Undersøkelse om bruk av sluttordninger ved statlige omstillinger

Departementet har kartlagt bruken av sluttvederlag og andre sluttordninger knyttet til omstillinger i staten de siste 6 årene. Prosjektet ble gjennomført i perioden 01.12.2003 – 31.12.2005.

Departementet har fått kartlagt bruken av sluttvederlag og andre sluttordninger knyttet til omstillinger i staten de siste 6 årene. Prosjektet ble gjennomført i perioden 1.12.2003 – 31.12.2005. ECON Analyse har på oppdrag fra FAD (daværende Moderniseringsdepartementet) stått for den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen. Her finner du informasjon om bakgrunnen for prosjektet.

Sluttrapporten finner du  her (PDF).

Sist oppdatert: 26.september 2006

Hensikten med undersøkelsen:

Moderniseringsdepartementet ønsker å kartlegge bruken av sluttvederlag og andre sluttordninger knyttet til omstillinger i staten de siste 6 årene. Alle virksomheter som var/er i det statlige tariffområdet skal omfattes av undersøkelsen. Virkningen av bruken av de ulike virkemidler, både for den enkelte virksomhet og for den enkelte ansatte, skal belyses gjennom denne undersøkelsen.

ECON Analyse vant konkurransen og skal på oppdrag fra MOD stå for den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen. Konkurransegrunnlaget finner du her.

Bakgrunn:

Ved omstilling i staten ble sluttvederlag innført som et personalpolitisk virkemiddel til bruk ved større og/eller kompliserte omstillinger og med virkning fra 2001. Siktemålet var at arbeidsgiver skulle bruke dette virkemiddelet for å få redusert bruken av ventelønn i staten. Virkemiddelet skulle fortrinnsvis benyttes ved nedbemanning. Bruk av sluttvederlag forutsetter at arbeidstakeren selv sier opp sin stilling med den konsekvens at rettighetene til statlig fortrinnsrett og ventelønn opphører.

Forskningsprosessen:

Prosjektet gjennomføres i perioden 1.12.2003 – 31.12.2005. Prosjektet bygger på data fra Statens sentrale tjenestemannsregister, supplert med opplysninger om sluttvederlag og andre sluttordninger, en postsendt spørreskjemaundersøkelse blant personer som har deltatt i statlige omstillingsprosesser, samt følgeanalyser i tre statlige virksomheter som nå står overfor omstillinger. De tre virksomhetene som deltar i følgeanalysen er Tollvesenet, Statens vegvesen og Statens kartverk.

En utvidet prosjektskisse fra ECON finner du her.

Referansegruppe:

Det er nedsatt en referansegruppe for prosjektet. Referansegruppen har følgende deltakere:
Fra hovedsammenslutningene i Staten:
Akademikerne: Odd Jenvin
YS-Stat: Ingunn Bråten
LO-Stat: Randi Stensaker
UHO: Arne Krogstad
Fra Moderniseringsdepartementet:
Even Monsrud, Forhandlingsseksjonen (FST)
Reidun Slåen, Arbeidsgiverpolitisk avdeling (APA)
Marit Skaar Reiersen, Arbeidsgiverpolitisk avdeling (APA)
Sissel Frøberg, Arbeidsgiverpolitisk avdeling (APA)
Fra Arbeids- og sosialdepartementet:
Solveig Lie, Arbeidsmarkedsavdelingen (ARBA)
Fra ECON Analyse:
Knut Arild Larsen (knut.larsen@econ.no)
Øyvind Engh (oyvind.engh@econ.no)