Spørsmål og svar om fortrinnsrett

Her får du svar på spørsmål om hva fortrinnsrett er, hvilke stillinger det kan hevdes fortrinnsrett til, hvordan søke stilling ved hjelp av fortrinnsrett m.m.

Vanlig stilte spørsmål og svar

Her svarer vi på spørsmål om fortrinnsrett. NAV svarer på spørsmål om ventelønn og fortrinnsrett.

Hva er fortrinnsrett?
Når man snakker om fortrinnsrett i staten er det et viktig skille mellom såkalt intern og ekstern fortrinnsrett.

Hva er intern fortrinnsrett?
Ved en omstillingsprosess hvor du kan stå i fare for å bli oppsagt, har arbeidsgiver et ansvar for å finne alternativer til oppsigelse for deg. Dersom det er mulig, skal arbeidsgiver tilby deg annen passende stilling i virksomheten. Det er en forutsetning at du har de nødvendige faglige og personlige egenskaper for stillingen.

Hva er ekstern fortrinnsrett? 

Ekstern fortrinnsrett innebærer at du som overtallig har en fortrinnsrett til annen passende stilling i staten. Begrepet staten vil i denne sammenheng si statsforvaltningen. Aksjeselskaper, statsforetak, stiftelser eller virksomheter som er organisert ved særlov, faller dermed utenfor begrepet. Et eksempel er de statlige helseforetakene. Du som arbeidstaker gis her rett til å tre inn i den stillingen som du hevder fortrinnsrett til på nærmere bestemte vilkår. I motsetning til hva som gjelder den interne fortrinnsretten, må du selv ta initiativ ved å søke på ledige stillinger i staten.

Fra hvilket tidspunkt og hvor lenge kan jeg bruke ekstern fortrinnsrett?
Den eksterne fortrinnsretten inntrer når du mottar brev med oppsigelse. For å bruke fortrinnsretten må du få en overtallighetsattest fra arbeidsgiver. Fortrinnsretten varer inntil to år etter oppsigelsesfristens utløp. 

Hva er en overtallighetsattest?
En overtallighetsattest er et skriftlig bevis på at du er overtallig og kan ha fortrinnsrett til andre statsstillinger. Arbeidsgiver skal fylle ut attesten. En overtallighetsattest skal inneholde opplysninger om begrunnelse for fratreden, ansettelsestid i virksomheten og staten, hvilken stilling du har hatt, lønn ved fratreden, fra hvilket tidspunkt du må fratre og om hva som er gjort for å finne annet passende arbeid til deg i virksomheten. Eksempel på en overtallighetsattest.

Hvilke stillinger kan det hevdes fortrinnsrett til?

Fortrinnsrett gir en søker med overtallighetsattest særlige rettigheter i forbindelse med jobbsøking. Søkeren skal ansettes i stillingen dersom vedkommende er kvalifisert. Nærmere regler om fortrinnsrett er gitt i forskrift til statsansatteloven. Viktigst er at man ikke har fortrinnsrett til stilling som er høyere rangert, eller som adskiller seg vesentlig fra den stillingen som vedkommende må fratre.

Hva kan arbeidsgiver kreve av kvalifikasjoner i vurderingen av deg som fortrinnsberettiget søker?

Som overtallig arbeidsøker til ledige stillinger som er er lyst ut offentlig, må du fylle kvalifikasjonskravene som står i utlysningsteksten. Arbeidsgiver er forpliktet til å innkalle overtallige arbeidssøkere som er kvalifisert for stillingen til intervju. Du kan som søker be om å få tilsendt utvidet søkerliste for å få oversikt over alle som har søkt på stillingen. 

Det er tilstrekkelig at du er personlig og faglig kvalifisert for stillingen. Du behøver ikke være best kvalifisert av søkerne. Krav som ikke står i kunngjøringsteksten, kan ikke legges til grunn ved vurderingen.

Hvordan søker jeg en stilling ved hjelp av fortrinnsretten?
Du søker stillingen på vanlig måte og gjør oppmerksom på at du hevder fortrinnsrett. Du legger ved overtallighetsattest eller bekreftelse fra arbeidsgiver. 

Hva skjer hvis det er flere søkere med fortrinnsrett til samme stilling?

Hvis flere ansatte med fortrinnsrett er søkere til samme stilling, og de er kvalifiserte, gjelder ikke fortrinnsretten i forholdet mellom dem. Ansettelsesorganet skal da i valget mellom dem, legge til grunn de samme vurderinger som benyttes i valget mellom søkere uten fortrinnsrett.

Hva skjer hvis arbeidsgiver ikke vil tilsette meg?

Dersom du som søker mener at du er forbigått, er det ikke klageadgang. Hvis søker mener at det er begått saksbehandlingsfeil, har søkeren mulighet til å henvende seg til Sivilombudsmannen.

Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten er bortfalt fra 1. juli 2017.