For lege/sykmelder: Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging

Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar på 21 spørsmål om innholdet i Prop. 89 L om raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom.

1. Når skal jeg delta i dialogmøter?

Svar: Du har en plikt til å delta i dialogmøter dersom du blir innkalt. Utgangspunktet er at du som sykmelder skal delta i dialogmøter i regi av arbeidsgiver senest innen sju uker etter at arbeidstaker blir sykmeldt, med mindre arbeidstaker ikke ønsker at du deltar. I dialogmøter i regi av NAV skal du som sykmelder delta dersom etaten vurderer at det er hensiktsmessig.


2. Hva kan jeg bidra med i sykefraværsarbeidet?

Svar: Det er viktig at du vurderer om det er mulig med bruk av gradert sykmelding. Du skal motta oppfølgingsplanen fra arbeidsgiver etter fire uker. Denne planen vil kunne gi et viktig grunnlag for din vurdering av den sykmeldtes muligheter for hel eller delvis aktivitet på arbeidsplassen. I dialogmøtene vil du kunne bidra til en dialog hvor vurdering av arbeidsevne inngår som et vesentlig element.


3. Hva skjer dersom jeg ikke deltar i dialogmøter?

Svar: Dersom NAV har registrert at du ikke har deltatt i ti dialogmøter som du er innkalt til i løpet av en 24-månedersperiode, vil du motta et varselbrev fra etaten. Dersom du ikke har gyldig fraværsgrunn for sju av disse møtene, vil du kunne bli ilagt et overtredelsesgebyr på om lag 10 000 kroner.

Utgangspunktet er at du har en plikt til å delta i dialogmøter som du er innkalt til. I vurderingen av om det skal ilegges sanksjoner, vil det imidlertid bli tatt hensyn til ekstraordinære forhold som har gjort det vanskelig å delta. Stor arbeidsbelastning er ikke er gyldig grunn for ikke å delta i dialogmøter.

Dersom du har vært ilagt to gebyrer som refererer seg til manglende deltakelse innenfor en 24 måneders periode, kan du utelukkes fra retten til å utstede sykmeldinger som grunnlag for ytelser fra folketrygden i opptil ett år.

Til toppen