Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Slik er arbeidsledigheten i Norge

I norsk offisiell statistikk har vi to mål for arbeidsledighet: Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra Statistisk sentralbyrå og registrert ledighet fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).

Selv om de to statistikkene i stor grad definerer arbeidsledighet likt, skiller de seg fra hverandre metodisk og tjener dels ulike formål. AKU er en spørreundersøkelse som retter seg mot et utvalg av befolkningen. Registrert ledighet er hentet fra NAVs registre og er en fulltelling.

Hvor mange er arbeidsledige i dag?

For å være arbeidsledig i de offisielle ledighetsstatistikkene må en tilfredsstille følgende tre krav: i) Ikke sysselsatt, ii) kan raskt begynne i jobb og iii) har aktivt søkt arbeid. Det er nå 138 000 arbeidsledige i Norge ifølge AKU, eller 4,8 prosent (3. kv. 2016). Arbeidsledighetsprosenten måles som antall arbeidsledige i forhold til arbeidsstyrken (arbeidsstyrken er summen av alle sysselsatte og ledige).

I tillegg til arbeidskraftundersøkelsen, publiserer NAV informasjon om antall arbeidssøkere registrert i NAV. Tall fra desember 2016 viser at 2,8 prosent av arbeidsstyrken er registrert helt ledig. I tillegg kommer  arbeidssøkere som deltar på arbeidsmarkedstiltak, Inkluderes disse er ledigheten 3,6 prosent (desember 2016).

NAV-tallene viser gjennomgående lavere arbeidsledighet enn tallene fra Statistisk sentralbyrå. Noe av forklaringen på avviket er at mange som søker jobb, men som ikke har rettigheter på økonomiske ytelser (som dagpenger), heller ikke er motivert for å registrere seg hos NAV. Særlig er det mange unge som er underrepresentert i NAVs ledighetsstatistikk.

Begge ledighetsstatistikkene som lages følger internasjonale definisjoner og standarder.  Kravene en person må fylle for å bli regnet som arbeidsledig har ligget fast i mange tiår. 

Hvor mange går på helserelaterte ytelser?

Rundt 17 prosent av befolkningen er på helserelaterte ytelser som uføretrygd, sykepenger og arbeidsavklaringspenger. Disse er ikke registrert som arbeidsledige fordi de ikke oppfyller kravene som stilles til ledige. Denne statistikken finner du på statistikksidene til NAV.

Både Statistisk sentralbyrå og Arbeids- og velferdsdirektoratet har godt utviklet arbeidsmarkedsstatistikk. SSBs statistikk er en utvalgsundersøkelse og er delt inn etter hvilken tilknytning de som svarer har til arbeidslivet. NAVs statistikk er basert på hvilken oppfølging de ledige trenger og hvilke ytelser de mottar. Statistikkene er offentlige og åpne for alle. 

Til sammen gir tallene – om alt fra helt ledige til folk på ulike tiltak –  god informasjon og et helthetlig bilde over utviklingen på arbeidsmarkedet for ulike grupper. 

Hvor mange står egentlig utenfor arbeidslivet i dag?

Om lag 1/3 av befolkningen (32,3 prosent) i arbeidsdyktig alder (15–74 år) er ikke sysselsatt, men står utenfor arbeidslivet. Noen er alderspensjonister, noen er arbeidsledige, noen har helseproblemer og mange unge er under utdanning.

Bruker Norge samme målemetode som andre land?

Ja. AKU er et ledighetsmål som brukes internasjonalt. NAVs tall for registrert ledighet er også basert på internasjonale standarder. De ulike tallene gir oss viktig informasjon om utviklingen i ledighet over tid. 

Hva med alle dem på arbeidsavklaringspenger (AAP)? 

Personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) regnes ikke med blant ledige etter internasjonale standarder. Blant kravene for å regnes med i denne statistikken, er at man er tilgjengelig for arbeid om man får et jobbtilbud (kan begynne raskt).

Formålet med AAP er å sikre inntekt i perioder man på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid. Når man mottar AAP, har man minst 50 prosent nedsatt arbeidsevne. De som er på AAP, men likevel registreres som arbeidssøkere er de som har som mål å skaffe seg arbeid, men som ikke vil kunne gå rett ut i en ordinær jobb. Dette vil være personer som har behov for bistand fra NAV på veien tilbake til jobb.

Kan man gå fra arbeidsavklaringspenger (AAP) til jobb?

Den vanligste overgangen fra arbeidsavklaringspenger (AAP) er til jobb. Men det er også en stor andel som går over på uføretrygd. Det er helt klart at flere personer på arbeidsavklaringspenger vil kunne komme i jobb igjen med riktig oppfølging, men ikke alle har helse til det. Gjennom arbeidsavklaringspengene har brukere en god livsoppholdsytelse mens de får riktig og god bistand fra NAV til å komme i jobb igjen.


Relevante lenker

 

Til toppen