Bokutgivelse: Fred er dog det beste. Riksmekleren gjennom 100 år

Riksmeklingsinstitusjonen markerer med denne boken sitt hundreårsjubileum.

Bilde av omslag på boken Fred er dog det beste. Riksmekleren gjennom 100 år

Både rettsgrunnlaget for institusjonens virke, dens samfunnsoppdrag og samfunnsmessige funksjon har i det alt vesentlige forblitt uendret fra etableringen av – på tross av betydelige samfunnsendringer.

De forskjellige bidragene i boken gjenspeiler ulike sider ved institusjonens arbeidsmåte og de omgivelser den fungerer i. Riksmekleren er til for partene og for samfunnet. Det har derfor vært viktig å få med synspunkter både fra arbeidslivets parter og fra noen som ser institusjonen slik mange utenforstående ser den. Verken partene eller institusjonens medarbeidere kan løse sine oppgaver uten å trekke veksler på ulike institusjoner, fagmiljøer og fagkunnskap. Det gjenspeiles også i bokens kapitler om historiske og samfunnsøkonomiske forhold.

Det er ingen tegn til at samfunnet vil få mindre behov for å ha en institusjon som kan mekle i interessekonflikter i fremtiden. Derfor står meklingsfaglige forhold sentralt i boken.

Gjennom årene er det mange som på ulikt vis har hatt befatning med Riksmekleren. Enda flere er det som påvirkes av om institusjonen lykkes i sitt arbeid. Mange vil derfor kjenne seg igjen i noe av det som behandles i boken. Det er også et ønske at både de som skal løse oppgavene på vegne av institusjonen, og de som skal være brukere av institusjonen, skal kunne finne nyttig informasjon i boken.

Bidragsytere

Ådne Cappelen, Nils Dalseide (red.), Steinar Holden, Kalle Moene, Rolf Negård, Kristine Neergaard, Tor Arne Solbakken, Stein Aabø

Utgivelse

Boken gis ut på Pax forlag og kommer i salg 25. januar.

Les mer om Fred er dog det beste. Riksmekleren gjennom 100 år her (Pax)