Hvilke arbeidsmarkedstiltak finnes?

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Arbeidsmarkedstiltakene skal understøtte hovedmålet i arbeidsmarkedspolitikken, som er å legge til rette for et velfungerende arbeidsmarked med høy sysselsetting, lav ledighet og et inkluderende arbeidsliv.

En aktiv arbeidsmarkedspolitikk skal stimulere til god tilgang på arbeidskraft, motvirke avgang fra arbeidslivet til varige trygdeytelser og redusere og forebygge arbeidsledighet. 

Det finnes mange forskjellige typer arbeidsrettede tiltak og tjenester som er ment å passe for mennesker som trenger ulik bistand for å komme i jobb. Nedenfor beskrives hovedgruppene av tiltak.

Avklaring

Iblant er det ikke nok med den behovsvurderingen NAV gjør selv. I slike tilfeller kan det være aktuelt å tilby avklaringstiltak. I avklaringstiltaket skjer det en grundig kartlegging av den enkeltes muligheter og utfordringer med tanke på å komme i jobb og holde på en jobb. Kartleggingen innebærer blant annet en vurdering av:

  • brukerens kompetanse, muligheter og utfordringer
  • om brukeren kan utføre jobben hvis arbeidssituasjonen og arbeidsoppgaver blir tilrettelagt for brukeren
  • hva slags bistand eller tilrettelegging som skal til for at brukeren kan delta i arbeidslivet.

I tillegg kan tiltaket inneholde informasjon og økt kunnskap om arbeidsmarked, yrker og jobbkrav, veiledning for valg av yrkesmål og arbeidsoppgaver eller arbeidsutprøving på ny eller annen arbeidsplass

Avklaring varer vanligvis i fire uker, men kan forlenges med inntil åtte uker hvis det er behov for det.

Kvalifisering og opplæring

Manglende kvalifikasjoner kan være en utfordring på arbeidsmarkedet. Statistisk sett har personer med lite utdanning langt større sannsynlighet for å bli arbeidsledige eller falle ut av arbeidslivet, enn personer med mer utdanning. Kvalifiseringstiltak kan øke den formelle kompetansen til personer som har lite formell utdanning eller gi ny kompetanse til personer som er tvunget til å skifte yrke av helsemessige årsaker. 

Arbeidsmarkedsopplæring

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO-kurs) er korte arbeidsrettede kurs som vanligvis har en varighet på inntil ti måneder. I enkelte tilfeller kan AMO-kurs forlenges med inntil seks måneder. AMO-kurs inneholder ofte en blanding av teoretisk og praktisk opplæring.

Utdanning

Personer med nedsatt arbeidsevne kan få støtte til å ta utdanning i det vanlige skolesystemet. Denne støtten har en maksimal varighet på tre år.

Tiltaksplasser i ordinært arbeidsliv

Arbeidspraksis

Arbeidspraksis er støtte til utplassering og praktisk opplæring på en arbeidsplass. Denne typen tiltak kan ha flere ulike formål. Arbeidspraksis skal gi deltakeren opplæring i et arbeid. Det kan også brukes for å teste ut om en type arbeid er noe som passer for deltakeren. Arbeidspraksis gir arbeidsgiveren anledning til å se hva tiltaksdeltakeren kan klare samtidig som NAV dekker utgifter til livsopphold for deltakeren. På denne måten kan tiltaket være en inngangsport til arbeidslivet. 

Arbeidstrening

Arbeidstrening er støtte til utplassering og praktisk opplæring på en arbeidsplass. Tiltaket skal gi deltakeren opplæring i et arbeid. Arbeidstrening gir arbeidsgiveren anledning til å se hva tiltaksdeltakeren kan klare. 

Lønnstilskudd

Lønnstilskudd innebærer at NAV dekker deler av lønnsutgiftene til arbeidsgiver i en periode. Forutsetningen er at deltakeren blir ansatt av arbeidsgiveren. NAV kan gi lønnstilskudd i inntil ett år når deltakeren er arbeidsledig. Hvis deltakeren har nedsatt arbeidsevne er det mulig å gi lønnstilskudd i inntil tre år. Det finnes også en ordning med lønnstilskudd uten noen tidsbegrensning (varig lønnstilskudd). Dette er en ordning for personer med betydelig nedsatt arbeidsevne av varig karakter. Normalt vil andre arbeidsrettede tiltak ha vært forsøkt før det er aktuelt å vurdere et varig lønnstilskudd.

Oppfølgingstiltak

Oppfølgingstiltaket  skal hjelpe og støtte deltakeren med å skaffe seg arbeid samt bistå videre i arbeidsforholdet.

Tiltaket kan blant annet inneholde jobbsøking, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdighet og tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon

Tiltaket kan vare i inntil seks måneder, men kan forlenges med ytterligere seks måneder. For personer med nedsatt arbeidsevne kan tiltaket vare i inntil tre år. 

Skjermede og tilrettelagte tiltaksplasser

Enkelte av NAVs brukere med nedsatt arbeidsevne vil ha behov for tiltak i en skjermet virksomhet, dvs. virksomheter spesielt innrettet mot å tilby arbeidstrening og praksis til tiltaksdeltakere. Behovet for tiltak i skjermet virksomhet kan være noe man har i en innledende fase på vei ut i arbeidslivet. Man går da over i andre typer tiltak etter en tid. I andre tilfeller har tiltaket i skjermet virksomhet lengre varighet. Enkelte kan også få tilbud om arbeid i skjermet virksomhet uten tidsbegrensning. 

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) er et arbeidsmarkedstiltak i skjermet virksomhet med en tidsbegrensning på ett år. Etter dette kan tiltak forlenges i inntil ett år til hvis det er behov for det. Dette tiltaket skal bare tilbys personer med nedsatt arbeidsevne med særlig usikre forutsetninger for å komme i arbeid. I utgangspunktet innebærer tiltaket at man deltar i produksjonen av varer og tjenester ved den skjermede virksomheten. Noe teoretisk opplæring kan tilbys i tillegg. Over tid har en del skjermede virksomheter valgt å supplere arbeidet i den skjermede virksomheten gjennom samarbeid med det lokale næringslivet. Deltakeren er da deler av tiden i en ordinær bedrift.

Varig tilrettelagt arbeid

Tiltakene varig tilrettelagt arbeid og tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift, innebærer også at deltakere er med i produksjonen av varer og tjenester på en skjermet arbeidsplass. Disse tiltakene har en varig karakter, det vil si at deltakerne i utgangspunktet har anledning til å fortsette i tiltaket til brukerne avslutter sin yrkeskarriere. For å få tilbud om et slikt tiltak må man ha varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne. For varig tilrettelagt arbeid er det krav om at deltakeren mottar uføretrygd eller ventes å få dette i nær framtid. 

Mer om arbeidsmarkedstiltak

Les mer om ulike typer tiltak hos Arbeids- og velferdsetaten