Hvem kan jobbe i Norge?

Norge har mange arbeidsinnvandrere. Borgere fra EØS-området kan oppholde seg og arbeide i Norge uten særskilt tillatelse. Også personer fra land utenfor EØS-området kan komme til Norge for å jobbe på gitte vilkår.

Reglene for å ta opphold og arbeide i Norge følger av utlendingsloven og utlendingsforskriften. Regelverket gjennomfører også EUs direktiv om retten til å ferdes fritt og oppholde seg i medlemsstatene (fri bevegelighet) fra 2004.

Personer fra EØS-området

Retten til fri bevegelighet gir mulighet for arbeidstakere til å reise dit det er ledige jobber. I utgangspunktet skal de som benytter retten til fri bevegelighet, være selvforsørget. Det er ikke slik at man kan reise til andre land for å basere seg på det landets velferdsgoder.

Opphold under tre måneder

Alle EØS-borgere med gyldig ID-kort/pass kan komme til Norge og være her inntil tre måneder. I denne perioden har personen i utgangspunktet ikke rett til velferdsytelser. Personer må heller ikke registrere seg.

Opphold utover tre måneder

EØS-borgere som ønsker å være her utover tre måneder, må registrere seg. Kravet om registrering gjelder ikke nordiske borgere. For å registrere seg må EØS-borgeren dokumentere et av de følgende punktene:

At vedkommende er

  • arbeidstaker
  • selvstendig næringsdrivende
  • tjenesteyter
  • være familiemedlem til en EØS-borger med oppholdsrett
  • har egne midler til å forsørge seg selv og medfølgende familie

Studenter som er opptatt ved godkjent utdanningsinstitusjon og har tilstrekkelige midler til å forsørge seg selv og eventuell medfølgende familie, kan også ha oppholdsrett utover tre måneder.

Registrering

Ved registreringen skal EØS-borgeren legge frem dokumentasjon på at alle vilkårene for oppholdsretten er oppfylt. For at et arbeidsforhold skal gi oppholdsrett, stilles det visse krav:

  • Det må være et reelt arbeidsforhold basert på en ansettelse der arbeidsgiveren kan bestemme over arbeidstakerens arbeidsoppgaver.
  • Arbeidstilbudet må være av et visst omfang. Det skal foretas en individuell vurdering av hvert enkelt arbeidsforhold. Det er arbeidsforholdet og ikke kontrakten som vurderes. Arbeidstid, lønnsbetingelser og andre deler av arbeidsforholdet er sentrale i en slik vurdering. 

Registreringen gjøres hos politiet eller ved et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Slike kontorer finnes i Oslo, Stavanger, Bergen, Kirkenes og Trondheim. 

Mer om oppholdsrett for EØS-borgere

Mer informasjon om oppholdsrett for EØS-borgere finnes på Utlendingsdirektoratets nettsider.

Personer fra utenfor EØS-området

En person fra et land utenfor EØS-området kan også komme til Norge for å jobbe. Det gjelder i hovedsak faglærte og sesongarbeidere. I tillegg har vi noen særregler for russere fra Barentsregionen.  For at personer fra land utenfor EØS-området skal kunne arbeide i Norge, må konkrete vilkår være oppfylt.

Mer om ulike typer arbeids- og oppholdstillatelser

Mer informasjon om ulike typer arbeids- og oppholdstillatelser finnes på Utlendingsdirektoratets hjemmesider.