Sosialt entreprenørskap

Hva er sosialt entreprenørskap og hvorfor mener regjeringen det er et viktig satsingsområde?

Grafikk med pappfigurer, fem grå og to i oransje farge som holder en blomst
Foto: Colourbox.com

Hva er sosialt entreprenørskap?

Sosialt entreprenørskap handler om å utvikle og ta i bruk nye løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer. Det handler om å utvikle nye nettverk på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller og om å samarbeide på nye måter. Sosiale entreprenører kan gjennom erfaringsbasert kunnskap, praktiske erfaringer og egne nettverk ha fortrinn framfor tradisjonelle offentlige løsninger. 

Hva mener regjeringen?

Regjeringen har i den politiske plattformen sagt at den vil bedre betingelsene for bruk av sosiale entreprenører og frivillig sektor i velferdssystemet.  For å få flere i arbeid og aktivitet, ønsker regjeringen et mangfold av leverandører og fagmiljøer.

Samarbeid om sosialt entreprenørskap - rapport fra tverrdepartemental arbeidsgruppe

En arbeidsgruppe med deltakelse fra åtte departement har gjennomgått forslag i en rapport fra Nordisk Ministerråd om innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon, og vurdert hvordan innsatsen i Norge kan videreutvikles.

Rapporten fra den tverrdepartementale arbeidsgruppen oppsummerer tilbakemeldinger gitt fra aktører i feltet, blant annet fra et innspillsmøte arrangert av Arbeids- og sosialdepartementet 24. mars 2017. Videre gjennomgår rapporten aktuelle virkemidler og tiltak i offentlig regi, og peker på hvordan det kan arbeides videre med å legge til rette for sosialt entreprenørskap.

Den tverrdepartementale arbeidsgruppen videreføres i 2018 som en kontaktgruppe for departementer som har virkemidler av relevans for sosialt entreprenørskap. Departementene som deltar i dette samarbeidet er Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. 

Les rapporten:

Pilotprosjekt med bruk av velferdsobligasjoner

Stortinget vedtok i forbindelse med behandling av Meld. St.12 (2014-15) Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen, jf. Innst.305 S (204-2015) å be regjeringen «… sørge for at det etableres et pilotprosjekt med bruk av velferdsobligasjoner (SIB) som modell. Dette for å sikre bedre forebygging av og mindre tilbakefall til kriminalitet i aldersgruppen 18-30 år.»

Det er i statsbudsjettet for 2018 etter forslag fra regjeringen vedtatt å igangsatte et pilotprosjekt med bruk av velferdsobligasjoner. Hovedformålet med pilotprosjektet er å teste ut velferdsobligasjoner som en modell for utvikling og finansiering av nye tiltak for å forebygge tilbakefall til kriminalitet.

Kriminalomsorgsdirektoratet og Arbeids- velferdsdirektoratet har fått et felles oppdrag om å gjennomføre pilotprosjektet. Direktoratene vil blant annet utarbeide rammer og forslag til regelverk for piloten, tildele midler og følge opp pilotprosjektene. Kommuner som deltar i pilotprosjektet, vil få mulighet for å søke om midler til dekning av deler av utviklingskostnadene. Staten vil også bidra med midler til dekning av deler av kostnadene til sluttoppgjør for levering av resultat etter gjennomført prosjekt. 

Inspirasjonsheftet «Veier til samarbeid»

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sammen med aktører i feltet utarbeidet et inspirasjonshefte med ideer og eksempler på samarbeid mellom sosiale entreprenører og kommuner og statlige virksomheter lokalt. 

Tilskudd til sosialt entreprenørskap

Arbeids- og velferdsdirektoratet har siden 2011 forvaltet et tilskudd med formål å stimulere til utvikling av sosialt entreprenørskap rettet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon. Det kan gis tilskudd til virksomheter som bidrar med nye løsninger i arbeidet med å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon i Norge, herunder nye løsninger i arbeidet med å gi alle muligheter til å komme i arbeid og å bedre levekårene for de vanskeligst stilte. Det er også mulighet til å søke om utviklingstilskudd. Formålet med dette tilskuddet er å stimulere til utvikling av gode ideer og forretningsmodeller for søkere som er eller vil bli sosiale entreprenører knyttet til fattigdomsfeltet.

Les mer om tilskudd til sosialt entreprenørskap på nettsidene til Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).