Sosialt entreprenørskap

Hva er sosialt entreprenørskap og hvorfor mener regjeringen det er et viktig satsingsområde?

Hva er sosialt entreprenørskap?

Sosialt entreprenørskap handler om å utvikle og ta i bruk nye løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer. Det handler om å utvikle nye nettverk på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller og om å samarbeide på nye måter. Sosiale entreprenører kan gjennom erfaringsbasert kunnskap, praktiske erfaringer og egne nettverk ha fortrinn framfor tradisjonelle offentlige løsninger. 

Hva mener regjeringen?

Regjeringen har i den politiske plattformen sagt at den vil bedre betingelsene for bruk av sosiale entreprenører og frivillig sektor i velferdssystemet.  For å få flere i arbeid og aktivitet, ønsker regjeringen et mangfold av leverandører og fagmiljøer.

Tilskudd til sosialt entreprenørskap

Arbeids- og velferdsdirektoratet har siden 2011 forvaltet et tilskudd med formål å stimulere til utvikling av sosialt entreprenørskap rettet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon.

Gjennom denne ordningen kan det gis tilskudd til virksomheter som bidrar med nye løsninger i arbeidet med å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon i Norge, herunder nye løsninger i arbeidet med å gi alle muligheter til å komme i arbeid og å bedre levekårene for de vanskeligst stilte. Fra 2014 er det også innenfor denne ordningen gitt mulighet for å søke om utviklingstilskudd. Formålet med dette tilskuddet er å stimulere til utvikling av gode ideer og forretningsmodeller for søkere som er eller vil bli sosiale entreprenører knyttet til fattigdomsfeltet.

Den økonomiske rammen for tilskuddsordningen er i statsbudsjettet for 2017 på om lag 14 mill. kroner.

Les mer om tilskudd til sosialt entreprenørskap på nettsidene til Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).

Oppfølgning av nordisk rapport om innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

Arbeids- og sosialdepartementet har hatt ansvar for å lede en arbeidsgruppe under Nordisk Ministerråd som har utarbeidet en rapport om innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i Norden. Det er etablert en tverrdepartemental arbeidsgruppe under ledelse av Arbeids- og sosialdepartementet som skal gjennomgå forslag i rapporten og vurdere hvordan innsatsen i Norge på området kan videreutvikles. Som ledd i dette arbeidet har Høgskolen i Sørøst-Norge fått i oppdrag å utrede rammer, virkemidler og insentiver for sosialt entreprenørskap. Det er også gjennomført et innspillsmøte om hvordan aktører på tvers av offentlig, frivillig og privat sektor sammen kan stimulere til mer sosialt entreprenørskap for å møte utfordringer på arbeids- og velferdsområdet.  

Oppfølging av anmodningsvedtak om velferdsobligasjoner

Stortinget vedtok i forbindelse med behandling av Meld. St.12 (2014-15) Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen, jf. Innst.305 S (204-2015) å be regjeringen «… sørge for at det etableres et pilotprosjekt med bruk av velferdsobligasjoner (SIB) som modell. Dette for å sikre bedre forebygging av og mindre tilbakefall til kriminalitet i aldersgruppen 18-30 år.»

Justis- og beredskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet samarbeider om oppfølgingen og det er gitt et felles oppdrag til Kriminalomsorgsdirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet om å utarbeide et forslag til hvordan en pilot i tråd med Stortings anmodningsvedtak kan gjennomføres.

Inspirasjonsheftet "Veier til samarbeid"

Kommunal-og moderniseringsdepartementet har sammen med aktører i feltet utarbeidet et inspirasjonshefte med ideer og eksempler på samarbeid mellom sosiale entreprenører og kommuner og statlige virksomheter lokalt.