Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hvilke arbeidsmarkedstiltak finnes?

Arbeidsmarkedstiltakene skal understøtte hovedmålet i arbeidsmarkedspolitikken, som er å legge til rette for et velfungerende arbeidsmarked med høy sysselsetting, lav ledighet og et inkluderende arbeidsliv.

En aktiv arbeidsmarkedspolitikk skal stimulere til god tilgang på arbeidskraft, motvirke avgang fra arbeidslivet til varige trygdeytelser og redusere og forebygge arbeidsledighet.  

Det finnes mange forskjellige typer arbeidsrettede tiltak og tjenester som er ment å passe for mennesker som trenger ulik bistand for å komme i jobb. Nedenfor beskrives hovedgruppene av tiltak.

Avklaring

Iblant er det ikke nok med den behovsvurderingen NAV gjør selv. I slike tilfeller kan det være aktuelt å tilby avklaringstiltak. I avklaringstiltaket skjer det en grundig kartlegging av den enkeltes muligheter og utfordringer med tanke på å komme i jobb og holde på en jobb. Kartleggingen innebærer blant annet en vurdering av:

  • brukerens kompetanse, muligheter og utfordringer
  • om brukeren kan utføre jobben hvis arbeidssituasjonen og arbeidsoppgaver blir tilrettelagt for brukeren
  • hva slags bistand eller tilrettelegging som skal til for at brukeren kan delta i arbeidslivet.

I tillegg kan tiltaket inneholde informasjon og økt kunnskap om arbeidsmarked, yrker og jobbkrav, veiledning for valg av yrkesmål og arbeidsoppgaver eller arbeidsutprøving på ny eller annen arbeidsplass. Avklaring varer vanligvis i fire uker, men kan forlenges med inntil åtte uker hvis det er behov for det.

Kvalifisering og opplæring

Manglende kvalifikasjoner kan være en utfordring på arbeidsmarkedet. Statistisk sett har personer med lite utdanning langt større sannsynlighet for å bli arbeidsledige eller falle ut av arbeidslivet, enn personer med mer utdanning. Kvalifiseringstiltak kan øke den formelle kompetansen til personer som har lite formell utdanning eller gi ny kompetanse til personer som er tvunget til å skifte yrke av helsemessige årsaker. 

Arbeidsmarkedsopplæring

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO-kurs) er korte arbeidsrettede kurs som vanligvis har en varighet på inntil ti måneder. I enkelte tilfeller kan AMO-kurs forlenges med inntil seks måneder. AMO-kurs inneholder ofte en blanding av teoretisk og praktisk opplæring.

Toårig yrkesrettet opplæring

Ny opplæringsordning som kom i 2016, hvor målet er å tilby yrkesrettet opplæring til personer med svake formelle kvalifikasjoner eller svake grunnleggende ferdigheter. Tilbud om videregående opplæring er avgrenset til personer som står uten rett etter opplæringsloven og introduksjonsloven.

Utdanning

Personer med nedsatt arbeidsevne kan få støtte til å ta utdanning i det vanlige skolesystemet. Denne støtten har en maksimal varighet på tre år med mulighet til ett års forlengelse.

Tiltaksplasser i ordinært arbeidsliv

Arbeidstrening

Arbeidstrening er utprøving av tiltaksdeltakerens muligheter på arbeidsmarkedet. Tiltaket kan ha flere ulike formål. Arbeidstrening kan gi deltakeren opplæring i et arbeid. Det kan også brukes for å teste hva slags arbeid som passer for deltakeren. Arbeidstrening gir også arbeidsgiveren anledning til å se hva tiltaksdeltakeren kan klare samtidig som NAV dekker utgifter til livsopphold for deltakeren. På denne måten kan tiltaket være en inngangsport til arbeidslivet. 

Lønnstilskudd

Lønnstilskudd innebærer at NAV dekker deler av lønnsutgiftene til arbeidsgiver i en periode. Forutsetningen er at deltakeren blir ansatt av arbeidsgiveren. NAV kan gi lønnstilskudd i inntil ett år når deltakeren er arbeidsledig. Hvis deltakeren har nedsatt arbeidsevne er det mulig å gi lønnstilskudd i inntil tre år. Det finnes også en ordning med lønnstilskudd uten noen tidsbegrensning (varig lønnstilskudd). Dette er en ordning for personer med betydelig nedsatt arbeidsevne av varig karakter. Normalt vil andre arbeidsrettede tiltak ha vært forsøkt før det er aktuelt å vurdere et varig lønnstilskudd.

Oppfølgingstiltak

Oppfølgingstiltaket skal hjelpe og støtte deltakeren med å skaffe seg arbeid samt bistå videre i arbeidsforholdet. Tiltaket kan blant annet inneholde jobbsøking, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdighet og tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon. Tiltaket kan vare i inntil seks måneder, men kan forlenges med ytterligere seks måneder. For personer med nedsatt arbeidsevne kan tiltaket vare i inntil tre år. 

Skjermede og tilrettelagte tiltaksplasser

Enkelte av NAVs brukere med nedsatt arbeidsevne vil ha behov for tiltak i en skjermet virksomhet, dvs. virksomheter spesielt innrettet mot å tilby arbeidstrening og praksis til tiltaksdeltakere. Behovet for tiltak i skjermet virksomhet kan være noe man har i en innledende fase på vei ut i arbeidslivet. Man går da over i arbeid eller andre typer tiltak etter en tid. Enkelte kan også få tilbud om arbeid i skjermet virksomhet uten tidsbegrensning. 

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for personer som har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før det er aktuelt å gå over i arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv. Arbeidsforberedende trening tilbyr avklaring, arbeidsutprøving, arbeidstrening og opplæring. Målet med tiltaket er å styrke mulighetene til å skaffe arbeid. Tiltaket tilbyr kartlegging av kompetanse og karriereveiledning. Det kan også gis tilrettelagt opplæring som kan legge til rette for et yrkesfaglig løp. Arbeidsforberedende trening kan som hovedregel ha en varighet på inntil et år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Tiltaksdeltakere som gjennomfører opplæring med sikte på formell kompetanse, kan få forlenget varigheten med ytterligere ett år.

Varig tilrettelagt arbeid

Tiltaket varig tilrettelagt arbeid, innebærer at deltakere deltar i produksjonen av varer og tjenester på en skjermet arbeidsplass. Dette tiltaket har en varig karakter, det vil si at deltakerne i utgangspunktet har anledning til å fortsette i tiltaket til brukerne avslutter sin yrkeskarriere. For å få tilbud om varig tilrettelagt arbeid er det krav om at deltakeren har varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne og mottar uføretrygd eller ventes å få dette i nær framtid. 

Mer om arbeidsmarkedstiltak

Til toppen