindre, kan ikke hevde fortrinnsrett til en stilling med høyere stillingsprosent enn vedkommende hadde i sin gamle stilling. Fortrinnsretten kan ikke gjøres gjeldende til høyere lønte stillinger enn den vedkommende må fratre.

Arbeidsoppgavene må ikke i for stor grad skille seg fra de arbeidsoppgavene tjenestemannen opprinnelig hadde inngått avtale om, med mindre vedkommende samtykker. Det kan ikke sies at stillingen er passende om arbeidssituasjonene er vesensforskjellige. Dette vil for eksempel være tilfelle dersom en arbeidstaker som tidligere har hatt manuelt arbeid tilbys kontorarbeid, eller det arbeidet som tilbys er i et fremmed fag. Arbeidsoppgavene må med andre ord være av noenlunde samme art.

Geografiske forhold - Det må alltid undersøkes om det foreligger en passende stilling i nærområdet først. Stillingen kan ikke anses å være passende hvis det blir uforholdsmessig langt å reise for tjenestemannen. Det er mulig å tenke seg en grense mellom dagpendling og ukependling. Hvis vedkommende kan dagpendle til arbeidet, vil man ofte anse stillingen for å være passende.

Hva kan arbeidsgiver kreve av kvalifikasjoner i vurderingen av deg som fortrinnsberettiget søker?
Det er tilstrekkelig at du er personlig og faglig kvalifisert for stillingen. Du behøver ikke være best kvalifisert av søkerne. Krav som ikke står i kunngjøringsteksten, kan ikke legges til grunn ved vurderingen.

Hvordan søker jeg en stilling ved hjelp av fortrinnsretten?
Du søker stillingen på vanlig måte og gjør oppmerksom på at du hevder fortrinnsrett. Du legger ved overtallighetsattest eller bekreftelse fra arbeidsgiver. Samtidig sendes kopi av søknaden, vedlagt kopi av utlysningstekst og overtallighetsattest, til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Hvor lang saksbehandlingstid kan man forvente i denne type saker?
I denne type saker har KMD en serviceerklæring:

  1. Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal gi overtallige som gjennom sin søknad hevder fortrinnsrett, skriftlig tilbakemelding om hvorvidt vedkommende kan gjøre fortrinnsrett gjeldende til den aktuelle stilling. Tilbakemeldingen skal gis innen 3 uker fra den dato brevet m/ alle nødvendige dokumenter er mottatt av departementet.
  2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal gi virksomheter som får søknader hvor det hevdes fortrinnsrett, uttalelse om vedkommende søker kan hevde fortrinnsrett. Uttalelsen skal gis innen 3 uker fra den dato brevet m/ alle nødvendige dokumenter er mottatt av departementet.
  3. Hvis behandlingstiden likevel skulle bli mer enn 3 uker, vil søkeren og den aktuelle virksomheten bli underrettet om dette.

Hva skjer hvis det er flere søkere med fortrinnsrett til samme stilling?
Da gjelder ikke fortrinnsretten i forholdet mellom dem. Tilsettingsorganet skal da i valget mellom dem, legge til grunn de samme vurderinger som nyttes i valget mellom tjenestemenn uten fortrinnsrett.

Hva skjer hvis arbeidsgiver ikke vil tilsette meg?
Da skal saken sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for videre behandling i Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten.

Hvilke dokumenter skal sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet?
Det lokale tilsettingsrådet skal begrunne avslaget. Begrunnelsen skal sendes med saken, sammen med en kopi av kunngjøringsteksten for stillingen, utvidet søkerliste, søknaden med vitnemål etc (til den fortrinnsberettigede), samt referat fra intervju, til:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
Arbeidsgiverpolitisk avdeling,
Postboks 8112 Dep,
0032 Oslo