Kartlegger sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

Arbeids- og sosialdepartementet leder en nordisk kartlegging av innsatser som legger til rette for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon. Formålet med arbeidet er å få mer kunnskap på området.

De nordiske landene står i dag overfor store utfordringer knyttet til å opprettholde og videreutvikle den sosiale velferden. Disse utfordringene har vært satt på dagsorden av Nordisk Ministerråd i flere sammenhenger.

Entreprenørskap og innovasjon er viktig i alle sektorer i samfunnet. Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon handler om å utvikle og ta i bruk nye løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer. Det handler om å utvikle nye nettverk på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller der partene samspiller på nye måter.

Det ble i november 2013 i gangsatt en kartlegging av innsatser i Norden for å legge til rette for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i arbeidet med å inkludere utsatte grupper i arbeid og samfunnsliv. Formålet er å øke kunnskap om denne typen innsatser i Norden. Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra forvaltningen og forskning/praksis i landene Danmark, Sverige, Finland,  Island og Norge. Rapporten fra denne kartleggingen foreligger nå. Les rapporten her

Prosjekteier og prosjektleder er Arbeids- og sosialdepartementet i Norge. Kartleggingen inngår i programmet Holdbar Nordisk velferd i regi av Nordisk Ministerråd.

Les mer om arbeidsgruppen på Nordisk ministerråds nettsider.